Lantbruk

Syftet med miljövården inom lantbruket är i första hand att minska på vattendragsbelastning som härstammar från lantbruket. Miljövårdsmyndigheten i kommunen svarar för sin del om uppgifterna gällande lantgårdars miljövård.

 

Miljöövervakningen i Sibbo kommun behandlar miljötillståndsansökningar för husdjursstall och fattar beslut om anmälningsförfarande som gäller djurstallar, ger utlåtanden till andra myndigheter, gör tillsynsgranskningar t.ex. i samband med lagring och hantering av gödsel, deltar i projekt som främjar miljövård samt ger råd och vägledning inom lantbrukets miljövård.

Häststall

Minimikrav för häststall i Sibbo kommun

Häststall eller motsvarande djurstall eller maneger får inte placeras på en fastighet vars yta är mindre än 2 ha.

Nya djurstall får enligt Sibbo kommuns miljöskyddssföreskrifter inte utan grannens medgivande placeras närmare än 50–100 meter från dennes bostadshus eller vistelsegård, eller från en skola, ett daghem, en park eller motsvarande anläggning. Samma begränsning gäller rastgårdar för nötboskap och fållor för hästar. Den fasta delen av gödseln bör dagligen samlas upp från djurens rastgårdar och placeras i en gödselstad med tätt botten.

Gödselbehandling

Statsrådet har gett en förordning om begränsning av utsläpp i vattnen av nitrater från jordbruk och trädgårdsodling den s.k. nitratförordningen (SRf 1250/2014). Förordningen innehåller bestämmelser bl.a. om:

  • gödselstadens minimistorlek
  • anmälan om lagring av gödsel i stack
  • att avvika från tiden då spridning av gödsel är förbjuden
  • tiderna för spridning av gödsel och konstgödsel och mängden kväve
  • skyddszoner
  • rasthagar
  • lagring av gödsel i stack

Lagen innehåller också vissa andra bestämmelser och rekommendationer.

 

Anmälan om lagring av gödsel i stack

Näringsidkaren ska i vissa fall göra en anmälan om lagring av gödsel i stack till den kommunala miljövårdsmyndigheten. Ytterligare information får du genom att trycka på länken Anmälan om lagring av gödsel i stack högre upp på denna sida.

Anmälan om spridning av gödsel i exceptionella situationer

Det är i dig förbjudet att sprida gödsel och organiska gödselfabrikat på åkrar under tiden 1.11–31.3. Läs mer om avvikelse från den tid då spridning är förbjudet genom att trycka på länken Anmälan om spridning av stallgödsel i exceptionella situationer högre upp på denna sida

Gödsel som väntar på spridning

Torrgödsel och organiska gödselfabrikat med en torrsubstans på minst 30 procent får inom den tidsfrist och under de omständigheter som för spridning tillåts i nitratförordningen, förvaras på en åker högst fyra veckor för att senare spridas ut (SRf 10 § 4 mom.). Detta är en annan sak än den tidigare nämnda stacklagringen och i sådana fall görs ingen anmälan om lagring.

Inlämning av anmälningar

Anmälan om lagring av gödsel i stack med bilagor lämnas primärt in via Lupapiste-tjänsten. Anmälan om spridning av gödsel i exceptionella situationer jämte bilagor ska skickas till miljöövervakningen i Sibbo kommun i första hand elektroniskt: miljo@sibbo.fi. Myndigheten kan vid behov utföra en inspektion på platsen.

Landsbygdsförvaltningen i östra Nyland

Landsbygdsenheten betjänar i alla frågor som berör lantbruksförvaltning och i stödfrågor. Landsbygdsenheten tar också emot registreringar av djurhållare och djurhållningsplats. Sibbo kommun hör till landsbygdsförvaltningsområdet i östra Nyland. Lovisa stad ansvarar för uppgifterna inom samarbetsområdet. Kontoren finns i Borgå och Lovisa.