Miljötillstånd

Miljötillstånd ska ansökas till exempel för brytning och krossning av berg- och stensubstanser eller för djurstall av viss storlek. De funktioner som kräver miljötillstånd framgår närmare av 28 § i miljövårdslagen och i 1 § i miljövårdsförordningen (2000/169).

Ett miljötillstånd innehåller föreskrifter om bland annat omfattningen på verksamheten och utsläpp och minskande av utsläpp. Förutsättningarna för att bevilja tillstånd är bland annat att verksamheten inte medför olägenhet för hälsan, annan betydande förorening av miljön eller risk för sådan. Tillståndspliktig verksamhet får inte förläggas i strid med detaljplanen.

En ansökan om miljötillstånd görs skriftligen till den behöriga myndigheten.

Gör så här

Ansök om miljötillstånd hos den kommunala miljövårdsmyndigheterna eller regionförvaltningsverket.

I oklara situationer ger myndigheterna vägledning om till vilken myndighet du ska lämna in din ansökan.

Lämna in ansökan om miljötillstånd skriftligt till den behöriga myndigheten. Beroende på verksamhetens omfattning beviljas miljötillstånd inom Sibbo antingen av Sibbo kommuns miljövårdssektion eller av Regionförvaltningsverket i Södra Finland (RFV).

Gör i ärenden som faller inom Sibbo kommuns miljövårdsmyndighets befogenheter, en ansökan via Lupapiste-tjänsten. Den som fyller i ansökan bör ha tillräckligt med kunskap om den verksamhet som tillståndet söks för. I miljöskyddsförordningen finns bestämmelser om innehållet i tillståndsansökan och uppgifter som ska bifogas till ansökan.

Innan man lämnar in ansökan om miljötillstånd lönar det sig att diskutera med tillståndmyndigheten.

I fall att du behöver hjälp eller råd, kan du kontakta miljöövervakningen per e-post: miljo@sibbo.fi

För vem och på vilka villkor

Miljötillstånd behövs inte för kortvariga åtgärder av försöksnatur som till exempel syftar till att testa ny teknik.

På vissa verksamheter enligt miljöskyddslagen tillämpas ett anmälningsförfarande som är lättare än tillståndsförfarandet.

Om näringsidkaren har etablerat sig i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller tjänster i Finland berörs näringsidkaren av samma förpliktelser som näringsidkare som etablerat sig i Finland.

För tjänsten uppbärs en avgift enligt Sibbo kommuns miljövårdsmyndighets taxa.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Enligt miljöskyddslagen behöver verksamhet som medför risk för förorening av miljön miljötillstånd. Ett tillstånd måste fås för verksamhet, som kan orsaka förorening av till exempel ett markområde, ett dike, en källa, en rännil eller ett annat vattendrag.

Tillståndspliktiga är även sådana vattenhushållningsprojekt som kan medföra risk för förorening av miljön, men som enligt vattenlagen inte förutsätter ett tillstånd. Miljötillstånd måste ansökas om när verksamheten utvidgas, börjar producera utsläpp eller när det sker någon annan betydande förändring i verksamheten.

Miljötillståndspliktiga verksamheter är t.ex. skogsindustri, metall- och kemiindustri, energiproduktion, stora djurstall, yrkesmässig eller institutionell avfallshantering som sker yrkesmässigt eller i en anläggning samt gruvverksamhet, pälsdjursuppfödning, fiskodling samt hamn- och flygplatsverksamhet. Miljötillstånd behövs också om verksamheten kan orsaka oskäligt besvär för dem som bor i närheten.

Om den sökandes projekt utöver behovet av miljötillstånd även omfattar behov av andra miljörelaterade tillstånd, kan den sökande be tillståndsmyndigheten samordna tillståndsförfarandena. Samordningen förenhetligar handläggningsskedena i olika tillståndsförfaranden.

Miljöskyddslag http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2014/20140527