Kommunalval

De viktigaste datumen vid kommunalvalet 2021

Justitieministern och de i riksdagen företrädda partiernas partisekreterare drog vid ett möte den 6 mars 2021 upp en politisk riktlinje om att senarelägga kommunalvalet till den 13 juni 2021. Riksdagen beslutar om senareläggningen av kommunalvalet utifrån en regeringsproposition.

Följande tidsplan för förrättandet av kommunalvalet föreslås i regeringspropositionen som bereds av justitieministeriet:

  • anmälningstiden till hemmaröstning senast 1.6.2021
  • förhandsröstning i Finland: 26.5 – 8.6.2021
  • förhandsröstning utomlands: 2 – 5.6.2021
  • valdag: 13.6.2021
  • fullmäktige börjar sitt arbete 1.8.2021

~ ~ ~

Kommunalval hålls vart fjärde år.

I kommunalvalet väljer kommunens invånare fullmäktige som är kommunens högsta organ. I kommunallagen föreskrivs om fullmäktiges uppgifter.

Fullmäktige bestämmer om antalet ledamöter i fullmäktige. Om fullmäktige inte fattar beslut om antalet fullmäktigeledamöter, ska det i kommunallagen angivna minimiantalet ledamöter väljas. Då fastställs antalet ledamöter enligt antalet kommuninvånare.

Valbarhet

Valbar till kommunens fullmäktige är en person som

  1. har kommunen som hemkommun,
  2. har rösträtt i kommunalval i någon kommun och
  3. inte står under förmynderskap.

Bestämmelser om begränsningar för valbarhet finns i 72 § i kommunallagen.

Rösträtt

Röstberättigad vid kommunalval är

a ) varje finsk medborgare och medborgare i andra medlemsstater i Europeiska unionen samt isländska och norska medborgare som senast på valdagen fyller 18 år och vars hemkommun ifrågavarande kommun är enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet den 51 dagen före valdagen samt

b) annan utlänning som senast på valdagen fyller 18 år och vars hemkommun ifrågavarande kommun är enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet den 51 dagen före valdagen om de vid nämnda tidpunkt har haft hemkommun i Finland i två år och

c) personer som är anställda inom Europeiska unionen eller en i Finland verksam internationell organisation och som senast valdagen fyller 18 år samt som enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet är bosatta i kommunen vid utgången av den 51 dagen före valdagen förutsatt att uppgifter om personen på hans eller hennes begäran har registrerats i befolkningsdatasystemet och att han eller hon skriftligen senast den 52 dagen före valdagen har underrättat Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om sin önskan att utöva sin rösträtt vid kommunalvalet.

Gör så här

Läs mer om kommunalval på Kommunförbundets och justitieministeriets webbplatser. I Sibbo kommun fungerar förvaltningschefen som ansvarig kontaktperson i valärenden.