Fastighetsägarens ansvar

Tomtens växtlighet

Gårdarnas träd, buskar och planteringar utsmyckar omgivningen, men kan utgöra ett hot mot trafiksäkerheten om de planteras fel eller vansköts. Alltför höga buskage kan skymma sikten runt gathörn och kvistar som hänger ut över vägområdet kan störa underhållet av gator och vägkanter.

Fastighetsinnehavarna ombeds se till att träd och buskar inte skymmer trafikmärken, hindrar ljuset från gatubelysningen eller orsakar andra olägenheter för gatuanvändarna. I annat fall åtgärdar kommunen problemet och fakturerar fastighetsägaren för det gjorda arbetet.

Området mellan tomten och gatan

På fastighetsägarens begäran kan mylla levereras till kommunens område mellan gatan och tomten. Fastighetsägaren ansvarar sedan själv för skötseln av området. Materialet beställs av områdesmästaren. Material levereras 1-2 gånger per år.

Tomtanslutningar

Fastighetsägaren ansvarar för byggandet av en tomtanslutning i enlighet med bygglovet. Ägaren ansvarar även för anslutningens underhåll och rengöring, som till exempel röjningen av snö som samlas då gatan plogas.
Även på nya planområden är byggandet av en tomtanslutning på fastighetsägarens ansvar, ifall kommunen redan har asfalterat gatan och placerat kantstenarna.

Vägtrummor

Vägtrummor på tomten eller under tomtanslutningen, samt öppnandet av dem vid behov är på fastighetsägarens ansvar.