Ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktiges verksamhet

 • Ungdomsfullmäktige framlägger motioner för kommunens olika utskott och sektioner.
 • Ungdomsfullmäktige väljer en representant till kommunfullmäktige samt till de olika utskotten och sektionerna. De valda representanterna har rätt att uttala sig vid kommunfullmäktiges sammanträden samt närvaro- och yttranderätt vid social- och hälsovårdsutskottet, utskottet för teknik och miljö, bildningsutskottet, bildningsutskottets finska utbildningssektion, bildningsutskottets svenska utbildningssektion, fritidssektionens och dagvårdssektionens sammanträden.
 • Ungdomsfullmäktige stöder beslutsfattande som gäller ungdomar, främjar uppkomsten av nya idéer och kan även om det så önskar genomföra olika slag av verksamhet.
 • Ungdomsfullmäktige fungerar direkt under kommunstyrelsen.
 • För ungdomsfullmäktige ordnas utbildning i kommunalt beslutsfattande genast i början av dess mandatperiod.
 • Då ungdomsfullmäktige börjar sin mandatperiod, bör de göra en verksamhetsplan för perioden. Planen bör göras inom ett halvår från första mötet.
 • Ungdomsfullmäktige är politiskt oberoende.
 • Ungdomsfullmäktige grundar efter att ha organiserat sin sammansättning, en förberedande arbetsgrupp, som sköter dagliga ärenden. Arbetsgruppen består av ordförandeskapet och en sekreterare.
 • Ungdomsfullmäktiges sektions- och utskottsrepresentanter, har rättighet till samma offentliga kommunala dokument, som sektions- och utskottsrepresentanterna har.

Ungdomsfullmäktiges möten

 • Ungdomsfullmäktige sammanträder på kallelse av ordföranden.
 • Ungdomsfullmäktige sammanträder också om ¼ av de ordinarie ledamöterna så kräver.
 • Ett ungdomsfullmäktigesammanträde är beslutfört då hälften av ledamöterna är närvarande.
 • Kommunstyrelsen väljer inom sig sin representant till ungdomsfullmäktige.
 • I ungdomsfullmäktiges sammanträden deltar alltid en anställd från ungdomstjänsterna.
 • Ungdomsfullmäktiges föredragningslistor bör vara ledamöterna tillhanda senast 4 dagar före mötet.
 • Vid ungdomsfullmäktiges sammanträden skall föras protokoll på finska och svenska. Protokollet justeras av två under mötet valda protokolljusterare.
 • Ungdomsfullmäktige utser alltid en sekreterare, som tillsammans med ungdomstjänsternas anställda fungerar som sekreterare under mötet.
 • Protokollen hålls offentligt framlagda så som fullmäktige beslutat.

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Läs även:
Nuoret ja Osallisuus (endast på finska)
Nuva rf.