Utarbeta och lämna in en ansökan

I Sibbo används ärendehanteringstjänsten Lupapiste, där man ansöker om bygglov och sköter om de tillhörande myndighetskontakterna. Byggnadstillsynen i Sibbo handlägger alla tillståndsansökningar elektroniskt. Tack vare den elektroniska tjänsten Lupapiste, sker tillståndshanteringen smidigt på nätet.

En tillståndsansökan som uppgjorts noggrant, samt väl utarbetade planer och bifogade dokument med täckande uppgifter, bidrar till att handläggningen av lovet hos byggnadstillsynen sker snabbt.

Uppgifterna om ansökan

Huvudplaneraren ska uppdatera och underteckna huvudritningarna samt övriga utredningar och planer elektroniskt i Lupapiste.

Dokument som ska bifogas, sköts av kunden:

 • Uppgifterna om ansökan
 • Parterna i projektet
 • Alla fastighetsägare/-innehavare ska vara registrerade i Lupapiste eller alternativt ska fullmakt finnas
 • Huvudplaneraren ska vara registrerad i Lupapiste samt examensbetyg och CV eller referensförteckning som bilaga
 • Byggnadsplanerare (utbildningsintyg och CV eller referenslista som bilaga)
 • REKOMMENDATION: Konstruktionsplanerare (utbildningsintyg och CV eller referenslista som bilaga)
 • REKOMMENDATION: VVS-planerare (utbildningsintyg och CV eller referenslista som bilaga)
 • REKOMMENDATION: Eventuella andra planerare (utbildningsintyg och CV eller referenslista som bilaga)
 • Huvudritningar: minst en situationsplan, planritning, fasad- och sektionsritningar
 • Utredning om hörande av grannar samt vid behov grannes samtycke
 • Ansökan om att ansluta sig till vattentjänstnätet eller plan för avloppsvattensystemet (innehåller minst blanketten; planen för avloppssystemet, en sektionsritning och situationsplanen)
 • Utlåtande om grundläggningssätt och grundundersökning
 • Fuktsäkerhetsbeskrivning
 • Energiutredning (innehåller energicertifikat)
 • Eventuella övriga bilagor, såsom fullmakt, utredning om fastighetens besittning osv.

Dokument som ska bifogas, sköts av kommunen:

 • Lagfartsbevis
 • Fastighetsregisterutdrag
 • Fastighetsregisterkarta
 • Utdrag ur grundkartan och/eller planutdrag
 • Ett eventuellt avgörande om planeringsbehov och/eller undantagsbeslut som anknyter till projektet

Gör så här

I Sibbo används ärendehanteringstjänsten Lupapiste, där man ansöker om bygglov och sköter om de tillhörande myndighetskontakterna.

Hörande av grannar

Grannarna ska meddelas om att en bygglovsansökan har eller kommer att inlämnats. Med granne avses ägare eller innehavare av invid eller mittemot liggande fastighet eller annat område. I fall där grannfastigheten har flera ägare eller innehavare, bör alla dessa höras.

Det lönar sig för lovsökanden att höra grannarna själv, eftersom detta försnabbar handläggningen av lovansökan och sparar pengar. Vid hörandet används en blankett för hörande, som utarbetats av byggnadstillsynen, samt tillhörande skriftliga anvisningar. De ifyllda och undertecknade blanketterna för hörande bifogas till ansökan i Lupapiste, helst som ett enda dokument. Ett hörande kan också skötas elektroniskt via Lupapiste, om man känner till grannens e-postadress.

Även byggnadstillsynen kan sköta ett hörande, och då tar den ut en avgift enligt byggnadstillsynstaxan, som godkänts av fullmäktige.

Grannes samtycke

Förutom att höra grannarna kan också grannes samtycke krävas, om man i planen avviker från bestämmelserna i planen eller byggnadsordningen, t.ex. om man vill placera en byggnad närmare gränsen till grannens tomt, än vad detaljplanen eller byggnadsordningen tillåter. Samtycke begärs endast av de grannar, vars fördel ärendet påverkar. Sökanden sköter alltid om att samtycke söks. Ett samtycke ges skriftligen och objektet för samtyckets skall specificeras.