Byggnadstillsynens arkivtjänster

Dokument beställning från arkivtjänster.

Till arkiv dokument beställning behöver vi: fastighetsbeteckning, lovnummer, fastighets ägare och adress.

Bakom länk finns servicetaxa bilaga av avgifter för arkiv- och kopieringstjänster.

Gör så här

Det är dröjsmål i arkivbeställningar på grund av personalbrist. Vi försöker åtgärda situationen under våren 2022. Dokument beställning av arkiv endast via e-post

Paula Kling

e-post: paula.kling@sipoo.fi

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Byggnadstillsynens handlingar är offentliga och vem som helst har rätt att ta del av dem. Kommunerna är skyldiga att arkivera de handlingar som anses nödvändiga. I byggnadstillsynens arkiv sparar kommunen byggnads- och åtgärdstillståndsritningar samt till exempel konstruktions- och ventilationsritningar. De flesta städer använder en elektronisk webbshop för byggnadsritningsmaterial.

Enligt upphovsrättslagen har byggnadens planerare upphovsrätt till planen.

Arkivlag http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19940831