Ekonomi och taxor

På den här sidan:

Skatteprocenter

Sibbo kommuns inkomstskattesats för år 2020 är 19,25 %.

Fastighetsskatteprocenterna för år 2020:

  • allmän fastighetsskatteprocent 1,00 %

  • fastighetsskatteprocent för byggnad som huvudsakligen används för stadigvarande boende 0,50 %

  • fastighetsskatteprocent för andra bostadsbyggnader 1,10 %

  • procentsats för obebyggd byggplats 6,00 %

Budget och bokslut

Årligen uppgörs en budget för följande verksamhetsår och en ekonomiplan som omfattar budgetåret samt de därpåföljande två åren. Budgeten år 2020 och ekonomiplanen åren 2020-2022 godkändes av fullmäktige i december 2019.

Revisionsnämndens utvärderingsberättelse och revisionsberättelse

Revisionsnämnden gör upp en utvärderingsplan och lämnar för varje år fullmäktige en utvärderingsberättelse som innehåller resultaten av utvärderingen. Fullmäktige behandlar utvärderingsberättelsen i samband med bokslutet.

Taxor och avgifter

Här nedan har vi samlat information om taxor och avgifter som Sibbo kommun tar ut för olika tjänster och åtgärder.

Gör så här

Via länkarna nedan kan du bekanta dig med:

  • budgetar och bokslut från och med år 2015

  • revisionsnämndens utvärderingsberättelser och revisionsberättelser från år 2016

  • taxor och avgifter som kommunen tar ut