Ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktiges logo

På den här sidan:

Ungdomsfullmäktiges verksamhet.

 • Ungdomsfullmäktige framlägger motioner för kommunens olika utskott och sektioner.

 • Ungdomsfullmäktige väljer en representant till kommunfullmäktige samt till de olika utskotten och sektionerna. De valda representanterna har rätt att uttala sig vid kommunfullmäktiges sammanträden samt närvaro- och yttranderätt vid social- och hälsovårdsutskottet, utskottet för teknik och miljö, bildningsutskottet, bildningsutskottets finska utbildningssektion, bildningsutskottets svenska utbildningssektion, fritidssektionens och dagvårdssektionens sammanträden.

 • Ungdomsfullmäktige stöder beslutsfattande som gäller ungdomar, främjar uppkomsten av nya idéer och kan även om det så önskar genomföra olika slag av verksamhet.

 • Ungdomsfullmäktige fungerar direkt under kommunstyrelsen.

 • I ungdomsfullmäktiges sammanträden deltar alltid en anställd inom enheten för ungdomstjänster. Denna fungerar även som sekreterare på mötet.

 • För ungdomsfullmäktige ordnas utbildning i kommunalt beslutsfattande genast i början av dess mandatperiod.

 • Ungdomsfullmäktiges föredragningslistor bör vara ledamöterna tillhanda senast 4 dagar före mötet.

Gör så här

Ungdomsfullmäktiges möten.

 • Ungdomsfullmäktige sammanträder på kallelse av ordföranden.

 • Ungdomsfullmäktige sammanträder också om 5 ordinarie ledamöter så kräver.

 • Ett ungdomsfullmäktigesammanträde är beslutfört då hälften av ledamöterna är närvarande.

 • Kommunstyrelsen väljer inom sig sin representant till ungdomsfullmäktige.

 • Vid ungdomsfullmäktiges sammanträden skall föras protokoll på finska och svenska. Protokollet justeras av två under mötet valda protokolljusterare.

 • Protokollen hålls offentligt framlagda så som fullmäktige beslutat.

Läs även:
Nuoret ja Osallisuus (endast på finska)
Nuva rf.