Anmälan om buller och skakningar

Gör en skriftlig anmälan för tillfälliga evenemang eller arbeten som förorsakar särskilt störande buller eller skakningar.

Tillfälliga evenemang som kräver bulleranmälning är utomhuskonserter och andra större publikevenemang som kan medföra bullerolägenheter. Anmälan ska även göras om t.ex. sandblästring eller pålning.

Gör så här

Gör anmälan om buller och skakningar senast 30 dygn innan verksamheten inleds. Kommunen behandlar anmälan och meddelar nödvändiga föreskrifter som du ska följa.

Du kan anmäla flera händelser med en anmälan om buller och skakningar.

Gör bulleranmälan elektroniskt via Lupapiste-tjänsten. Alternativt kan du fylla i miljöförvaltningens blankett (6011 buller- och skakningsanmälan) och skicka in den till Sibbo kommun, primärt elektroniskt till adressen miljo@sibbo.fi.

För vem och på vilka villkor

I Sibbo kommuns miljöskyddsföreskrifter har de evenemang eller arbeten för vilka det inte behövs anmälan om buller och skakningar avgränsats.

I följande fall behöver du inte göra en anmälan om buller och skakningar:

  • verksamhet i anslutning till byggande som pågår högst 10 dygn under vardagar från måndag till fredag kl. 7:00–18:00
  • offentliga tillställningar som ordnas på en plats som i en plan anvisas som allmänt område eller på en plats som är anvisad för verksamheten vardagar kl. 7:00 – 22:00 eller söndagar kl. 9:00 – 20:00
  • anvädning av rörligt fordon i reklamsyfte eller motsvarande syfte kl. 9:00–20:00
  • verksamhet som hör samman med normalt jord- och skogsbruk
  • nödvändigt underhållsarbete på trafikleder och samhällstekniska anordningar

I fall att anmälan om verksamhet som förorsakar buller och skakningar inte behöver göras skall du som verksamhetsutövare ändå informera de närmaste grannarna om verksamheten och dess varaktighet, samt om kontaktuppgifterna till ansvarspersonen för verksamheten, senast två dygn innan verksamheten inleds.

Anmälan behöver inte göras för verksamhet för vilken miljötillstånd har ansökts.

Privatpersoner behöver inte göra miljöanmälningar för verksamhet i det egna hushållet.

Om näringsidkaren har etablerat sig i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller tjänster i Finland berörs näringsidkaren av samma förpliktelser som näringsidkare som etablerat sig i Finland.

Enligt den kommunala miljövårdsmyndighetens taxa.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Var och en som med sin verksamhet orsakar speciellt störande buller eller skakningar ska i förväg göra en anmälan om det till kommunens miljöskyddsmyndighet. Speciellt störande buller eller skakningar kan uppkomma till exempel vid byggarbeten, friluftskonserter, bilsportstävlingar, stenbrytning, krossning och pålning. En anmälan om buller och skakningar ska göras till exempel för stora publikevenemang och byggprojekt.

Den som orsakar olägenheterna ska dessutom i förväg meddela alla invånare, daghem och skolor, vårdinrättningar och eventuella andra berörda i olägenhetens influensområde om bullret eller skakningarna.

Om en verksamhet som orsakar buller eller skakningar sträcker sig över flera kommuners område ska anmälan göras till NTM-centralen.

Miljöskyddslag http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2014/20140527

E-tjänst