Tillstånd för miljöåtgärder

Du behöver eventuellt ett tillstånd för att utföra sådant jordbyggnadsarbete, sådan trädfällning eller någon annan jämförbar åtgärd som förändrar landskapet. Du ska ansöka om tillstånd om du utför miljöåtgärder på ett detaljplaneområde.

Reda ut om du behöver ett tillstånd genom att kontakta Sibbo kommuns byggnadstillsyn via den elektroniska tjänsten Lupapiste.

Då något av följande villkor uppfylls behövs inte tillstånd för att fälla träd:

  1. Med ett godkänt bygglov är det tillåtet att fälla träd som hamnar under byggnader och passage eller ligger på ett kortare avstånd än fem (5) meter från byggnaders väggar.
  2. Träd som ligger på ett kortare avstånd än fem (5) meter från byggnaders väggar.
  3. Träd vars stamdiameter på en meters höjd är högst 10 cm.

Fällning av övriga träd förutsätter att du kontaktar byggnadstillsynen via Lupapiste.

Gör så här

Landskapstillstånd ansöks elektroniskt via Lupapiste-tjänsten.

Vid Lupapiste kan du också få råd i tillståndsfrågor.

För vem och på vilka villkor

För arbete med liten inverkan behövs inget tillstånd.

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma tillstånd som för näringsidkare etablerade i Finland.

Betalningsinformation

Tjänsten är avgiftsbelagd

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Ägaren eller innehavaren av ett markområde ska ansöka om tillstånd för markarbete för arbete som ändrar på landskapet, trädfällning och dyl. åtgärder på detaljplanområde. På detaljplanområden ska tillstånd för markarbete ansökas om detta beordras i detaljplanen.

Ansökan handläggs av en myndighet utsedd av kommunen. Tillstånd för miljöåtgärder behövs inte för att fälla enskilda träd för att sköta om tomter. Tillstånd för markarbete behövs heller inte om åtgärden hör till ett beviljat byggnads- eller åtgärdstillstånd.

Markanvändnings- och bygglag http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990132

E-tjänst