Material- och informationstjänst

Handlingar kan begäras för påseende per e-post, telefon, brev eller genom att själv besöka stället. De populäraste handlingarna utgörs av kommunfullmäktiges protokoll, föreningshandlingar och skolbetyg.

Sibbo kommuns slutarkiv finns på Sockengården, Stora Byvägen 18, e-postadressen är kirjaamo@sipoo.fi

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Myndighetsverksamheten och dess handlingarna är i regel offentlig. Handlingarna är alltså offentliga, om inte annat bestäms i lagen. Om handlingen är hemlig, är myndigheten skyldig att motivera beslutet om hemlighållande. Dessutom har alla i huvudsak rätt att få information om handlingar som gäller dem själva, även om det i lagen skulle ha bestämts att de ska hemlighållas.

Myndigheten ska ordna dokumentförvaltningen så att medborgarna enkelt får tillgång till handlingarna och informationen i dem. I material- och informationstjänsten håller dokumentförvaltning handlingar tillgängliga för allmänheten och bistår vid användningen av arkiven.

Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990621