Strategier och planer

Sibbo kommuns vision

Sibbo – Finlands mest eftertraktade.

Sibbo är en grön oas intill huvudstadsregionen, som erbjuder en boende- och fritidsmiljö som skapar samhörighet och tryggar förutsättningar för framgångsrikt företagande. Invånarna och företagarna i Sibbo är aktiva och initiativrika människor som mår bra och åstadkommer saker tillsammans.

Sibbo kommuns värderingar

 • Tjänstvillighet - Vi ställer kunden i centrum i all vår verksamhet. Vi är snabba och flexibla. Vi betjänar alla på ett högklassigt och vänligt sätt.
 • Öppenhet - Vår information är tidsenlig och tvåspråkig. Vår verksamhet är transparent. Vi är en bra, pålitlig och interaktiv samarbetspartner.
 • Uppfinningsrikedom - Vi förnyar vår verksamhet enligt principen om ständig utveckling. Vi är kända för våra kreativa och modiga lösningar.

Sibbos grundförutsättningar

 • Invånarnas välbefinnande och säkerhet
 • Kommunen utvecklas hållbart
 • Ekonomin är i balans

Kommunstrategin

Kommunen ska ha en kommunstrategi där fullmäktige beslutar om de långsiktiga målen för kommunens verksamhet och ekonomi. I kommunstrategin ska hänsyn tas till följande helheter:

 1. främjandet av kommuninvånarnas välfärd
 2. ordnandet och produktionen av tjänster
 3. de mål för tjänsterna som sätts upp i lagar som gäller kommunernas uppgifter
 4. ägarpolitiken
 5. personalpolitiken
 6. kommuninvånarnas möjligheter att delta och påverka
 7. utvecklandet av livsmiljöns och områdets livskraft

Kommunstrategin ska grunda sig på en bedömning av nuläget i kommunen samt av framtida förändringar i omvärlden och deras inverkan på fullgörandet av kommunens uppgifter.

Verkställande av strategin

En strategi, som kompletteras av flera verkställighetsplaner och program för att fullgöra strategin. Utskotten skapar avdelnings- och enhetsspecifika verkställighetsplaner och program där man beaktar alla punkter i kommunens strategi. I verkställighetsplanerna och programmen antecknas tydligt vad de olika punkterna i strategin innebär för avdelningens eller enhetens verksamhet samt hur punkterna ska genomföras i praktiken inom avdelningarna och enheterna. Fullmäktige godkänner de bindande målen för att uppnå strategin.

Gör så här

I den här helheten har vi samlat information om Sibbo kommuns strategier, planer och program. Du kan bekanta dig med dem via länkarna invid.

Sibbos strategi för åren 2022–2025

Fullmäktige i Sibbo godkände vid sitt möte (25.4.2022) Sibbos strategi för åren 2022–2025.

Strategibild

Sibbos strategi för åren 2022–2025 sammanfattas i en strategibild. Klicka på den här länken för att se en större bild. Bilden har utarbetats av Creative Crue.

 

En illustration som beskriver Sibbos strategi. Bilden visar strategins prioriteringar och grundförutsättningar samt kommunens vision och värderingar. Kommunens prioriteringar: Boende, livskraft, trafikförbindelser och bildning. Grundförutsättningar: Invånarnas välbefinnande och säkerhet, kommunen utvecklas hållbart och ekonomin är i balans. Vision: Sibbo är en grön oas intill huvudstadsregionen, som erbjuder en boende- och fritidsmiljö som skapar samhörighet och tryggar förutsättningar för framgångsrikt företagande. Invånarna och företagarna i Sibbo är aktiva och initiativrika människor som mår bra och åstadkommer saker tillsammans. Värderingar: Tjänstvillighet, öppenhet och uppfinningsrikedom.

Bakgrundsinformation och lagstiftning