Underhåll av gator och allmänna områden

Sibbo kommun ansvarar för underhållet av gator och allmänna områden i kommunens regi.

Underhållet omfattar

• reparation av skadad gatubeläggning eller ombeläggning,

• hållande av en grusbelagd gata jämn,

• dammbindning på en grusbelagd gatas körbana,

• underhållet av gatumöbler, refuger, skyddsräck, vägmärken och andra motsvarande anordningar inom ett gatuområde,

• avlägsnande av snö och is samt halkbekämpning och

• renhållning av allmänna områden.

Om du äger en tomt ska du också sörja för renligheten vid det gatuområde som gränsar till tomten.

Underhållet av allmänna vägar hör till NTM-centralen i Nyland. (Trafikens Kundservice).

Fel och skador på kraftledningar i Sibbo sköts av Sibbo Energi. För skötseln och underhållet av Sibbo kommuns gatubelysning ansvarar Nylands Nätbyggnad Ab. Fel, skador och brister som upptäcks i gatubelysningen ska meddelas direkt till serviceproducenten.

Lov för att sätta upp trafikmärken längs enskilda vägar beviljas av gatuchef.

Frågor gällande gamla handlingar från sektionen för enskilda vägar och vägrätter markanvändningsexpert. Mera information på finska: Suomen Tieyhdistys - yksityistiet.

Gör så här

Du kan ge respons eller göra en felanmälan om underhållet av gator och allmänna områden med feedbackblankett eller i Sibbos Mina tjänster.

I frågor som rör vinterunderhåll kan du kontakta det företag som ansvarar för området direkt.

För allmän information om vägar, kan du kontakta NTM Center direkt.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Kommunen ansvarar för underhåll och rengöring av gator, torg, gatutorg, parker, planteringar och övriga jämförbara allmänna områden i detaljplanerade områden. Du som äger en tomt är skyldig att se till att gatuområdet som gränsar till tomten är rent och snyggt.

Gatuunderhållet omfattar reparation av skadad gatubeläggning eller ombeläggning, hållande av en grusbelagd gata jämn och dammbindning på en grusbelagd körbana. Kommunen har också hand om underhållet av gatumöbler, plattformar, skyddsräcken, trafikmärken och motsvarande utrustning.

Till gatuunderhållet hör att avlägsna snö och is samt bekämpa halka. Kommunen kan besluta att ett visst område underhålls på vintern endast delvis, om det inte orsakar påtagligt besvär för trafiken.

Lag om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1978/19780669