Planläggningsöversikt och planläggningsprogram

I Sibbos planläggningsöversikt presenteras de planprojekt som är anhängiga och blir anhängiga i den nära framtiden i kommunen och Nylands förbund. Ett av målen med planläggsöversikten är att förbättra kommuninvånarnas möjligheter att delta och påverka planläggningen samt att göra planläggningen bekant för kommuninvånarna.

Planläggningsprogrammet är ett handlingsprogram på medellång sikt för markanvändningen i Sibbo. Programmet innehåller riktlinjer om planeringen under de närmaste åren och planläggningens fokusområden och centrala uppgifter. Planläggningsprogrammet upprättas för fyra år med tonvikt på det första året.

Planläggningsprogrammet innehåller korta beskrivningar och tidtabeller vad gäller general- och detaljplanprojekt under programperioden och andra planeringprojekt inom planläggningen. Tajmningen av planläggningsprojekten grundar sig på en bedömning av deras allmänna behövlighet, den inbördes tidsmässiga prioriteten och de resurser som reserverats för planläggningen.

Gör så här

Planläggningsöversikten och planläggningsprogrammet publiceras årligen på Sibbo kommuns webbplats.

För vem och på vilka villkor

Markanvändnings- och bygglagen ålägger kommunerna att upprätta en planläggningsöversikt åtminstone en gång per år (MBL 7 §).

Betalningsinformation

Bakgrundsinformation och lagstiftning