Användningstillstånd och uthyrning av gator och grönområden

För avvikande användning eller hyrning av gatu- och grönområden ska tillstånd sökas hos kommunen. Användningstillstånd behövs till exempel för kulturevenemang. Ett sådant tillstånd beviljas av tomtchefen. Om en privatperson hyr en gata eller ett grönområde till exempel för en egen byggplats, ska han eller hon sätta upp en byggplatsskylt med kontaktuppgifter till den som beställt och utför arbetet och uppgifter om arbetets längd.

  • I ett område som ägs eller besitts av en kommun är det inte tillåtet att utföra grävarbeten utan grävtillstånd som beviljats av kommunen. Grävarbeten som utförs i gatu- och parkområden förutsätter alltid ett grävtillstånd som beviljats av kommunen då det handlar om detaljplaneområden, generalplaneområden, om så föreskrivs i generalplanen, och områden där ett byggförbud enligt 53 § i markanvändnings- och bygglagen är i kraft för att utarbeta en detaljplan eller där det så förskrivits för att utarbeta eller ändra en generalplan.
  • Du behöver eventuellt ett tillstånd för att utföra sådant jordbyggnadsarbete, sådan trädfällning eller någon annan jämförbar åtgärd som förändrar landskapet. Du ska ansöka om tillstånd om du utför miljöåtgärder på ett detaljplaneområde. Fällning av enskilda träd i ett detaljplaneområde förutsätter ett tillstånd av kommunens teknik- och miljöavdelning. I samband med beviljande av tillstånd beaktas inverkan på gatubilden och bland annat luftkablar i området, avståndet till byggnader och trafikleder samt omgivande träd.
  • Reda ut om du behöver ett tillstånd genom att kontakta Sibbo kommuns byggnadstillsyn via den elektroniska tjänsten Lupapiste.

Gör så här

Myndigheterna som svarar för kommunens gatu- och grönområden ger mer information om användningstillstånd och hyresmöjligheter.

  1. Om du behöver ett tillstånd att använda ett gatu- eller grönområde till exempel för att anordna ett evenemang, kontakta Sibbo kommuns mätnings- och fastighetstjänster. Begäran ska göras skriftligen och den ska innehålla en bilaga med en karta över den planerade områdesreserveringen och information om evenemangets innehåll, tidpunkt och längd.
  2. Du kan ansöka om gräv- och placeringstillstånd i Mina tjänster. Välj "Byggande" och därifrån "Ansökan om gräv- och placeringstillstånd". Telefonförfrågningar besvaras av kommunens gatuchef (utgrävningstillstånd) och tomtförvaltare (placeringstillstånd).
  3. Du kan ansöka om ett landskapstillstånd elektroniskt via Lupapiste-tjänsten. Vid Lupapiste kan du också få råd i tillståndsfrågor.

För vem och på vilka villkor

Villkoren för att bevilja tillstånd till användning prövas från fall till fall. Ett tillstånd beviljas inte om det står i strid med kommunens egna funktioner eller principer.

Om näringsidkaren har etablerat sig i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller tjänster i Finland berörs näringsidkaren av samma förpliktelser som näringsidkare som etablerat sig i Finland.

Användningstillstånden kan vara avgiftsbelagda. Om tillståndsområdet skadas, måste tillståndshavaren ersätta skadan. För olovlig användning av allmänt område kan ersättning uppbäras till och med fyrdubbelt.

Det är möjligt att ersättningar tas ut för användningstillstånd. Om tillståndsområdet skadas, måste tillståndstagaren ersätta skadan. Det är möjligt att till exempel en dubbel tillståndsavgift tas ut för olovlig användning av ett allmänt område.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Man måste ansöka om tillstånd för avvikande användning och hyra av gatu- och grönområden hos kommunen. Användningstillstånd behövs till exempel för kulturevenemang.

Den som hyr en gata eller ett grönområde till exempel för en byggarbetsplats ska sätta upp en byggplatstavla av vilken den som utför arbetet och kontaktuppgifterna till den som ansvarar för arbetet framgår.

Lag om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1978/19780669