Kommunalval

De viktigaste datumen vid kommunalvalet 2021

 • Kandidatansökan ska lämnas in senast 4.5.2021
 • Kandidatuppställningen fastställs 14.5.2021
 • Förhandsröstning 26.5-8.6.2021
 • Valdag 13.6.2021
 • Valresultatet fastställs och publiceras 16.6.2021
 • Det nya fullmäktige börjar sitt arbete 1.8.2021.

Röstningslokalerna på den egentliga valdagen i Sibbo

 1. Paipis, Norra Paipis skola
 2. Tallmo, Talman koulu (Tallmo finska skola)
 3. Kyrkoby, Sibbo gymnasium
 4. Nickby, Nickby Hjärta
 5. Västerskog, Gumbohuset
 6. Söderkulla, Lärdomsvägen 6 A (gamla skolcentret)
 7. Box, Boxby skola

På själva valdagen får du rösta endast i den vallokal som har antecknats för dig i rösträttsregistret och som anges på den anmälan om rösträtt du fått. Vallokalerna är öppna mellan klockan 9 och 20.

Fasta förhandsröstningsställen i kommunalvalet

 • Nickby bibliotek
 • Lärdomsvägen 6 A (gamla skolcentret)

De fasta förhandsröstningsställena är öppna 26–28.5 kl. 9-18, 29-30.5 kl.

10-16, 31.5-4.6 kl. 9-18, 5-6.6 kl. 10-18 och 7-8.6 kl. 9-20.

Ambulerande förhandsröstning hållas på följande platser enligt följande tidtabell:

 • Södra Paipis skola, on 26.5 kl. 17-20
 • Borgby branddepå, to 27.5 kl. 17-20
 • Hindsby Byagården, lö 29.5 kl. 12-15
 • Simsalö skola, sö 30.5 kl. 12-15
 • Gesterby branddepå, sö 30.5 kl. 12-15
 • Salpar skola, må 31.5 kl. 17-20
 • Spjutsund Byarsborg, ti 1.6 kl. 17-20

Att rösta hemma

Den vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till ett förhandsröstningsställe i hemlandet eller röstningsstället på valdagen kan rösta hemma.

Väljaren ska anmäla sin önskan att rösta hemma till centralvalnämnden i Sibbo kommun. Anmälan ska göras till centralvalnämnden skriftligen eller per telefon på numret 050 432 5408 senast tisdagen den 1 juni 2021 före kl. 16. Centralvalnämndens telefonnummer och adress finns på meddelandekortet som skickats till väljaren per post. Anmälan kan på väljarens vägnar göras av någon som han eller hon har utsett.

  • '

I kommunalvalet väljer kommunens invånare fullmäktige som är kommunens högsta organ. I kommunallagen föreskrivs om fullmäktiges uppgifter.

Fullmäktige bestämmer om antalet ledamöter i fullmäktige. Om fullmäktige inte fattar beslut om antalet fullmäktigeledamöter, ska det i kommunallagen angivna minimiantalet ledamöter väljas. Då fastställs antalet ledamöter enligt antalet kommuninvånare.

Gör så här

Läs mer om kommunalval på Kommunförbundets och justitieministeriets webbplatser. I Sibbo kommun fungerar förvaltningschefen som ansvarig kontaktperson i valärenden.

För vem och på vilka villkor

Valbarhet

Valbar till kommunens fullmäktige är en person som

 1. har kommunen som hemkommun,
 2. har rösträtt i kommunalval i någon kommun och
 3. inte står under förmynderskap.

Bestämmelser om begränsningar för valbarhet finns i 72 § i kommunallagen.

Rösträtt

Röstberättigad vid kommunalval är

a ) varje finsk medborgare och medborgare i andra medlemsstater i Europeiska unionen samt isländska och norska medborgare som senast på valdagen fyller 18 år och vars hemkommun ifrågavarande kommun är enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet den 51 dagen före valdagen samt

b) annan utlänning som senast på valdagen fyller 18 år och vars hemkommun ifrågavarande kommun är enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet den 51 dagen före valdagen om de vid nämnda tidpunkt har haft hemkommun i Finland i två år och

c) personer som är anställda inom Europeiska unionen eller en i Finland verksam internationell organisation och som senast valdagen fyller 18 år samt som enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet är bosatta i kommunen vid utgången av den 51 dagen före valdagen förutsatt att uppgifter om personen på hans eller hennes begäran har registrerats i befolkningsdatasystemet och att han eller hon skriftligen senast den 52 dagen före valdagen har underrättat Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om sin önskan att utöva sin rösträtt vid kommunalvalet.