Invånarinitiativ

Initiativet lämnas in elektroniskt, skriftligen eller på adressen invånarinitiativ.fi.

Gör så här

Initiativet lämnas in till kommunen elektroniskt eller på papper.

Invånarinitiativ.fi är en tjänst som tillhandahålls av justitieministeriet. Tjänsten kan användas tryggt och avgiftsfritt. Alternativt kan du lämna in ett initiativ personlingen, elektroniskt till registratorskontoret i Sibbo: registrering@sibbo.fi eller per brev till adressen Sibbo kommun PB 7, 04131 Sibbo.

För vem och på vilka villkor

Kommuninvånarna samt sammanslutningar och stiftelser som har verksamhet i kommunen har rätt att komma med initiativ i frågor som gäller kommunens verksamhet. Dessutom har de som använder kommunens tjänster rätt att komma med initiativ i frågor som gäller tjänsterna.

Enligt den etablerade tolkningen av kommunallagen avses med invånare också andra kommunmedlemmar som äger mark eller fast egendom i kommunen, företag eller som betalar skatt till kommunen. Med sammanslutning och stiftelse avses aktörer som äger någonting i kommunen eller har anknytning till en tjänst. En sådan sammanslutning eller stiftelse kan vara lokal, regional eller landsomfattande.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Invånarinitiativet gäller vanligtvis utvecklingen av en tjänst eller ett ärende på allmän nivå. Kommunen ska alltid ge ett svar till den som kommit med initiativet och meddela vilka åtgärder man vidtagit till följd av initiativet.

Om initiativet undertecknas av minst två procent av kommunens röstberättigade invånare, bör fullmäktige ta ärendet till behandling inom sex månader. Minst fem procent av de röstberättigade kommuninvånarna kan lägga fram ett initiativ om att ordna en kommunal folkomröstning. Om minst fem procent av de röstberättigade invånarna i kommunen tillsammans gör ett initiativ om att ordna en kommunal folkomröstning, måste fullmäktige utan dröjsmål bestämma om en kommunal folkomröstning ska ordnas.

Kommunallag http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2015/20150410