Invånarinitiativ

Initiativet lämnas in elektroniskt, skriftligen eller på adressen invånarinitiativ.fi.

Gör så här

Skicka initiativet till kommunen elektroniskt eller på papper.

Invånarinitiativ.fi är en tjänst som tillhandahålls av justitieministeriet. Tjänsten kan användas tryggt och avgiftsfritt. Alternativt kan du lämna in ett initiativ personlingen, elektroniskt till registratorskontoret i Sibbo: registrering@sibbo.fi eller per brev till adressen Sibbo kommun PB 7, 04131 Sibbo.

För vem och på vilka villkor

Kommuninvånare samt sammanslutningar och stiftelser som äger eller besitter fast egendom i kommunen eller som har verksamhet i kommunen har rätt att komma med initiativ i ärenden som gäller kommunens verksamhet. Dessutom har de som utnyttjar kommunens tjänster rätt att komma med initiativ i frågor som gäller tjänsterna i fråga.

Med sammanslutningar och stiftelser avses aktörer som äger någonting i kommunen eller har anknytning till en tjänst. En sådan sammanslutning eller stiftelse kan vara lokal, regional eller landsomfattande.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Invånarinitiativet gäller vanligtvis utvecklingen av en tjänst eller ett ärende på allmän nivå. Den behöriga kommunala myndigheten ska ta upp initiativet till behandling så snart som möjligt. Kommunen ska alltid svara initiativtagaren och meddela vilka åtgärder som vidtagits med anledning av initiativet.

Initiativ till en folkomröstning kan tas av en grupp av kommuninvånare som består av minst fem procent av kommunens röstberättigade invånare. Om minst fem procent av de röstberättigade invånarna i kommunen tillsammans gör ett initiativ om att ordna en kommunal folkomröstning, måste fullmäktige utan dröjsmål bestämma om en kommunal folkomröstning ska ordnas.

Kommunallag http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2015/20150410