Tomtindelning

I Sibbo används riktgivande tomtindelning i detaljplanerade områden. Den riktgivande tomtindelningen fastställs i detaljplanen. I Sibbo görs inga skilda tomtindelningar. Riktgivande tomtindelning betyder att fastighetsindelningen inte nödvändigtvis alltid behöver följa tomtindelningen i detaljplanen. Lantmäteriverket gör fastighetsförrättningarna på Sibbo kommuns område.

Kommuner som upprättat byggplaner innan markanvändnings- och bygglagen trätt i kraft kan i regel också i fortsättningen styra byggandet med en detaljplan enligt riktgivande tomtindelning, förutom om ändringar som förutsätter bindande tomtindelning ägt rum i kommunen. I detaljplaneområden enligt riktgivande tomtindelning är byggande och beviljande av bygglov avsevärt snabbare och enklare än i detaljplaneområden enligt bindande tomtindelning.

Gör så här

Vid ansökan om bygglov ska sökanden se till att han eller hon har rätt att besitta hela byggplatsen.

För vem och på vilka villkor

Vid byggplatser enligt riktgivande tomtindelning är det möjligt att bevilja bygglov så länge som sökanden besitter hela byggplatsen. På en byggplats som avgränsats med riktgivande tomtindelning är till exempel det faktum att byggplatsen utgörs av två fastigheter inte nödvändigtvis ett hinder för att få bygglov. Byggplatsen bör ändå uppfylla kraven som ställs för en byggplats i kommunens byggnadsordning.

Betalningsinformation

Tjänsten är avgiftsbelagd

Av styckning av tomter debiteras styckningskostnaderna enligt Lantmäteriverkets taxor. Fastighetsförrättningarna inom Sibbo kommun sköts av Lantmäteriverket.

Bakgrundsinformation och lagstiftning


Markanvändnings och bygglagen 5.2.1999/132 https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990132

E-tjänst