Anmälan om exceptionell situation enligt miljöskyddslagen

En exceptionell situation i avfallshanteringen eller en annan situation som orsakar exceptionella utsläpp, förutsätter att du som verksamhetsutövare gör en anmälan till kommunens tillsynsmyndighet så snabbt som möjligt, efter att du lagt märke till den exceptionella situationen.

Situationen kan t.ex. bero på en olycka, rivning av en konstruktion eller anordning eller en oförutsedd produktionsstörning.

Gör så här

Om verksamheten grundar sig på tillstånd av en statlig myndighet ska du göra en anmälan till den myndighet som beviljat tillståndet. I annat fall ska du göra en anmälan till kommunens miljömyndighet. Gör också en anmälan om situationer som inte kräver tillstånd.

Om en exceptionell situation orsakar plötslig fara för befolkningen, ska detta omedelbart anmälas till den kommunala miljövårdsmyndigheten eller nödcentralen. Därefter ska du förbereda dig på ett snabbt samarbete med myndigheten för att få kontroll över situationen.

Gör en anmälan om en exceptionell situation via Lupapiste-tjänsten. Du kan också skicka din anmälan till miljöövervakningen i Sibbo kommun, primärt elektroniskt till adressen miljo@sibbo.fi. Det finns ingen specifik blankett för anmälan om exceptionella situationer.

Skicka genast efter att du gjort en anmälan en plan åt tillsynsmyndigheten, enligt vilken du kan begränsa utsläppen och avfallen samt sådan miljöförstöring som kan förorsakas under den exceptionella situationen.

För vem och på vilka villkor

Om näringsidkaren har etablerat sig i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller tjänster i Finland berörs näringsidkaren av samma förpliktelser som näringsidkare som etablerat sig i Finland.

Betalningsinformation

Tjänsten är avgiftsbelagd

För tjänsten uppbärs en avgift enligt Sibbo kommuns marktäktstaxa.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Plötslig miljöförstöring eller risk för sådan ska utan dröjsmål anmälas till kommunens miljöskyddsmyndighet eller nödcentralen. Situationen kan orsakas av en olycka, oförutsedd produktionsstörning, rivningsarbete eller annat.

Miljöskyddslag https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2014/20140527

E-tjänst