Skogar

Målet för planeringen och skötseln av de kommunägda skogsområdena är att upprätthålla skogarnas mångsidiga användning, trivsel och lämplighet för rekreationsbruk. Vid planeringen och skötseln av skogarna är det viktigt att värna om naturvärdena och mångfalden samt att bevara kulturmiljöerna.

Skogarna utgör en del av kommunernas klimatstrategier. Skogarna har en ekonomisk betydelse och främjar människornas hälsa och välfärd. Dessutom skyddar skogarna bostadsområdena för buller, vind och damm. Skogarna fungerar som en skyddsplats för stadens mångsidiga fauna och erbjuder skydd och föda åt såväl småfåglar och harar som även andra djur. Enligt allemansrätten får var och en fritt plocka bär och svamp samt använda skogarna för rekreationsbruk. Enheten Gator och grönområden vid Avdelningen för teknik och miljö ansvarar för skötseln av kommunens skogar.

Kommunens skogar kan delas in enligt den nationella skötselklassificeringen för grönområden på följande sätt:

M1 Värdeskogar

En värdeskog är ett speciellt skogsområde i eller utanför en tätort. En värdeskog är speciellt viktig med tanke på objektets landskap, kultur, naturens mångfald eller andra särdrag som fastställts av markägaren. Värdeskogar kan till exempel vara landskapsmässigt värdefulla strandskogar, anlagda ädelträdskogar och täta lundskogar med värdefullt fågelbestånd. Värdeskogarna är vanligtvis små, avgränsade områden och deras användningsform och användningsgrad varierar. Rekreationen styrs oftast till andra ställen. För att en skog ska kunna klassificeras som värdeskog måste ett särskilt värde fastställas och motiveras. Värdeskogarna är inte skyddade skogsområden, som för sin del hör till skötselklassen S Skyddsområden.

M2 Närskogar

Närskogarna finns i omedelbar närhet av bostadsområdena och de används dagligen. De används för utevistelse, lek, genomfärd, friluftsliv, motion och socialt umgänge. På senaste tiden har man fått rikligt med ny information om den närbelägna naturens betydelse för människans välbefinnande. Det har konstaterats att även en liten tur i skogen sänker blodtrycket och minskar stressen. Även i detta avseende är närskogarna värdefulla naturområden för invånarna.

I anslutning till friluftslederna kan man också placera konstruktioner, utrustning och anordningar samt anlägga näridrottsplatser. Marken utsätts ofta för slitage på grund av användningen, och vegetationen kan ändras eller saknas helt till följd av människornas aktiviteter. I närskogarna kan det finnas naturliga dagvattenkonstruktioner såsom dagvatten- och infiltrationssänkor, öppna diken, bäckfåror, våtmarker och dammar. Närskogarna kan vidare delas in i parkskogar (M2.1) och närrekreationsskogar (M2.2).

M3 Frilufts- och rekreationsskogar

Frilufts- och rekreationsskogarna finns i närheten av eller lite längre från bostadsområdena. De används för friluftsliv, utflykter, motion, bärplockning, svampplockning och rekreation. I skogarna kan det finnas olika slags konstruktioner för friluftsliv och rekreation, eldplatser samt nätverk av underhållna stigar och spår. Frilufts- och rekreationsskogarna kan vidare delas in i friluftsskogar (M3.1) och utflyktsskogar (M3.2).

M4 Skyddsskogar

Skyddsskogarna finns mellan bosättningen och den övriga byggda miljön samt mellan olika funktioner som medför störningar såsom trafikleder och industrianläggningar. De används som skydd samt för främjande av hälsa och säkerhet. Skyddsskogen skyddar bland annat mot olägenheter av luftburna partiklar, damm- och bullerolägenheter. Samtidigt ger skyddsskogen insynsskydd och fungerar som en skyddszon som minskar vind- och snöolägenheter. Det bästa skyddet uppnås genom ett kontinuerligt täckande trädbestånd som består av många skikt. I skyddsskogarna kan det finnas naturliga dagvattenkonstruktioner såsom dagvatten- och infiltrationssänkor, öppna diken, bäckfåror, våtmarker och dammar.

M5 Ekonomiskogar

Ekonomiskogar är skogar som används för kommersiellt bruk och på vilka det ställs ekonomiska förväntningar. Ekonomiskogarna ger ekonomisk avkastning och material för vidareförädling samt energiproduktion. Utöver skogsbruk används de också för rekreation.

Sibbo storskog nationalpark

Sibbo storskog nationalpark är som Nylands natur i miniatyr. Den mångsidiga terrängen lockar folk till parken för att koppla av och njuta av naturens frid alldeles intill huvudstadsregionen.