Demokrati

Den högsta beslutanderätten i Sibbo kommun innehas av fullmäktige. Fullmäktige beslutar om Sibbo kommuns ärenden och ansvarar för kommunens ekonomi och verksamhet.

Fullmäktige utser kommunstyrelsen, som leder kommunens förvaltning och bereder de ärenden som ska behandlas av fullmäktige. Kommunstyrelsen övervakar kommunens intressen och representerar kommunen.

Kommundirektören, som är underställd kommunstyrelsen, leder kommunens förvaltning och ekonomi. Det finns också flera utskott, sektioner och kommittéer i Sibbo. De övervakar och styr verksamheten i sina respektive verksamhetsområden.

Bild: Paula Ropponen