Undantagsbeslut

Om byggaren vill avvika från planen eller andra bestämmelser, föreskrifter, förbud eller andra begränsningar för byggande eller andra åtgärder enligt markanvändnings- och bygglagen eller sådana som utfärdats med stöd av den, som till exempel byggnadsordningen, behöver byggaren ett undantagsbeslut före bygglovet.

Vad är undantagsbeslut?

Undantag får inte medföra olägenheter med tanke på planläggningen, genomförandet av planen eller annan reglering av områdesanvändningen, försvåra möjligheterna att uppnå målen för naturvården eller försvåra möjligheterna att uppnå målen för skyddet av den byggda miljön. Undantag får inte beviljas, om det leder till byggande med betydande konsekvenser eller annars har avsevärda skadliga miljökonsekvenser eller andra avsevärda och skadliga konsekvenser. För undantag behövs alltid ett särskilt skäl. Ett särskilt skäl är en orsak som kan förknippas med byggplatsens egenskaper. Ett särskilt skäl kan däremot inte anknyta till sökandens egenskaper.

Undantag ska sökas i god tid innan byggprojektet inleds. Giltighetstiden för ett undantag bestäms i beslutet, men tiden kan vara högst två år. Då ett positivt beslut erhållits, skall bygglov sökas inom undantagsbeslutets giltighetstid.

Ett undantagsbeslut behövs bland annat:

  • Då man vill avvika från det användningssyfte som anges i detaljplanen.
  • Då man vill avvika från byggnadsytorna som anges i detaljplanen.
  • Då man vill avvika från den maximala byggrätten.
  • Då man vill avvika från minimiarealen för en byggplats, som fastställts i kommunens byggnadsordning.
  • Vid byggande på ett strandområde som saknar detaljplan.

Stamfastighetsgranskning

Om användningen av stamfastighetsprincipen föreskrivs i generalplanerna eller delgeneralplanerna i Sibbo (i vissa planer används också termen stomlägenhet). Principen används i stor utsträckning även i de övriga kommunerna i Finland. Med stamfastighet avses en sådan fastighet som har existerat 1.7.1959 (dagen för ikraftträdelse av den redan upphävda bygglagen). Stamfastigheterna har vanligen styckats efter det här datumet till mindre fastigheter, och på grundval av den nuvarande fastighetsindelningen hör det ofta flera fastigheter till samma stamfastighet.

Gör så här

Alla lov som behövs för att bygga ska sökas via den elektroniska tjänsten Lupapiste.fi. Byggnadstillsynen rekommenderar att sökanden kontaktar lovberedare innan lovansökans inlämning.

Lovberedningschef Lotta Pelto-Timperi

Telefon 040 623 6075 mån., ons., fre. kl. 10-11

För vem och på vilka villkor

Giltighetstiden för ett undantag bestäms i beslutet, men tiden kan vara högst två år. Då ett positivt beslut erhållits, skall bygglov sökas inom undantagsbeslutets giltighetstid.

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma tillstånd som för näringsidkare etablerade i Finland.

Betalningsinformation

Tjänsten är avgiftsbelagd

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Ansökande av byggnadstillstånd kan i vissa fall förutsätta avgörande om planeringsbehov eller undantagsbeslut före byggnadstillståndet.

Den som bygger ska ha ett ikraftvarande avgörande om planeringsbehov om han eller hon ansöker om byggnadstillstånd för planeringsbehovsområdet. Avgörande om planeringsbehov ska ansökas hos en myndighet utsedd av kommunen före byggnadstillstånd ansöks.

Kommunen utreder om området är beläget på planeringsbehovsområdet. Området för avgörandet om planeringsbehov är ett område utanför kommunens detaljplan där det kan finnas behov för åtgärder, såsom att bygga vägar, vattenledningar eller avlopp.

Avgörandet av planeringsbehovet är i kraft den tid som meddelas, högst två år. Under denna tid ska man ansöka om byggnadstillstånd.

Om den som bygger vill avvika från detaljplanen eller markanvändnings- och bygglagsenliga, eller med stöd av lagen utfärdade, bestämmelser, direktiv, förbud eller andra begränsningar som gäller byggande eller andra åtgärder såsom byggnadsordningen behövs undantagsbeslutet före byggnadstillståndet. Kommunen kan med vissa förutsättningar bevilja undantag.

Undantaget kräver alltid en särskild orsak. Undantaget får inte orsaka olägenheter till exempel för annan användning eller naturen i området.

Undantagsbeslutet är i kraft den tid som meddelas i beslutet, högst två år.

Markanvändnings- och bygglag http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990132

E-tjänst