Bygglov

I Sibbo sker ansökan om byggnadstillstånd elektroniskt via Lupapiste-tjänsten.

I Sibbo ansöks bygglov elektroniskt via Lupapiste-tjänsten.

Bygglov behövs för att uppföra en byggnad. Bygglov behövs också för sådant reparations- och ändringsarbete som är jämförbart med att uppföra en byggnad, samt för utvidgning av en byggnad eller tillbyggnad av utrymme som kan räknas till våningsytan.

Bygglov behövs dessutom för reparations- och ändringsarbeten om arbetet sannolikt kan inverka på deras säkerhet som använder byggnaden eller för deras hälsoförhållanden, eller om användningsändamålet i byggnaden eller en del av den ändrar väsentligt. Dylika ovannämnda ändringar kan t.ex. vara byggande av WC, tvättrum eller bastu, ändring av garage till bostadsrum, ändring av fritidsbostad till åretruntbostad och ändring av bärande konstruktioner eller brandteknisk sektionering.

Bygglov behövs när det handlar om:

1. Nybyggnad eller utbyggnad

 • ett egnahemshus
 • annan bostadsbyggnad
 • en fritidsbostad
 • ett garage, ett lager eller annan ekonomibyggnad

2. Ändring av användningsändamål

 • en ekonomibyggnad ändras till bostadshus
 • användningen av en fritidsbostad ändras till åretruntboende

3. Grundförbättring, annan ändring ändrings- eller reparationsarbete som är jämförbart med

 • uppförande av en byggnad
 • utvidgning av en byggnad
 • tilläggsutrymmen som kan räknas till byggnadens våningsyta

4. Anläggande av eldstad och skorsten/rökkanaler

 • Anläggandet av en eldstad och rökkanaler ska basera sig på en plan som har upprättats av en kompetent planerare. Planen ska företes vid ansökan om bygglov.

5. Förnyande av VVS-system

 • partiell eller hel ombyggnad av VVS-systemet i ett flervåningshus eller i ett radhus
 • partiellt eller hel ombyggnad av VVS-systemet i ett egnahemshus eller i ett parhus

Lupapiste är en elektronisk tjänst där medborgare, företag och organisationer sköter sina tillstånds- och anmälningsärenden i växelverkan med myndigheter och övriga parter. Den elektroniska tjänsten täcker samtliga behov som rör ärendehantering i samband med tillstånd, från den första kontakten till att projektet är färdigt, oberoende av om det är fråga om att inglasa en balkong eller bygga ett shoppingcenter.

Lupapiste-tjänsten kan användas för alla slags frågor som anknyter till tillstånd för byggande redan innan byggprojektet inleds. Tjänsten ger råd och anvisningar till tillståndssökaren, bland annat om projektets tillståndspliktighet och hurdana tillstånd det kräver.

Gör så här

Om bygglov kan ansökas hos kommunens byggnadstillsynsmyndighet, som också ger råd i ärendet.

Ansökan om bygglov kan sökas av byggplatsinnehavaren, dvs. ägaren, en person som ägaren har befullmäktigat eller en person som hyr byggplatsen eller besitter den genom något annat avtal.

Grannarna ska i regel informeras om att en ansökan om bygglov har anhängiggjorts. Med granne avses ägaren eller innehavaren av en fastighet eller ett annat område som ligger invid eller mittemot. Samtidigt ska det även på byggplatsen på lämpligt sätt tillkännages att ärendet är anhängigt. Grannarna behöver inte informeras när projektet är litet eller inte har någon väsentlig inverkan på grannarna. Byggnadstillsynsmyndigheten avgör om grannarna måste höras.

Bygglov ansöks elektroniskt via tjänsten Lupapiste. Om byggarbetet inte börjats inom tre år eller slutförts inom fem år har lovet upphört att gälla. Det är möjligt att förlänga rätten att inleda bygget med högst två år, om rättsliga förutsättningar för bygge eller en annan åtgärd fortfarande är i kraft. Om byggarbetet inte slutförts inom fem år, är det möjligt att förlänga tidsfristerna med högst tre år åt gången. Ansökan om förlängning av ett lovs giltighet görs med en separat ansökan.

För vem och på vilka villkor

Lovet beviljas, om alla förutsättningar för det uppfylls. Om projektet avviker från bestämmelserna eller föreskrifterna, kan det krävas ett undantagstillstånd innan bygglov beviljas.

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma tillstånd som för näringsidkare etablerade i Finland.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Nästan allt byggande kräver bygglov eller annat myndighetsgodkännande. Även utbyggnader samt betydande renoveringar och ombyggnader eller ändringar av byggnaders användningsändamål förutsätter ett bygglov eller åtgärdstillstånd. För vissa mindre byggnadsprojekt kan man ansöka om åtgärdstillstånd eller göra en anmälan om projektet till kommunens byggnadstillsynsmyndighet. Bestämmelser om detta finns i markanvändnings- och bygglagen. Kommunen kan även i sin byggnadsordning fastställa om åtgärderna kräver lov eller anmälan.

I markanvändnings- och bygglagen ingår bestämmelser om tillståndsplikt för byggande och förutsättningarna för att tillstånd ska beviljas, men även om ansökningshandlingar, behörighetsvillkor för projektledare, utförande av byggnadsarbete samt om byggnadsprojektets ansvarspersoner.

Markanvändnings- och bygglag http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990132