Anmälan om lagring av gödsel i stackar

Anmälan om lagring av gödsel i stack ska göras till miljöövervakningen i Sibbo kommun senast 14 dygn innan lagringen inleds.

En anmälan bör göras när:

  • torrgödsel och organiska gödselfabrikat tas emot och lagras i stack
  • kompost förvaras i stack för efterkompostering
  • torrgödsel lagras i stack i exceptionella situationer på grund av arbetstekniska eller hygieniska skäl

Gör så här

Om du lagrar torrgödsel och oförpackade organiska gödselfabrikat i stack eller torrgödsel vid exceptionella situationer, ska du göra en anmälan till den kommunala miljövårdsmyndigheten 14 dygn innan lagringen inleds. Miljöskyddsmyndigheten utför vid behov en inspektion.

Som mottagare av gödsel och organiska gödselfabrikat ska du göra en anmälan om lagringen av dem. Om du är verksamhetsutövare på vars djurgård gödseln uppstår, ska du göra en anmälan om lagring av gödsel vid exceptionella situationer och om efterkompostering.

Gör en anmälan om lagring av gödsel i stackar via Lupapiste-tjänsten. Alternativt kan du fylla i anmälningsblanketten för lagring av stallgödsel i stackar och skicka in blanketten med bilagor till miljöövervakningen i Sibbo kommun. Vi ber dig primärt skicka in blanketten elektroniskt till adressen miljo@sibbo.fi. Blanketten finns tillgänglig på miljöförvaltningens gemensamma webbtjänst.

Myndigheten kan vid behov utföra en inspektion på platsen.

För att avvika från den tid som spridning av gödsel är förbjuden, gör en anmälan till miljövårdsmyndigheten i Sibbo kommun före utgången av november. Om avvikelsen får du mer information på Sibbo kommuns webbsida under rubriken "Anmälan om spridning av stallgödsel i exceptionella situationer".

För vem och på vilka villkor

Torrgödsel och organiska gödselfabrikat som lagras i stack bör ha en torrsubstans på minst 30 procent. Lagringen får inte orsaka förorening av vattendrag eller risk för det. Lagring i stack är alltid förbjuden på grundvattenområden och på områden som översvämmas.

Även av arbetstekniska orsaker såsom exceptionellt menföre och hygieniska skäl kan torrgödsel lagras i stack.

Det är förbjudet att sprida gödsel och organiska gödselfabrikat på åkrar under tiden 1.11–31.3. Avvikelse från den tid som spridning av gödsel är förbjuden kan göras till slutet av november endast vid exceptionella väderförhållanden.

Betalningsinformation

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En stack är en avlång grop som grävts i en åker där det finns gödsel, andra organiska gödselmedel eller kompost som eftermognar i väntan på senare spridning på åkern. Stacken ska förhandsanmälas till kommunens miljöskyddsmyndighet.

Det är förbjudet att lagra gödsel på grundvattenområden och områden som har benägenhet att översvämmas. Stacken ska placeras på ett bärande åkerområde och så högt upp som möjligt på sluttande åkrar. Stacken ska placeras minst 100 meter från vattendrag, huvuddiken eller hushållsbrunnar och minst fem meter från diken.

I botten av stacken ska placeras en 20 centimeter tjockt lager som binder vätska, och stacken ska täckas över med en tät presenning. Snö ska avlägsnas innan stacken grävs.

Det material som lagrats i stacken ska spridas ut senast efter ett år. En ny stack får placeras på samma plats två år senare.

Miljöskyddslag https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2014/20140527

E-tjänst