Föredragningslistor och protokoll

Förtroendeorganens föredragningslistor publiceras på kommunens webbplats före förtroendeorganens möten.

Fullmäktige sammanträder på måndagar ungefär en gång i månaden. Föredragningslistan publiceras på kommunens webbplats i huvudsak måndagen före mötet, dvs. en vecka innan fullmäktigemötet.

De övriga förtroendeorganens offentliga föredragningslistor publiceras på kommunens webbplats fem dagar innan förtroendeorganets möte.

Förtroendeorganens offentliga protokoll publiceras på kommunens webbplats efter att de är justerade. Protokollen sätts till påseende oftast senast den åttonde dagen efter mötet. I protokollen som läggs på nätet publiceras endast personuppgifter som är nödvändiga med tanke på tillgången till information, och de avlägsnas från datanätet när tidsfristen för omprövningsbegäran eller besvärstiden löper ut.

I beslutshandlingarna kan nämnas vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Sibbo kommuns registrering, e-post registrering@sipoo.fi.

Gamla protokoll

Enligt den nya kommunallagen kan kommunerna publicera protokollen som läggs på nätet endast personuppgifter som är nödvändiga med tanke på tillgången till information. De personuppgifter som ingår i protokollen ska avlägsnas från datanätet när tidsfristen för omprövningsbegäran eller besvärstiden löper ut.

I de gamla protokollen fanns det personuppgifter som inte kunde avlägsnas enskilt. Därför har kommunen avlägsnat alla gamla protokoll och publicerar numera protokollen så att de syns på webbplatsen i fyra års tid.

Protokollen är i huvudsak offentliga.

Gör så här

Man kan begära ett protokollsutdrag eller en kopia på ett gammalt protokoll av Sibbo kommuns registratur.