Rapporteringskanal för misstänkta överträdelser

Sibbo kommun förutsätter att hela organisationens personal och alla de som arbetar för organisationen följer organisationens värderingar samt de befintliga lagarna, avtalen och anvisningarna i all verksamhet. Arbetstagarna uppmuntras att rapportera om de upptäcker eller misstänker överträdelser i arbetet.

Sibbo ger inte avkall på ärligheten i sin verksamhet. Sibbo har förbundit sig till att följa höga etiska standarder, lagarna och bestämmelserna, och överträdelser av dem tillåts inte.

Den rapporterande personen skyddas på det sätt lagen förutsätter.

Vad kan man rapportera?

Du kan rapportera om sådant som omfattas av följande lag:
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1936 av den 23 oktober 2019 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten .

Rapportering

Rapporten kan göras via rapporteringskanalen:

BDO Oy sköter rapporteringskanalen för Sibbo kommuns räkning. BDO är en oberoende, utomstående aktör, som ansvarar för den förberedande handläggningen av rapporterna och rapporterar endast till de ansvariga personer som utsetts av Sibbo kommun. De ansvariga personerna bestämmer om fortsatta åtgärder gällande rapporten.

BDO och Sibbo behandlar alla rapporter konfidentiellt. Den rapporterande personens anonymitet respekteras.

Rapporten ska basera på kunskap eller en motiverad misstanke, och den rapporterande personen ska ha goda avsikter (god tro). Falska angivelser är olagliga och kan leda till åtgärder.

Den misstänkta eller upptäckta överträdelsen ska rapporteras i första hand via Sibbos rapporteringskanal. Den rapporterande personen har dock rätt att rapportera fallet externt via justitiekanslersämbetets centraliserade externa rapporteringskanal eller till den behöriga myndigheten, ifall förutsättningarna för en extern rapport uppfylls.