Coronavirus

När finns det skäl att misstänka coronavirus?

Vi ber alla Sibbobor som uppvisar symptom på coronavirussmitta att söka sig till coronavirustest fastän symptomen skulle vara endast lindriga. Du kan själv beställa tid till provtagningen via Coronaguiden eller ringa Sibbo hälsocentral på numret 09 2353 6001 vardagar kl. 8–16 och övriga tider Jourhjälpen på numret 116  117.

Symptom på coronavirusinfektion är förkylningssymptom såsom hosta, andnöd, muskelvärk, halsont, snuva, trötthet och feber. Även plötslig förlust av lukt- och smaksinnet kan vara ett symptom på sjukdomen. Diarré och magont utan annan uppenbar orsak kan också tyda på coronavirussjukdom.

Alternativ 1: Boka en tid via Coronaguiden

Nu kan invånarna i Nyland själva boka en tid till provtagningen via Coronaguiden. Efter att ha svarat på Coronaguidensfrågor angående symtom och exponering kan användaren själv boka en lämplig tid till ett provtagningsställe. För tidsbokningen krävs bankkoder eller mobilcertifikat.

Du kan boka en tid för dig själv och för ditt barn som är under 16 år. Om du vill boka en tid för en annan person ska du ringa.

Alternativ 2: Ring och boka en tid

Må-fr kl. 8–16 Sibbo hälsocentral, tfn 09 2353 6001
Övriga tider Jourhjälpen, tfn 116 117
I nödsituationer ska du ringa till nödnumret 112!

Corona teststationen i Sibbo på kartan

Intyg över resultat från HUS coronatest

Du kan ladda ner ett avgiftsfritt intyg på engelska för ett negativt resultat från coronatest i tjänsten Koronatietoni.fi (tjänsten fungerar tillsvidare endast på finska). För att skriva in dig i tjänsten krävs bankkoder eller mobilcertifikat.

Målet är att förhindra att viruset sprids

Målet med myndighetsverksamheten är att förhindra att viruset sprids i samhället, att trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft och att skydda särskilt de människor som hör till riskgrupperna. Syftet är att fortsättningsvis identifiera smittan och minska risken för fortsatt spridning av smitta genom att utreda smittkedjorna och kartlägga dem som exponerats för viruset. Genom bekämpningsåtgärder kan man minska att i synnerhet äldre personer och personer som har grundsjukdomar insjuknar samt trygga hälso- och sjukvårdens handlingskraft.

Ett eventuellt beslut om att förordna om karantän fattas av hälsovården efter laboratorieresultatet. Utgångspunkten är att personer som har vistats i samma stängda rum som en person som insjuknat i coronavirus över 15 minuter ska försättas i karantän.

Familjemedlemmarna till en person som försatts i karantän på grund av exponering är inte i karantän, eftersom de inte har varit i närkontakt med den som insjuknat i coronaviruset. De kan leva normalt och röra sig fritt.

De som satts i karantän får ett officiellt beslut, som vid behov berättigar vårdnadshavaren till ett barn under 16 år att stanna hemma för att sköta barnet, också om barnet är friskt. Beslutet baserar sig på lagen om smittsamma sjukdomar.

Karantän = Med karantän avses en begränsning av en frisk persons rörelsefrihet. En symptomfri frisk person som har exponerats för coronaviruset till exempel efter att ha varit i kontakt med en smittad person försätts i karantän. Genom karantän förhindrar man att en eventuell symptomfri smittbärare smittar andra personer.

Isolering = Med isolering avses att en patient som insjuknat i en smittsam sjukdom isoleras från friska personer. En person som bekräftats smittad med coronaviruset isoleras. Isoleringen kan genomföras hemma eller på sjukhus. Syftet med isoleringen är att undvika eventuella vidare infektioner.

Information om antalet insjuknade i coronaviruset och exponeringar

Sibbo informerar om coronavirussmittan som kräver specialåtgärder av kommunen eller Sibbobor. Vad gäller informationen ser man till att invånarnas, patienternas, personalens och de exponerades integritetsskydd tryggas.

Sibbos enhet för smittsamma sjukdomar spårar aktivt personer som blivit exponerade för viruset. Ett pressmeddelande publiceras om exponeringar som skett till exempel i en offentlig lokal om det inte på något annat sätt är möjligt att nå alla eventuellt exponerade. Det är bra att komma ihåg att fastän en person som senare insjuknat i viruset har besökt till exempel en restaurang, en butik eller någon annan offentlig lokal vid en viss tidpunkt, betyder detta inte att stället inte skulle kunna besökas av andra helt tryggt vid ett senare tillfälle.

THL publicerar information om bekräftade coronavirusfall också kommunvis i sin digitala coronakarta. Applikationen innehåller den aktuella informationen om antalet insjuknade i Sibbo och även uppgifter om antalet utförda tester enligt sjukvårdsdistrikt. Du hittar coronakartan bakom den här länken.