Kommunorganisation

Personalorganisation

Kommunens ämbetsverk indelas i sektorer enligt följande:

  • Koncerntjänster
  • Småbarnspedagogik
  • Utbildning
  • Samhälle och miljö
  • Vardag och fritid

Sektorerna är indelade i resultatenheter. Resultatenheterna handhar uppgiftshelheter som lämpligen går att förena.

Kommundirektören

Utöver vad som bestäms i kommunallagen och i de övriga kapitlen i förvaltningsstadgan har kommundirektören som uppgift att

  1. leda kommunens strategiska utveckling
  2. som kommunens högsta tjänsteinnehavare ansvara för genomförandet av fullmäktiges och kommunstyrelsens mål och beslut
  3. ansvara för att hela kommunens verksamhet sköts ekonomiskt och effektivt
  4. leda kommunens förvaltning och personalorganisation
  5. ansvara för hela kommunens externa och interna information

Gör så här

Du kan bekanta dig närmare med kommunens förtroendevaldaorganisation och personalorganisation genom att den bifogade diagram och förvaltningsstadgan.