Sköta ärenden för någon annan i Sibbos Mina tjänster

Sibbos Mina tjänster är kommunens e-tjänstportal. Sedan sommaren 2023 har det varit möjligt att sköta ärenden på någon annans vägnar i Mina tjänster. Att sköta ärenden för någon annan innebär att företräda en annan person eller ett företag. Den som sköter ärenden för en minderårig person är vanligtvis barnets vårdnadshavare och då behövs det vanligen inte några separata fullmakter.

För att sköta ärenden på en myndig persons vägnar krävs en separat fullmakt för att sköta ärenden. Fullmakter för att sköta ärenden är elektroniska fullmakter som ges för en viss tid och som den som företräds beviljar till önskade personer. De som har rätt att teckna ett företags eller förenings namn kan sköta ärenden på organisationens vägnar om uppgifterna hos Patent- och registerstyrelsen är rätt. Det är också möjligt att sköta ärenden för en organisation med separata fullmakter för att sköta ärenden.

Hur sköter jag ärenden för någon annan i Mina tjänster?

För att sköta ärenden på någon annans vägnar måste du först identifiera dig i Mina tjänster med dina nätbankskoder eller med mobilcertifikat. Efter detta hittar du två knappar på din egen startsida: ”Agera på någon annans vägnar” och ”Agera på företagets vägnar”. Genom att trycka på knappen ”Agera på någon annans vägnar” kan du sköta ärenden både för en minderårig som står under vårdnad och för en myndig person. Om du företräder ett företag ska du välja ”Agera på företagets vägnar”. Observera att en person som är representerad får inte ha en spärrmarkering.

Genom att trycka på knappen förflyttas du till sidan för att sköta ärenden för någon annan i Suomi.fi-tjänsten, där du ur en lista kan välja en person eller ett företag som du vill sköta ärenden för. Om din lista inte innehåller någon person eller företag, har du inte rätt att sköta ärenden på någon annans vägnar.

Hur kan jag få rätt att sköta ärenden för exempelvis min ålderstigna förälder?

För att sköta ärenden för en myndig person krävs en fullmakt för att sköta ärenden. På grund av tekniska begränsningar i tjänsten Suomi.fi är det tyvärr inte möjligt för intressebevakare eller förvaltare av dödsbon att sköta ärenden elektroniskt.

Fullmakter för att sköta ärenden förutsätter att personen som företräds befullmäktigar sin företrädare i Suomi.fi-tjänsten. En fullmakt ges alltid separat för ett visst ärende och vanligtvis för flera år. Du hittar mer information och anvisningar om hur fullmakter ges och begärs i Suomi.fi-tjänsten på sidan: Att uträtta ärenden åt en myndig person – Suomi.fi

Om personen för vars räkning du vill sköta ärenden inte själv kan begära en fullmakt elektroniskt, finns det också andra alternativ i Suomi.fi för registrering av fullmakter för att sköta ärenden. Du hittar mer information om det här på webbplatsen Suomi.fi: Så här ger du fullmakter om du inte kan använda elektroniska tjänster – Suomi.fi

Jag är verkställande direktör för ett företag, hur kan jag sköta ärenden för mitt företags räkning?

De roller eller prokuror som meddelats till handelsregistret ger automatiskt vissa rättigheter för att sköta ärenden för företagets räkning, om personen har rätt att företräda företaget ensam. Då behövs nödvändigtvis inte någon separat fullmakt. Det är också möjligt att sköta ärenden för någon annan med en fullmakt för att sköta ärenden, varvid organisationen kan befullmäktiga även andra att företräda organisationen än dem som meddelats till handelsregistret. Du hittar mer information om att sköta ärenden på en organisations vägnar på webbplatsen suomi.fi: Uträttande av ärenden för en organisation .

 

Vilken fullmakt behöver jag i Mina tjänster?

Nedan finns en lista över de blanketter som du kan fylla i på en annan persons vägnar. Med namnet för fullmakten för att sköta ärenden kan du i Suomi.fi-tjänsten söka den rätta fullmakten som du behöver av personen du ska företräda. Fullmaktsärenden – Suomi.fi

Registerbaserade fullmaktstjänster (vårdnadshavare och företrädare för företag):

Som en minderårig barnets vårdnadshavare du kan sköta följande ärenden:

 • Ansökan till sekundär skola
 • Anmälan till grundläggande utbildning för inflyttare
 • Skicka expertutlåtande till skolan
 • Ansökan om bibliotekskort
 • Yrkan om rättelse av registeruppgifter
 • Begäran om insyn
 • Premiering av idrottare förhandsblankett
 • Ansökan till svenskspråkig grundläggande utbildning (avtalskommuner)
 • Ansökan till svenskspråkig grundläggande utbildning (avtalskommuner)
 • Skicka ett meddelande

Med företags prokuror eller med firmateckningsrätt du kan sköta följande ärenden:

 • Kontrollbegäran – har mitt företag några obetalda fakturor – Sibbo Vatten
 • Ändring av fakturerignsadressen-Sibbo vatten
 • Beställning av en kopia av företagets faktura – Sibbo Vatten
 • Information om företagets kontonummer för återbetalning – Sibbo Vatten
 • Framflyttning av förfallodagen för ett företags faktura – Sibbo Vatten
 • Ansökan om gräv- och placeringstillstånd
 • Beställning av arkivkopior från Byggnadstillsynen
 • Beställning av vattentjänstarbeten
 • Anmälan om ägarbyte av fastighet till Sibbo Vatten
 • Anmälan om byte av hyresgäst till Sibbo Vatten
 • Faktureringsinformation för slutfakturan till Sibbo Vatten
 • Skicka ett meddelande

Uträtta ärenden med suomi.fi fullmakt (både privatpersoner och företag)

Fullmaktsärenden: Läsa och skicka elektroniska meddelanden

 • Skicka ett meddelande

Fullmaktsärenden: Ansöka om understöd

 • Idrottsunderstöd – barnspecifik uppgiftsblankett
 • Redogörelse om användningen av idrottsunderstöd
 • Avtal om vidare fördelning av statsunderstöd till föreningar
 • Redovisning för användningen av bidrag

Fullmaktsärenden: Begäran om ledningsutredning

 • Ansökan om gräv- och placeringstillstånd

Fullmaktsärenden: Anmälningar om byggande och begäranden av skattenummer

 • Beställning av arkivkopior från Byggnadstillsynen

Fullmaktsärenden: Ingå avtal och göra servicebeställningar i samband med fastighetsskötsel

 • Kontrollbegäran – har jag några obetalda fakturor? – Sibbo Vatten
 • Kontrollbegäran – har mitt företag några obetalda fakturor – Sibbo Vatten
 • Ändring av fakturerignsadressen-Sibbo vatten
 • Beställning av en kopia av fakturan – Sibbo Vatten
 • Beställning av en kopia av företagets faktura – Sibbo Vatten
 • Beställning om utlåtande av anslutningspunkt
 • Information om kontonummer för återbetalning – Sibbo Vatten
 • Information om företagets kontonummer för återbetalning – Sibbo Vatten
 • Framflyttning av förfallodagen för en faktura -Sibbo Vatten
 • Framflyttning av förfallodagen för ett företags faktura – Sibbo Vatten
 • Beställning av vattentjänstarbeten
 • Anmälan om ägarbyte av fastighet till Sibbo Vatten
 • Anmälan om byte av hyresgäst till Sibbo Vatten