Skoltransport

Bild: Lauri Eriksson / HRT

Om en elev som får grundläggande utbildning eller en elev i förskolan har längre än fem kilometer till skolan, har eleven rätt till fri skolskjuts. Skolvägens längd mäts enligt kortaste under hela året användbara gångväg från hemmet till skolan.

Skolskjutsarna ordnas i första hand med kollektivtrafikbussar i reguljärtrafik. Om reguljärtrafik inte kan utnyttjas sköts skjutsarna oftast som beställningstrafik.

Skolskjuts beviljas för förskolelever i första hand i form av understöd för ledsagande som betalas till vårdnadshavaren, vilket innebär att vårdnadshavaren följer/skjutsar barnet till och från förskolan. Understödet, som betalas ut en gång i månaden, baserar sig på det billigaste biljettpriset inom linjetrafik för en vuxen. Understöd för ledsagande beviljas inte för resor till och från dagvården, utan skjutsrätten gäller bara resor direkt till och från fyra timmars förskoletiden i förskolan.

Sibbo kommuns principer för skolskjutsar följer både lagen om grundläggande utbildning och det beslut bildningsutskottet fattat.

Gör så här

Skolskjutsanhållan ska göras i Wilma och den hittas enligt stigen:

-> Egen huvudsida (tre punkter)

-> ”Ansökningar och beslut”

-> Mellanblad ”Alla”

-> På högra sidan ”Gör en ny ansökan” (Ansökan om skolskjuts).

Obs! Det är inte möjligt att utarbeta ansökningar och läsa beslut i Wilma-applikationen. Se via webbläsaren.

Ansökan om skolskjuts gäller:

  • förskoleelever vars skolväg överskrider 5 km eller vars skolväg bedöms som farlig väg (ansökan för ledsagarersättning)
  • elever i åk 1–3, vars skolväg överskrider 3 km
  • elever i åk 4–6, vars skolväg överskrider 5 km
  • elever i åk 7, vars skolväg överskrider 5 km
  • elever vars skolväg bedöms som farlig väg för elevens årskurs (koululiitu-farlig skolväg: https://koululiitu.fi/public.php?kunta=753)
  • närmare beskrivningar finns i skolskjutsprinciperna

När ärendet är behandlat och beslutet är taget, delges beslutet åt vårdnadshavaren endast i Wilma. Logga in till Wilma via webbläsaren och se under "Ansökningar och beslut".

Skolskjutskortet

Vårdnadshavaren kan se elevens skolskjutskort i Wilma. På skolskjutskortet kan du se skolskjutsoperatören, transportsättet, rutter och kriterier samt start- och sluttider för elevens skoldagar. Du hittar skolskjutskortet i Wilma under fliken Blanketter på namnet TIETO Skolskjuts (Vårdnadshavare).

För vem och på vilka villkor

Principerna för skolskjuts

Rese- och väntetider

Elevens dagliga skolresa med väntetider inberäknade får ta högst två och en halv timme (2,5h) i anspråk. Om eleven när läsåret börjar har fyllt 13 år får skolresan ta högst tre timmar (3h) i anspråk. Elever som väntar på transport ska ha möjlighet till handledd sysselsättning.

Tilläggsskjutsar

För en elev i årskurs 1-6 ordnas tilläggsskjuts med taxi om vägen till busshållplatsen är över 2 km och för en elev i årskurs 7-9 om denna sträcka är över 3 km.

HRT:s resekort för skolelever

Varje elev som är berättigad till skolskjuts får ett HRT:s resekort för skolelever. Kortet gäller under skolresorna under ett läsår, såvida inga förändringar sker beträffande skola, skolväg eller något annat som rör skjutsen. Elev som har beviljats skolskjutsrättighet kan hämta HRT-resekort själv med egna FPA-kort från Sibbo kommuns infopunkt.

Särskilda grunder för skjuts

Elever vars skolväg är kortare än 5 km kan beviljas skolskjuts på särskilda grunder. Skriftlig anhållan härom inlämnas för ett läsår åt gången.

Skjuts eller skjutsbidrag beviljas på följande grunder:

  1. Lång skolväg

På grund av lång skolväg kan skjuts/understöd beviljas för elever i årskurs 1-3 om skolvägen är över 3 km.

  1. Hälsoskäl

Skjutsbidrag kan beviljas om skolresan utan skjuts skulle bli för svår eller ansträngande för eleven. I sådana fall krävs alltid ett intyg av en läkare eller psykolog som stöd för ansökan.

  1. Farlig skolväg

Du kan bekanta dig närmare med kartan via den här länken: https://koululiitu.fi/public.php?kunta=753. Elever i förskolan och elever i årskurserna ett, två och tre som färdas längs dessa vägar beviljas skjuts/understöd på anhållan av föräldrarna oberoende av resans längd. Korsande av en dylik väg anses dock inte vara grund för skolskjuts. Om en skjutsförmån som endast beviljas på grund av farlig skolväg, är mindre än 3 km lång och beviljas för en elev i årskurs 1 och vägen anses vara farlig endast för elever i årskurs 1, upphör skjutsförmånen i slutet av årskurs 1.

Om eleven har tappat bort sitt HRT-resekort, kostar det nya 5 € då det ska laddas en ny termin för skolskjuts på kortet.

Sekundär förskoleundervisningsplats eller skola

Sibbo kommun ordnar inte skolskjuts, ersätter skolresekostnaderna eller betalar ledsagaravgift för elever och förskoleelever som går i sekundär skola eller sekundär förskola.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Elever i förskoleutbildning, grundläggande eller tilläggsutbildning har rätt till avgiftsfri skoltransport som ordnas av kommunen om skolvägen är över fem kilometer i en riktning eller om den annars med tanke på elevens ålder eller omständigheter är för svår, ansträngande eller farlig.

Den dagliga skolresan tur och retur får med väntetider ta högst två och en halv timme, för 13 år fyllda högst tre timmar.

Som alternativ till den avgiftsfria transporten kan föräldrarna beviljas ett bidrag för att transportera och ledsaga eleven.

Lag om grundläggande utbildning http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980628