Anmälan om verksamhet av försöksnatur i enlighet med miljöskyddslagen

Om verksamhet av försöksnatur bör göras en anmälan i enlighet med miljöskyddslagen.

Syftet med verksamheten kan vara att:

  • testa råvara eller bränsle
  • testa tillverknings- eller förbränningsmetod
  • testa en reningsanordning
  • behandla avfall, om detta sker i syfte att till exempel klarlägga verksamhetens konsekvenser eller användbarhet.

För verksamhet av försöksnatur behövs inte miljötillstånd förutom om verksamheten kan leda till att vatten förorenas, eller till oskäligt besvär för dem som bor i närheten, i form av t.ex. oljud, lukt eller damm. Dessutom krävs miljötillstånd i fall att det är frågan om avledande av avloppsvatten som kan orsaka förorening av ett dike, en källa eller en rännil.

Gör så här

Skicka anmälan via Lupapiste-tjänsten. Du kan också skicka din anmälan till miljöövervakningen i Sibbo kommun, primärt elektroniskt till adressen miljo@sibbo.fi.

För vem och på vilka villkor

Om näringsidkaren har etablerat sig i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller tjänster i Finland berörs näringsidkaren av samma förpliktelser som näringsidkare som etablerat sig i Finland.

För handläggningen av anmälan uppbärs en avgift enligt Sibbo kommuns miljövårdsmyndighets gällande taxa.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Ett företag eller en annan aktör som bedriver försöksverksamhet är skyldig att anmäla saken senast 30 dagar innan verksamheten inleds. Anmälan ska göras till den myndighet som också beviljar tillstånd för verksamheten. Verksamhet av försöksnatur har ofta koppling till beredning av miljöskyddsinvesteringar eller försök med tekniskt genomförande. Det kan till exempel handla om nya ersättande kemikalier eller om att utnyttja avfall som råvara.

I anmälan ska det anges vad verksamheten av försöksnatur består av, hur länge den varar, vilka råvaror som används, vilka utsläpp som kan uppstå, vilka mätmetoder som krävs och vilka effekter försöksverksamheten har på miljön. Anmälaren ska också berätta om de miljöskyddsåtgärder som planeras.

Om försöksverksamheten kan leda till att vatten förorenas eller till oskäligt besvär på det sätt som avses i lagen angående vissa grannelagsförhållanden, ska verksamheten ansöka om miljötillstånd.

Miljöskyddslag https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2014/20140527

E-tjänst