Coronavirus

Hur göra vid misstanke om coronavirus?

Om du är ovaccinerad eller fått en dos coronavaccin

Om du har symtom på coronavirusinfektion som nämns nedan, sök dig till test så snart som möjligt och undvik nära kontakter:  

 • Akut luftvägsinfektion (ett symtom räcker: feber, hosta, halsont, snuva, andnöd, bortfall av lukt/smaksinne) eller
 • Diarré/illamående, huvudvärk eller muskelvärk utan annan uppenbar orsak.

Sök dig till test om du blivit exponerad för coronaviruset, enligt de anvisningar du fått.

Du kan själv beställa tid till provtagningen via Coronaguiden eller ringa Sibbo hälsocentral på numret 09 2353 6001 vardagar kl. 8–16.

Om du har fått två doser coronavaccin eller haft en coronavirusinfektion

Coronavirustest behöver i regel inte tas om:

 • dina symtom är lindriga och
 • du fått två doser coronavaccin och det har gått minst en vecka sedan den andra vaccinationen, eller 
 • om du haft en coronavirusinfektion som bekräftats med test inom de 6 senaste månaderna eller
 • om du haft en coronavirusinfektion som bekräftats med test och fått den första dosen coronavaccin och det har gått minst en vecka sedan vaccinationen.

Sök dig alltid till test även om du fått två vaccindoser eller om du haft en coronavirusinfektion inom de senaste 6 månaderna om:

 • Coronaguiden eller en anställd inom hälso- och sjukvården med en vårdbedömning anvisar dig att söka dig till test
 • du tillhör en allvarlig riskgrupp för coronavirusinfektion på grund av ålder (över 60 år), sjukdom eller medicinering.
 • du är gravid
 • du har exponerats för coronaviruset under de två senaste veckorna, (inklusive meddelande som kommit in via Coronablinkern, även om du är symtomfri)
 • du är arbetstagare inom social- och hälsovården,
 • du är bosatt eller personal vid vård- och omsorgsenheter för äldre eller

Personer under 12 år:

Om ditt barn har symtom som tyder på coronavirussmitta ska hen undvika kontakter utanför familjen tills symtomen lättats betydligt och barnet orkar med normala sysslor.

Personer under 12 år testas i regel endast om barnet har symtom och man vet att barnet blivit exponerat för ett bekräftat coronavirusfall under de två föregående veckorna. Barnet ska söka sig till test i enlighet med anvisningarna från kommunens enhet för smittsamma sjukdomar.

Det är också motiverat att ta ett coronavirustest om det inom barnets familjekrets finns en person över 16 år som inte har fullt vaccinationsskydd eller vars immunskydd mot coronaviruset är begränsat.

Du kan enligt din egen bedömning ta ditt barn till testning ifall du misstänker coronavirusinfektion. Dessutom kan ett coronavirustest alltid tas när läkaren bedömer att barnets situation kräver testning.

Läs på THL:s webbplats hur du ska gå till väga om ditt barn har insjuknat i en luftvägsinfektion

 

Symptom på coronavirusinfektion är förkylningssymptom såsom hosta, andnöd, muskelvärk, halsont, snuva, trötthet och feber. Även plötslig förlust av lukt- och smaksinnet kan vara ett symptom på sjukdomen. Diarré och magont utan annan uppenbar orsak kan också tyda på coronavirussjukdom.

Alternativ 1: Boka en tid via Coronaguiden

Nu kan invånarna i Nyland själva boka en tid till provtagningen via Coronaguiden. Efter att ha svarat på Coronaguidensfrågor angående symtom och exponering kan användaren själv boka en lämplig tid till ett provtagningsställe. För tidsbokningen krävs bankkoder eller mobilcertifikat.

Du kan boka en tid för dig själv och för ditt barn som är under 16 år. Om du vill boka en tid för en annan person ska du ringa.

Alternativ 2: Ring och boka en tid

Må-fr kl. 8–16 Sibbo hälsocentral, tfn 09 2353 6001

Corona teststationen i Sibbo på kartan

Intyg över resultat från HUS coronatest

Du kan ladda ner ett avgiftsfritt intyg på engelska för ett negativt resultat från coronatest i tjänsten Koronatietoni.fi (tjänsten fungerar tillsvidare endast på finska). För att skriva in dig i tjänsten krävs bankkoder eller mobilcertifikat.

Meddela om eventuella exponerade personer

HUS har öppnat en tjänst på webbplatsen Mincoronainfo.fi där den som smittats av coronaviruset själv kan registrera eventuella exponerade personer och på så sätt påskynda smittspårarnas arbete.

Fick du meddelande om coronavirussmitta? Du kan påskynda smittspårningen genom att själv meddela om eventuella exponerade personer. Gör en anmälan: MinCoronainfo.fi.

 

Målet är att förhindra att viruset sprids

Målet med myndighetsverksamheten är att förhindra att viruset sprids i samhället, att trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft och att skydda särskilt de människor som hör till riskgrupperna. Syftet är att fortsättningsvis identifiera smittan och minska risken för fortsatt spridning av smitta genom att utreda smittkedjorna och kartlägga dem som exponerats för viruset. Genom bekämpningsåtgärder kan man minska att i synnerhet äldre personer och personer som har grundsjukdomar insjuknar samt trygga hälso- och sjukvårdens handlingskraft.

Ett eventuellt beslut om att förordna om karantän fattas av hälsovården efter laboratorieresultatet. Utgångspunkten är att personer som har vistats i samma stängda rum som en person som insjuknat i coronavirus över 15 minuter ska försättas i karantän.

Familjemedlemmarna till en person som försatts i karantän på grund av exponering är inte i karantän, eftersom de inte har varit i närkontakt med den som insjuknat i coronaviruset. De kan leva normalt och röra sig fritt.

De som satts i karantän får ett officiellt beslut, som vid behov berättigar vårdnadshavaren till ett barn under 16 år att stanna hemma för att sköta barnet, också om barnet är friskt. Beslutet baserar sig på lagen om smittsamma sjukdomar.

Karantän = Med karantän avses en begränsning av en frisk persons rörelsefrihet. En symptomfri frisk person som har exponerats för coronaviruset till exempel efter att ha varit i kontakt med en smittad person försätts i karantän. Genom karantän förhindrar man att en eventuell symptomfri smittbärare smittar andra personer.

Isolering = Med isolering avses att en patient som insjuknat i en smittsam sjukdom isoleras från friska personer. En person som bekräftats smittad med coronaviruset isoleras. Isoleringen kan genomföras hemma eller på sjukhus. Syftet med isoleringen är att undvika eventuella vidare infektioner.

Information om antalet insjuknade i coronaviruset och exponeringar

Sibbo informerar om smittsituationer som avsevärt påverkar utbudet av kommunens tjänster. Vad gäller informationen ser man till att invånarnas, patienternas, personalens och de exponerades integritetsskydd tryggas.

Kommunen informerar också om smittfall ifall man inte på något annat sätt än via offentlig information kan nå de exponerade. Det är bra att komma ihåg att fastän en person som senare insjuknat i viruset har besökt till exempel en restaurang, en butik eller någon annan offentlig lokal vid en viss tidpunkt, betyder detta inte att stället inte skulle kunna besökas av andra helt tryggt vid ett senare tillfälle.

Sibbo kommun har beslutat (15.10.2021) att avstå från att rapportera om enstaka coronafall och exponeringar som konstaterats i läroanstalterna och daghemmen. Fram till nu har kommunen informerat i händelse av att en hel undervisningsgrupp eller barngrupp eller ett ännu större antal personer har försatts i karantän.  Även på nationell nivå ligger tyngdpunkten inte längre på att följa upp antalet fall och exponeringar, och därför anses det inte längre nödvändigt att rapportera om smittfallen i läroanstalterna och daghemmen. I fortsättningen informerar kommunen endast de berörda parterna om smittfall i läroanstalterna och daghemmen.

THL publicerar information om bekräftade coronavirusfall också kommunvis i sin digitala coronakarta. Applikationen innehåller den aktuella informationen om antalet insjuknade i Sibbo och även uppgifter om antalet utförda tester enligt sjukvårdsdistrikt. Du hittar coronakartan bakom den här länken.