Starta bygglovsprocessen

Anställa en huvudplanerade

Det är viktigt att anställa en kompetent, professionell planerare genast i början av byggprojektet. På det sättet når man ett högklassigt resultat och sparar ofta också pengar. Huvudplaneraren hjälper också till i tillståndsprocessens olika skeden. Enligt markanvändnings- och bygglagen ska ett byggprojekt ha en huvudplanerare, en byggnadsplanerare och andra nödvändiga projektspecifik specialplanerare.

Redan då planeringen inleds ska man noggrant bekanta sig med planen, som styr byggandet i området, samt byggsättsanvisningen. Planeringen är ett av de viktigaste skedena i ett byggprojekt, eftersom man där fastställer största delen av objektets byggnads- och användningskostnader. En plan som utarbetats av en yrkeskunnig planerare, sparar på utgifterna och underlättar och försnabbar tillståndsprocessen och byggandet.

Planerarnas behörighet

Behörighetskraven för planerare fastställs i markanvändnings- och bygglagen samt i miljöministeriets anvisningar. Planerarens behörighet bestäms på grundval av dennes utbildning och erfarenhet. Den som planerar ett reparations- eller ändringsarbete, ska ha erfarenhet av planeringsuppgifter kring reparationer eller ändringsarbeten. I projekt som kan anses vara mindre krävande, kan planeraren vara en person som saknar examen i byggbranschen. Byggnadstillsynsmyndigheten bedömer planerarens behörighet för den aktuella uppgiften. Behörigheten är projektspecifik.

Senast i samband med bygglovsansökan ska huvudplaneraren och byggnadsplaneraren som valts, meddelas i Lupapiste. För bedömning av behörigheten ska nödvändiga uppgifter om dessa planerares utbildning och planeringserfarenhet bifogas, vanligen examensbetyget och ett CV eller en kort referensförteckning. Huvudplaneraren ska vara registrerad till projektet i Lupapiste.

Huvudplanerarens uppgifter och ansvar

Huvudplanerarens ansvar sträcker sig över hela byggprojektet. Huvudplanerarens uppgift är att säkerställa att planerarna har tillräckliga basuppgifter/utredningar gällande projektet och sörja för att nödvändiga planer för projektet utarbetas. Huvudplanerarens uppgift är att se till att byggnadsplanen och specialplanerna bildar en helhet, så att kraven i föreskrifterna och bestämmelserna som gäller byggande, uppfylls och god byggnadssed efterföljs.

Gör så här

Lovsekreterare Paula Kling

040 191 4367