Tjänsteinnehavarbeslut

Med tjänsteinnehavarbeslut avses i Finland ett beslut, i något ärende, som fattas av en enskild tjänsteinnehavare inom det kommunala beslutsfattandet.

Ett beslut som en myndighet har fattat ska av myndigheten delges en part och andra som har rätt att begära omprövning av beslutet eller överklaga det genom besvär. Delfående av beslutet är en förutsättning för att tiden för sökande av ändring ska börja löpa och därmed också nödvändigt med tanke på att beslutet ska kunna vinna laga kraft.

Gör så här

I Dynasty-informationstjänsten kan man bekanta sig med från och med 1.1.2021 gjorda tjänstemannabeslut i Sibbo kommun.

Bakgrundsinformation och lagstiftning