Anmälningsförfarande

Anmälningsförfarandet, som är ett lättare förfarande än ansökan om bygglov och åtgärdstillstånd, kan tillämpas på vissa byggnadsåtgärder.

En förteckning över de åtgärder av byggandet som kan vidtas med anmälningsförfarande i Sibbo kommun framgår av Sibbo kommuns byggnadsordning. Anmälningsförfarande görs via Lupapiste.

Anmälningsförfarande tillämpas dock inte vid uppförande av en bastubyggnad, en byggnad som tillfälligt kommer att användas för boende eller ett tillfälligt djurstall. De förutsätter bygglov.

Till anmälan ska fogas en utredning om åtgärdens omfattning och art och vid behov en utredning av sökanden om besittningsrätten till byggplatsen eller tomten. Kommunens byggnadstillsynsmyndighet ska i stället för anmälan kräva att bygglov eller åtgärdstillstånd söks, om det är nödvändigt med tanke på det allmänna intresset eller grannarnas rättsskydd. Byggande eller en annan åtgärd kan inledas, förutom om byggnadstillsynsmyndigheten inom 14 dagar från mottagandet av anmälan krävt att tillstånd ska sökas för det anmälda projektet.

Anmälan förfaller om åtgärden inte inletts och slutförts inom tre år.

Om man i ett glesbygdsområde bygger på kortare avstånd än fem meter, men över fyra meter från tomtgränsen, behövs samtycke av rågrannen för byggandet.

Om man bygger en mindre separat byggnad (under 10m²) på kortare avstånd än fyra meter från tomtgränsen, behövs samtycke av rågrannen för byggandet.

E-tjänst