Kommunalval

Kommunalval hålls vart fjärde år. I kommunalvalet väljer kommunens invånare fullmäktige som är kommunens högsta organ. I kommunallagen föreskrivs om fullmäktiges uppgifter.

Fullmäktige bestämmer om antalet ledamöter i fullmäktige. Om fullmäktige inte fattar beslut om antalet fullmäktigeledamöter, ska det i kommunallagen angivna minimiantalet ledamöter väljas. Då fastställs antalet ledamöter enligt antalet kommuninvånare.

Gör så här

Läs mer om kommunalval på Kommunförbundets och justitieministeriets webbplatser. I Sibbo kommun fungerar förvaltningschefen som ansvarig kontaktperson i valärenden.

För vem och på vilka villkor

Valbarhet

Valbar till kommunens fullmäktige är en person som

  1. har kommunen som hemkommun,
  2. har rösträtt i kommunalval i någon kommun och
  3. inte står under förmynderskap.

Bestämmelser om begränsningar för valbarhet finns i 72 § i kommunallagen.

Rösträtt

Röstberättigad vid kommunalval är

a ) varje finsk medborgare och medborgare i andra medlemsstater i Europeiska unionen samt isländska och norska medborgare som senast på valdagen fyller 18 år och vars hemkommun ifrågavarande kommun är enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet den 51 dagen före valdagen samt

b) annan utlänning som senast på valdagen fyller 18 år och vars hemkommun ifrågavarande kommun är enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet den 51 dagen före valdagen om de vid nämnda tidpunkt har haft hemkommun i Finland i två år och

c) personer som är anställda inom Europeiska unionen eller en i Finland verksam internationell organisation och som senast valdagen fyller 18 år samt som enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet är bosatta i kommunen vid utgången av den 51 dagen före valdagen förutsatt att uppgifter om personen på hans eller hennes begäran har registrerats i befolkningsdatasystemet och att han eller hon skriftligen senast den 52 dagen före valdagen har underrättat Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om sin önskan att utöva sin rösträtt vid kommunalvalet.