Du hittar aktuell information om coronaviruset på adressen www.sipoo.fi/sv/coronavirus/.
Arbetet med att vaccinera äldre och riskgrupper pågår i Sibbo. Läs mer: www.sipoo.fi/sv/coronavaccineringar.

Ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktiges logo

Ungdomsfullmäktiges verksamhet.

 • Ungdomsfullmäktige framlägger motioner för kommunens olika utskott och sektioner.
 • Ungdomsfullmäktige väljer en representant till kommunfullmäktige samt till de olika utskotten och sektionerna. De valda representanterna har rätt att uttala sig vid kommunfullmäktiges sammanträden samt närvaro- och yttranderätt vid social- och hälsovårdsutskottet, utskottet för teknik och miljö, bildningsutskottet, bildningsutskottets finska utbildningssektion, bildningsutskottets svenska utbildningssektion, fritidssektionens och dagvårdssektionens sammanträden.
 • Ungdomsfullmäktige stöder beslutsfattande som gäller ungdomar, främjar uppkomsten av nya idéer och kan även om det så önskar genomföra olika slag av verksamhet.
 • Ungdomsfullmäktige fungerar direkt under kommunstyrelsen.
 • I ungdomsfullmäktiges sammanträden deltar alltid en anställd inom enheten för ungdomstjänster. Denna fungerar även som sekreterare på mötet.
 • För ungdomsfullmäktige ordnas utbildning i kommunalt beslutsfattande genast i början av dess mandatperiod.
 • Ungdomsfullmäktiges föredragningslistor bör vara ledamöterna tillhanda senast 4 dagar före mötet.

Gör så här

Ungdomsfullmäktiges möten.

 • Ungdomsfullmäktige sammanträder på kallelse av ordföranden.
 • Ungdomsfullmäktige sammanträder också om 5 ordinarie ledamöter så kräver.
 • Ett ungdomsfullmäktigesammanträde är beslutfört då hälften av ledamöterna är närvarande.
 • Kommunstyrelsen väljer inom sig sin representant till ungdomsfullmäktige.
 • Vid ungdomsfullmäktiges sammanträden skall föras protokoll på finska och svenska. Protokollet justeras av två under mötet valda protokolljusterare.
 • Protokollen hålls offentligt framlagda så som fullmäktige beslutat.

Läs även:
Nuoret ja Osallisuus (endast på finska)
Nuva rf.