Kommunens daghem

Kommunen erbjuder småbarnspedagogik på finska och svenska i kommunens 13 daghem.

Småbarnspedagogik ordnas på två serviceområden; norra Sibbo och Nickby området samt södra Sibbo. Daghemmen har vid behov öppet vardagar kl. 6:30-17:30. Dygnetrunt småbarnspedagogik ordnas på två språk i Nickbygårds daghem på Nickby området.

Gör så här

Ansök om en plats inom småbarnspedagogiken för barnet senast fyra månader innan dagvården inleds.

Lämna in en ansökan fyra (4) månader innan behovet av småbarnspedagogik. Gör en ansökan i eDaisy. Länken till eDaisy hittar du här bredvid, i högra kanten. Om behovet av dagvård inte kan förutses på grund av plötslig sysselsättning, start av utbildning eller p.g.a. flytt till annan ort, ska ansökan om en plats i småbarnspedagogiken lämnas in så fort som möjligt. Senast två (2) veckor innan platsen behövs.

En ansökan till småbarnspedagogik kan lämnas in året om. Enda undantaget utgör ansökan till språkbad som ska lämnas in före slutet av mars.

Områdets placeringskoordinatorer svarar på frågor gällande ansökan till småbarnspedagogik.

För vem och på vilka villkor

Daghemmens verksamhetsår börjar 1.8 och slutar 31.7. Under semesterperioder, jul och sommar koncentrerar vi verksamheten till några få enheter. Barnet har rätt till småbarnspedagogik fram till slutet av juli (31.7) under det år då barnet börjar skolan.

Barn som ännu inte är läropliktiga kan få småbarnspedagogik.

Även en person i läropliktsåldern kan få småbarnspedagogik om särskilda förhållanden kräver det och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Avgifterna fastställs enligt gällande föreskrifter om klientavgifter inom småbarnspedagogiken.

Läs mera om avgifterna i Sibbo på sidan Ansökan, klientavgift och uppsägning.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En verksamhetsform inom småbarnspedagogiken är daghemsverksamhet som ordnas i ett daghem.

Målet med småbarnspedagogiken är att stödja barnets uppväxt, utveckling och inlärning samt att främja barnets välbefinnande. På daghemmet utarbetas en plan för småbarnspedagogik för varje barn.

Den kommunala daghemsvården kan vara antingen heltids- eller deltidsvård.

Lag om småbarnspedagogik https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2018/20180540

E-tjänst