Detaljplanering

En detaljplan är en detaljerad plan över vad som byggs i området och hur området används i övrigt. En byggnad får inte byggas i strid med detaljplanen. I en detaljplan fastställs också namn på gator, parker, friluftsområden och torg.

Planläggningens geodatatjänst
(gällande general-, detalj- och stranddetaljplaner samt områden i byggförbud visas på karta)