Starta bygglovsprocessen

Anställa en huvudplanerade

Det är viktigt att anställa en kompetent, professionell planerare genast i början av byggprojektet. På det sättet når man ett högklassigt resultat och sparar ofta också pengar. Huvudplaneraren hjälper också till i tillståndsprocessens olika skeden. Enligt markanvändnings- och bygglagen ska ett byggprojekt ha en huvudplanerare. Därtill behövs eventuellt en byggnadsplanerare och även andra specialplanerare.

Redan då planeringen inleds ska man noggrant bekanta sig med planen, som styr byggandet i området, samt byggsättsanvisningen. Planeringen är ett av de viktigaste skedena i ett byggprojekt, eftersom man där fastställer största delen av objektets byggnads- och användningskostnader. En plan som utarbetats av en yrkeskunnig planerare, sparar på utgifterna och underlättar och försnabbar tillståndsprocessen och byggandet.

Planerarnas behörighet

Behörighetskraven för planerare fastställs i markanvändnings- och bygglagen samt i miljöministeriets anvisningar. Planerarens behörighet bestäms på grundval av dennes utbildning och erfarenhet. Den som planerar ett reparations- eller ändringsarbete, ska ha erfarenhet av planeringsuppgifter kring reparationer eller ändringsarbeten. I projekt som kan anses vara mindre krävande, kan planeraren vara en person som saknar examen i byggbranschen. Byggnadstillsynsmyndigheten bedömer planerarens behörighet för den aktuella uppgiften. Behörigheten är projektspecifik.

Senast i samband med bygglovsansökan ska huvudplaneraren och byggnadsplaneraren som valts, meddelas i Lupapiste. För bedömning av behörigheten ska nödvändiga uppgifter om dessa planerares utbildning och planeringserfarenhet bifogas, vanligen examensbetyget och ett CV eller en kort referensförteckning. Huvudplaneraren ska vara registrerad till projektet i Lupapiste.

Huvudplanerarens uppgifter och ansvar

Huvudplanerarens ansvar sträcker sig över hela byggprojektet. Huvudplanerarens uppgift är att säkerställa att planerarna har tillräckliga basuppgifter/utredningar gällande projektet och sörja för att nödvändiga planer för projektet utarbetas. Huvudplanerarens uppgift är att se till att byggnadsplanen och specialplanerna bildar en helhet, så att kraven i föreskrifterna och bestämmelserna som gäller byggande, uppfylls och god byggnadssed efterföljs.

Gör så här

Lovsekreterare Paula Kling

040 191 4367

paula.kling@sibbo.fi