Visning av tomtens höjdläge, utmärkning av byggnadsplats och syn av byggnaden

Mätning med takymeter

Lagen förutsätter att kommunens myndighet utförs utmärkning av byggnadens plats och höjdläge, om så bestäms i bygglovet. Dessutom kontrollerar myndigheten byggnadens plats och höjdläge efter grundläggningsarbetena för byggnaden.

Utmärkning av byggnadens plats och höjdläge

  • En byggnads läge och höjdläge märks ut i terrängen på detaljplaneområden och på sådana byggplatser utanför planområde där så bestäms i bygglovsbeslutet.
  • Byggnadens plats och höjdläge märks ut i terrängen innan byggandet påbörjas. Utmärkningen görs på beställning av kunden efter att bygglov beviljats. Byggnadens plats märks ut i enlighet med den godkända situationsplanen. Innan mätningen påbörjas ska trädbeståndet, material och andra hinder som försvårar mätningsarbetet avlägsnas från byggplatsen.
  • Byggnadens knutar märks ut med fyra punkter.
  • Utöver bygglovsavgiften ska sökande också betala en avgift för utmärkning av byggnaden i terrängen. Ifall byggnadens plats måste märkas ut på nytt tas en separat avgift ut för detta.
  • Byggnadens plats märks ut i terrängen med träpålar eller på färdigt byggda linjebockar.

Lägessyn

  • Lägessyn förrättas på kundens beställning efter att byggnadens grund har färdigställts.
  • Vid lägessynen konstateras att byggnadens plats och höjdläge överensstämmer med de godkända ritningarna.

Råmärket borta?

Om råmärkena på er fastighet har försvunnit och ni vill ha nya, kan ni beställa en rågång av Lantmäteriverket. Mer information om hur man beställer en rågång hittar du på Lantmäteriverkets webbplats.

Gör så här

Utmärkningar och lägessyner beställs per e-post på adressen mittauspalvelut@sipoo.fi.

Uppge i meddelandet byggplatsens adress, bygglovsnummer, ange önskad tidpunkt för mätningen (speciellt för utmärkningarnas del) och kontaktuppgifter.

Mätningen ska beställa 1–2 veckor före önskad tidpunkt.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten förutsätter beviljat bygglov.

Betalningsinformation

Tjänsten är avgiftsbelagd

I samband med ett bygglov debiteras också sedvanliga mätningsavgifter. Om mätningar måste utföras på nytt på grund av orsaker som inte beror på kommunen, tas avgifter ut för dessa enligt en separat gällande taxa.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Visningen av tomtens höjdläge kan begäras av kommunens fastighetsväsende. Visning av tomtens höjdläge är en mätningsåtgärd som visar byggplatsens höjdläge.

Med utmärkning av byggnadsplatsen visas byggnadens planenliga plats. Vid lägessynen konstateras byggnadens plats. Vid behov ges ett utlåtande om det. Slutsynen kan inte utföras innan lägessynen har gjorts.

Markanvändnings- och bygglag http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990132