Material- och informationstjänst

Begäran om uppgifter

Sibbo kommuns verksamhet grundar sig på offentlighetsprincipen. Detta betyder att kommunens handlingar och andra upptagningar är offentliga om inte offentligheten av tvingande skäl särskilt har begränsats genom lag. Var och en har rätt att ta del av en offentlig myndighetshandling i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Begäran om uppgifter ska vara riktad till en existerande myndighetshandling och den ska individualiseras tillräckligt noggrant så att det är klart vilken handling begäran avser. Myndigheten är inte skyldig att sammanställa handlingar eller upprätta nya handlingar på begäran.

Gör så här

Handlingar kan begäras för påseende per e-post, telefon, brev eller genom att själv besöka stället.

Begäran om uppgifter som gäller Sibbo kommuns offentliga handlingar ska lämnas in i första hand per e-post till Sibbo kommuns registratur eller via blanketten för begäran om uppgifter som finns i Mina tjänster, Begäran om uppgifter enligt offentlighetslagen (användning av blanketten kräver identifiering med bankkoder). Offentliga uppgifter kan även begäras muntligt eller genom att skicka begäran per post till adressen Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 Sibbo. Vänligen skicka inte begäran som innehåller konfidentiell information per e-post.

Då du begär en handling behöver du inte utreda din identitet eller motivera din begäran, om detta inte behövs för att myndigheten ska kunna utöva sin prövningsrätt eller kunna utreda om du har rätt att ta del av handlingens innehåll.

Sekretessbelagda handlingar (till exempel arbetsintyg, studieintyg och andra myndighetshandlingar som är sekretessbelagda enligt lag) kan lämnas ut endast om du identifieras antingen på plats eller via tjänsten Mina tjänster (stark autentisering). Vid behov ber kommunen om ytterligare information för att kunna utreda förutsättningarna för utlämnande av uppgifter.

Begäran om uppgifter ska individualiseras tillräckligt noggrant så att det är lätt att hitta uppgifterna. Av begäran om uppgifter ska det framgå vilken handling eller vilka handlingar begäran avser. Det är alltid bra att ange till exempel handlingens rubrik om man känner till den.

Leveranstid

Uppgifter ur en offentlig handling ges så snart som möjligt, dock senast inom två veckor efter att begäran om uppgifter lämnats in. Om det krävs specialåtgärder eller större arbetsmängd än normalt för att behandla och avgöra ärendet, ska uppgifter ur en offentlig handling lämnas ut eller ärendet avgöras inom en månad efter att begäran om uppgifter lämnats in. Behandlingstiden för att lämna ut sekretessbelagda handlingar är också högst en månad.

Om uppgifterna inte kan överlåtas, informeras personen i första hand muntligen eller per e-post om detta och orsaken till att uppgifterna inte kan överlåtas ska uppges. Personen informeras samtidigt om att hen har rätt att få ett skriftligt överklagbart beslut. Om personen kräver detta, fattas ett förvaltningsbeslut om vägran att lämna ut dokumentet, till vilket en besvärsanvisning till förvaltningsdomstolen bifogas.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Myndighetsverksamheten och dess handlingarna är i regel offentlig. Handlingarna är alltså offentliga, om inte annat bestäms i lagen. Om handlingen är hemlig, är myndigheten skyldig att motivera beslutet om hemlighållande. Dessutom har alla i huvudsak rätt att få information om handlingar som gäller dem själva, även om det i lagen skulle ha bestämts att de ska hemlighållas.

Myndigheten ska ordna dokumentförvaltningen så att medborgarna enkelt får tillgång till handlingarna och informationen i dem. I material- och informationstjänsten håller dokumentförvaltning handlingar tillgängliga för allmänheten och bistår vid användningen av arkiven.

Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990621