Strategier och planer

Sibbo kommuns vision

"Sibbo är en grön oas intill huvudstadsregionen, som erbjuder en boende- och fritidsmiljö som skapar samhörighet och tryggar förutsättningar för framgångsrikt företagande. Invånarna och företagarna i Sibbo är aktiva och initiativrika människor som mår bra och åstadkommer saker tillsammans."

Kommunstrategin

Kommunen ska ha en kommunstrategi där fullmäktige beslutar om de långsiktiga målen för kommunens verksamhet och ekonomi. I kommunstrategin ska hänsyn tas till följande helheter:

  1. främjandet av kommuninvånarnas välfärd
  2. ordnandet och produktionen av tjänster
  3. de mål för tjänsterna som sätts upp i lagar som gäller kommunernas uppgifter
  4. ägarpolitiken
  5. personalpolitiken
  6. kommuninvånarnas möjligheter att delta och påverka
  7. utvecklandet av livsmiljöns och områdets livskraft

Kommunstrategin ska grunda sig på en bedömning av nuläget i kommunen samt av framtida förändringar i omvärlden och deras inverkan på fullgörandet av kommunens uppgifter.

Verkställande av strategin

En strategi, som kompletteras av flera verkställighetsplaner och program för att fullgöra strategin. Utskotten skapar avdelnings- och enhetsspecifika verkställighetsplaner och program där man beaktar alla punkter i kommunens strategi. I verkställighetsplanerna och programmen antecknas tydligt vad de olika punkterna i strategin innebär för avdelningens eller enhetens verksamhet samt hur punkterna ska genomföras i praktiken inom avdelningarna och enheterna. Fullmäktige godkänner de bindande målen för att uppnå strategin.

Gör så här

I den här helheten har vi samlat information om Sibbo kommuns strategier, planer och program. Du kan bekanta dig med dem via länkarna invid.

Bakgrundsinformation och lagstiftning