Skoltransport

Bild: Lauri Eriksson / HRT

Foto: Lauri Eriksson

Skolskjuts inom förskoleundervisning

Skolskjuts för förskoleelever beviljas i första hand i form av ett understöd för ledsagande som betalas till vårdnadshavaren. Detta betyder att vårdnadshavaren ska skjutsa eleven till förskolan och tillbaka. Understödet betalas enligt den billigaste biljettprodukten för en vuxen i den interna kollektivtrafiken. Understödet betalas in på vårdnadshavarens bankkonto månatligen och i efterhand.

Understöd för ledsagande beviljas om skolvägen är över 5 km lång eller om den enligt bildningsutskottets beslut anses vara farlig. Rätten gäller endast för resor mellan hemmet och förskoleundervisning som varar i fyra timmar. Understöd för ledsagande beviljas alltså inte för resor mellan hemmet och den kompletterande småbarnspedagogiken.

Sibbo kommuns skolskjutsprinciper följer såväl lagen om grundläggande utbildning som beslut som fattas av bildningsutskottet.

Skolskjuts inom grundläggande utbildning

Elever inom den grundläggande utbildningen i Sibbo kommun har rätt till avgiftsfri skolskjuts på vissa grunder. Skolskjutsarna ordnas i första hand genom att anlita den offentliga kollektivtrafiken. Om det inte är möjligt att anlita reguljärtrafiken, ordnas skjutsarna oftast som beställningstrafik.

Sibbo kommun beviljar elever inom den grundläggande utbildningen skolskjuts till närskolan eller ersätter elevens vårdnadshavare för skolresekostnader på vissa grunder (grunderna beskrivs noggrannare nedan).

Ansökan om skolskjuts för läsåret 2024–2025

Ansökningstiden för skolskjuts för förskoleundervisning och grundläggande utbildning för läsåret 2024–2025 är 1.3–17.3.2024.

Ansökan om skolskjuts gäller:

 • förskoleelever vars skolväg överskrider 5 km eller vars skolväg bedöms som farlig (ansökan om understöd för ledsagande)
 • blivande elever i årskurs 1 vars skolväg är över 3 km
 • blivande elever i årskurs 4 vars skolväg överskrider 5 km
 • blivande elever i årskurs 7 vars skolväg överskrider 5 km.

Beslutet om skolskjuts kan dock också upphöra att gälla på andra grunder 1.6.2024, t.ex. skolskjuts som beviljats på grundval av ett expertutlåtande. Vårdnadshavarna kan kontrollera när beslutet om skolskjuts löper ut i Wilma.

När ansökan har behandlats och ett beslut har fattats delges beslutet vårdnadshavaren endast i Wilma. Logga in i Wilma via webbläsaren. Du hittar beslutet under ”Ansökningar och beslut”.

Meddelande om behandling av skoltransportansökningar för läsåret 2024-2025

Skolskjutsbesluten för läsåret 2024-2025 kommer att behandlas i ankomstordning under våren och sommaren 2024. Vårdnadshavarna meddelas om ett positivt eller ett negativt beslut i enlighet med Sibbo kommuns transportprinciper och 32 § i lagen om grundläggande utbildning.

Hurdan form av skoltransport som har beviljats, meddelas vårdnadshavarna på färdkortet i Wilma.

Skolskjutskortet

Vårdnadshavarna kan se elevens skolskjutskort i Wilma. På skolskjutskortet kan du se skolskjutsoperatören, transportsättet, rutter och kriterier samt start- och sluttider för elevens skoldagar. Du hittar skolskjutskortet i Wilma under fliken Blanketter på namnet TIETO Skolskjuts (Vårdnadshavare).

OBS! Ansökningar som inkommit efter ansökningstiden, kommer att behandlas i ankomstordning efter ansökningar som inkommit under ansökningstiden.

Laddning av resekort för läsåret 2024-2025

Vårdnadshavaren eller eleven själv kan ladda resekortet i SibboInfos kundservicepunkter antingen i Nickby eller i Söderkulla. Om laddning av resekort för läsåret 2024-2025 meddelas närmare senare under våren 2024.

Öppethållningstiderna för kundservicepunkterna hittar du på adressen https://www.sipoo.fi/sv/tjanst/sibboinfo/ eller genom att ringa kundservicen må-fre kl. 12-13, tel. 09 2353 6018.

Ta med elevens skolresekort. Nya transportelever får sitt resekort från SibboInfo. Ifall eleven behöver ett nytt resekort, bör hens socialskyddssignum visas upp med t.ex. Fpa-kortet. Elever som går ut grundskolans nionde klass får behålla sina resekort. Resekortet kan i fortsättningen laddas på egen bekostnad antingen i HRT:s kundservicepunkter eller i SibboInfo.

Ifall resekortet har försvunnit, blivit stulet eller gått sönder kan ett nytt kort erhållas från SibboInfo. Det nya kortet kostar för eleven 5€. Ifall kortet måste förnyas fler gånger, tilläggs även en serviceavgift om 6€. Avgiften bestäms på basis av HRT:s allmänna tariff.

Trafikaktörer

Skolskjutsar i beställningstrafiken i Sibbo kommun sköts av följande aktörer inom olika områden (rutter) fram till 31.7.2025, med möjliga optionsår (2 år) fram till 31.7.2027.

Vid frågor om beställningstrafiken, vänligen kontakta förarens telefonnummer som anges i appen eller transportörens servicecenter.

Skolskjutsrutter och aktörer

Rutt 1 Norra Paipis  – Talmo                                                          HelpBus Oy

Rutt 2 Nickby – Savijärvi – Borgby – Hertsby                          Taksi Päijänne Oy

Rutt 3 Nickby – Hindsby – Gesterby                                           HelpBus Oy

Rutt 4 Nickby – Paipis                                                                      Rapiditaxi Oy

Rutt 5 Myras – Nickby – Mårtensby – Talmo                            HelpBus Oy

Rutt 6 Söderkulla – Gumbo – Immersby – Massby                HelpBus Oy

Rutt 7 Söderkulla – Box – Kitö – Kalkstrand                              Rapiditaxi Oy

Rutt 8 Sibbo – Tusby                                                                        Rapiditaxi Oy

Rutt 9 Sibbo – Helsingfors                                                             Rapiditaxi Oy

Rutt 12 Sibbo – Borgå                                                                     Taksi Päijänne Oy

Gör så här

Ansökan om skolskjutsförmån för läsåret 2024–2025 görs med ansökningsblanketten i Wilma. Ansökningstiden inleds 1.3.2024 och slutar 17.3.2024.

Ansökan om skolskjuts görs i Wilma genom att fylla i blanketten ”Ansökan om skolskjuts”. Du hittar blanketten så här:

 1. Egen huvudsida (tre punkter)
 2. ”Ansökningar och beslut”
 3. Fliken ”Alla”
 4. I högra kanten ”Gör en ny ansökan” (Ansökan om skolskjuts)

Om du inte har användarkoder till Wilma eller om det förekommer problem med användarkoderna, kontakta wilma.helpdesk@sipoo.fi.

OBS! Det är inte möjligt att göra ansökningar eller läsa beslut i applikationen Wilma. Logga in via webbläsaren.

Mer information

Om du har några frågor, kan du ringa skolskjutsarnas servicenummer under telefontiden vardagar kl. 12–13 eller lämna ett meddelande via Mina tjänster.

För vem och på vilka villkor

Principerna för skolskjuts

Sibbo kommun beviljar elever inom den grundläggande utbildningen skolskjuts till närskolan eller ersätter elevens vårdnadshavare för skolresekostnader på följande grunder:

Skolresans längd i kilometer

 • Eleven går i årskurs 1–3 och skolvägen är längre än 3 kilometer
 • Eleven går i årskurs 4–9 och skolvägen är längre än 5 kilometer

Skolvägen är farlig.

 • Eleven har rätt till skolskjuts om skolvägen är farlig.
 • Sibbo kommun bedömer skolvägarnas säkerhet med hjälp av experthjälp, dvs. dataprogrammet Koululiitu, som är ett verktyg med vilken trafiksäkerheten på de olika rutterna kan bedömas.
 • De skolvägar som har definierats som farliga enligt Sibbo kommun finns till höger på denna webbsida.

Skolresans längd i tid.

 • Den dagliga skolresan för en elev får ta högst 2,5 timmar. Den dagliga skolresan för en elev som fyllt 13 år får ta högst 3 timmar.

Sträckan till busshållplatsen är över 2 km eller 3 km.

 • I regel ordnas inga skjutsar mellan hemmet och hållplatsen, om sträckan är kortare än
 • 2 km / elever i årskurs 1–6 och
 • 3 km / elever i årskurs 7–9.

Hälsoskäl.

 • En elev har rätt till skolskjuts av hälsoskäl eller om skolresan är alltför svår eller ansträngande för eleven.
 • Ett expertutlåtande ska alltid bifogas till ansökan (läkare, psykolog, ergoterapeut eller socialarbetare). Expertutlåtandet ska lämnas in på nytt för varje läsår.
 • Utlåtandet kan skickas till transportsamordnarens e-post: sari.niemi@sibbo.fi (skyddad e-post). I detta fall ska den elektroniska ansökan innehålla ett omnämnande om att ett utlåtande lämnats in till transportsamordnaren under punkten "Ytterligare information om skolskjutsen".
 • Det individuella behovet och grunderna för skolskjutsen samt den period för vilken skolskjuts ansöks ska framgå av utlåtandet. Utlåtandet ska även innehålla det önskade transportsättet (t.ex. behov av taxitransport på grund av nedsatt rörlighet). Utlåtandet förpliktar inte kommunen att ordna skolskjuts eller att använda ett visst transportsätt, men det används som experthjälp i beslutsfattandet.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Elever i förskoleutbildning och grundläggande har rätt till avgiftsfri skoltransport som ordnas av kommunen om skolvägen

 • är över fem kilometer i en riktning eller
 • annars med tanke på elevens ålder eller omständigheter är för svår, ansträngande eller farlig.

Den dagliga skolresan tur och retur får med väntetider ta högst två och en halv timme, för 13 år fyllda högst tre timmar.

Som alternativ till den avgiftsfria transporten kan föräldrarna beviljas ett bidrag för att transportera och ledsaga eleven.

Lag om grundläggande utbildning http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980628