Lupapiste

Lupapiste är en elektronisk tjänst för den byggda miljön. I Lupapiste kan du samarbeta med myndigheten och hantera bygglovet från förundersökningen till projektets slut.

Lupapiste möjliggör hantering av bygglov enligt principen om ett serviceställe.

Tjänsten ger dig detaljerade råd om hur du gör ansökan. Myndigheten ber och ger utlåtanden och planeringsmaterial relaterade till projektet genom tjänsten och hjälper dig genom ansökningsprocessen via en diskussionsfunktion.

Tjänsten tar emot elektroniskt alla planer och andra bilagor som ingår i ansökningen. Du kan också hantera de olika versionerna av bilagorna och diskutera innehållet av bilagor med myndigheten vid behov.

Via Lupapiste kan du till exempel ansöka om den kommunala byggnadstillsynens bygg-, rivnings- och drifttillstånd, tillstånd för användning av och placering i kommunens allmänna område samt tillstånd och anmälningar från miljöskyddsmyndigheten. I Lupapiste kan du även hantera fastighetsförrättningar relaterade till fastighetsbildning i stadsplaneringsområdet.

I Lupapiste förbereds projektet gemensamt av alla involverade parter:

  • lovsökanden,
  • professionella designers och konsulter,
  • förmän och byggmästare, och
  • de olika myndigheterna.

Tjänsten håller parterna medvetna om framstegen, och tillgång till tjänsten är möjlig alltid bara du har en webbläsare och en Internet-anslutning.

Information om myndigheternas beslut kan erhållas genast i elektronisk form via tjänsten. Om projektet har aktiviteter efter beslutet, kan sådana aktiviteter hanteras på Lupapiste efter beslutet. Övervakningen av syneförrättningar, tillhandahållande av information och planer som myndigheten begär och benämning av förmän och byggmästare sker alla i samma Lupapiste-arbetsyta som vid ansökan om tillstånd.

Företag har också en avgiftsbelagd företagskontotjänst, vilket möjliggör att företag kan hantera projekt på Lupapiste i en gemensam vy.

E-tjänst