Avgörande av planeringsbehov

För att bygga en bostadsbyggnad utanför ett detaljplaneområde kan det krävas ett avgörande om planeringsbehov eller ett undantagsbeslut. Då man bygger utanför ett detaljplaneområde lönar att det sig alltid att i ett så tidigt skede som möjligt. Ta reda ut behovet av ett avgörande om planeringsbehov eller undantagsbeslut av lovberedaren.

Vad är ett område i behov av planering?

Med ett område i behov av planering, avses ett område där det för att tillgodose behov i anslutning till användningen är skäl att vidta särskilda åtgärder, såsom att bygga vägar, vattenledningar eller avlopp eller att ordna friområden (MBL 16 §).

En stod del av områdena utanför detaljplaneområdena i Sibbo är områden i behov av planering. Därtill har en del av områdena i Sibbo anvisats som områden i behov av planering i generalplanen.

Förfarandet för beslutsfattande gällande byggande på områden i behov av planering innehåller två faser:

  • Först gör kommunen ett avgörande om planeringsbehov.
  • Om ett avgörande om planeringsbehov beviljas, kan kommunen bevilja bygglov till sökanden.

Varför behövs ett avgörande om planeringsbehov?

På ett område i behov av planering styrs byggandet av ett bostadshus med ett avgörande om planeringsbehov. Med hjälp av avgörandet blir det möjligt att bygga på områden, som saknar en plan, som direkt styr byggandet. Byggandet ska vara lämpligt med tanke på landskapet och det får inte försvåra bevarandet av särskilda natur- eller kulturmiljövärden eller tillgodoseendet av rekreationsbehoven. En väsentlig del av lovprövningen är bedömningen huruvida lett lov kan beviljas utan att äventyra likabehandling av markägarna.

Styrandet av byggandet i glesbygden har på områden i behov av planering, en stor betydelse. Målet med övervägande om planeringsbehov, är att det på områdena inte så småningom uppkommer sådant oplanerat byggande, som senare stör planläggningen av området. Det här gäller särskilt sådana områden med tillväxttryck, som är belägna t.ex. i utkanterna av tätorter. På ett område, som utvecklats genom att bygga enskilda byggnader, är det svårt att i efterskott planera t.ex. kommunalteknik och de områden, som behövs för trafikleder samt att möjliggöra att området byggs tillräckligt tätt, så att det finns förutsättningar för tjänster.

Gör så här

Alla lov som behövs för att bygga ska sökas via den elektroniska tjänsten Lupapiste.fi. Ta reda ut behovet av ett avgörande om planeringsbehov eller undantagsbeslut av lovberedaren.

Lovberedningschef Lotta Pelto-Timperi

Telefon 040 623 6075 mån., ons., fre. kl. 10-11

För vem och på vilka villkor

För beviljande av avgörande om planeringsbehov finns särskilda förutsättningar i markanvändnings- och bygglagen (MRL 137 §). De här förutsättningarna måste uppfyllas då avgörandet beviljas. I förfarandet för avgörande om planeringsbehov, reder man således ut om man får bygga på platsen, som ansökan gäller. Ett avgörande om planeringsbehov behövs inte för byggande av en ekonomibyggnad, som hör till en redan befintlig bostad eller lantgård och inte heller för renovering eller en mindre utvidgning av en bostadsbyggnad.

Giltighetstiden för ett avgörande om planeringsbehov bestäms i beslutet, men tiden kan vara högst två år. Då ett positivt beslut erhållits, skall bygglov sökas inom giltighetstiden för avgörandet om planeringsbehov.

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma tillstånd som för näringsidkare etablerade i Finland.

Betalningsinformation

Tjänsten är avgiftsbelagd

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Ansökande av byggnadstillstånd kan i vissa fall förutsätta avgörande om planeringsbehov eller undantagsbeslut före byggnadstillståndet.

Den som bygger ska ha ett ikraftvarande avgörande om planeringsbehov om han eller hon ansöker om byggnadstillstånd för planeringsbehovsområdet. Avgörande om planeringsbehov ska ansökas hos en myndighet utsedd av kommunen före byggnadstillstånd ansöks.

Kommunen utreder om området är beläget på planeringsbehovsområdet. Området för avgörandet om planeringsbehov är ett område utanför kommunens detaljplan där det kan finnas behov för åtgärder, såsom att bygga vägar, vattenledningar eller avlopp.

Avgörandet av planeringsbehovet är i kraft den tid som meddelas, högst två år. Under denna tid ska man ansöka om byggnadstillstånd.

Om den som bygger vill avvika från detaljplanen eller markanvändnings- och bygglagsenliga, eller med stöd av lagen utfärdade, bestämmelser, direktiv, förbud eller andra begränsningar som gäller byggande eller andra åtgärder såsom byggnadsordningen behövs undantagsbeslutet före byggnadstillståndet. Kommunen kan med vissa förutsättningar bevilja undantag.

Undantaget kräver alltid en särskild orsak. Undantaget får inte orsaka olägenheter till exempel för annan användning eller naturen i området.

Undantagsbeslutet är i kraft den tid som meddelas i beslutet, högst två år.

Markanvändnings- och bygglag http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990132

E-tjänst