Lov för byggande

För att bygga en byggnad, en utbyggnad eller vidta någon annan byggnadsåtgärd behövs nästa alltid tillstånd av kommunens byggnadstillsynsmyndighet.

I Sibbo sker ansökan om byggnadstillstånd elektroniskt via Lupapiste-tjänsten. Angående ansökan kan du vid behov få råd av Sibbo kommuns lovberedare.

Sibbo kommuns detaljerade anvisning för sökande av bygglov hittar ni via denna länk:

Bygglovsprocessen beskriver olika skeden i lovansökan samt byggarbetenas övervakning fram till byggnadens ibruktagning.

Beräknad handläggningstid för ansökan om avgörande som gäller planeringsbehov och ansökningar om undantag (på strandområden), 2.5.2022

Handläggningen av ansökningar om avgörande som gäller planeringsbehov och ansökningar om undantag är överbelastad till följd av det ovanligt stora antalet ansökningar och bristen på resurser. Arbetet med att förkorta ansökningskön inleds från och med de äldsta ansökningarna – med hjälp av en konsult. Eftersom situationen för handläggningen och handläggarna är exceptionell är det fortfarande svårt att bedöma handläggningstiden i detta skede. Handläggningstiden för de äldsta ansökningarna kommer att överskrida ett år. Vi tror dock att handläggningstakten försnabbas när kön blir kortare.