Byggnadstillsynen

Allmänt

Enligt finländsk lag är byggande tillståndspliktig verksamhet. Byggnadstillsynen ger råd till kunder som ansöker om olika slags tillstånd för byggande, handlägger och beviljar nödvändiga tillstånd samt sköter om myndighetssynerna ända fram till slutsynen. I egenskap av myndighet ser vi till att lagar och bestämmelser som rör byggande följs. Med stöd av dessa hjälper vi till med ansökningsprocessen och övervakar byggandet. Vårt mål är att via detalj- och generalplanerna möjliggöra en bra och trygg byggd miljö. Samtidigt vill vi trygga byggarnas och deras grannars rättsskydd.

Byggnadstillsynen tar ut avgifter för sina tjänster i enlighet med byggnadstillsynens taxa som godkänts av byggnads- och miljöutskottet. Byggnadstillsynsverksamheten styrs av markanvändnings- och bygglagen och förordningar på lägre nivå samt av Sibbo kommuns byggnadsordning och planer. Byggnadstillsynen fungerar som byggnadstillsynsmyndighet i Sibbo kommun och är underställd byggnads- och miljöutskottet.

Gör så här

Vi betjänar våra kunder via Lupapiste, per e-post och per telefon under telefontiderna. Tider för syner bokas av byggnadsinspektörerna.

Lovhandläggarna och byggnadsinspektörerna nås bäst per telefon må, ons, fre kl. 10–11.

Om vi inte har möjlighet att svara i telefonen, kan du lämna ett meddelande i svararen så ringer vi upp dig så fort vi kan. Du kan också lämna ett ringbud per e-post eller i kommunens Info.

I Sibbo söks alla tillstånd för byggande via den elektroniska ärendehanteringstjänsten Lupapiste.fi.