Tillstånd för körning med motordrivet fordon i terrängen

Terrängtrafiklagen reglerar rörelse med motorfordon i terrängen. Rörelse och parkering i terrängen förutsätter alltid tillstånd åtminstone av markägaren eller markinnehavaren. För återkommande eller permanent användning av terräng eller ett isbelagt vattenområde för tävlings- eller övningsändamål krävs tillstånd också av kommunens miljövårdsmyndighet.

Gör så här

Bifoga till tillståndsansökan en karta över verksamhetsområdet, markägarens skriftliga samtycke, en utredning om säkerhetsaspekterna och en plan över hur eventuella terrängskador ska repareras och området städas efter händelsen.

Ansök om tillstånd via Lupapiste-tjänsten. Du kan också skicka ansökan med bilagor till miljöövervakningen i Sibbo kommun, primärt elektroniskt till adressen miljo@sibbo.fi.

För vem och på vilka villkor

Om näringsidkaren har etablerat sig i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller tjänster i Finland berörs näringsidkaren av samma förpliktelser som näringsidkare som etablerat sig i Finland.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Terräng är ett område som inte är en väg och som inte är avsett för trafik. Där får man inte köra motordrivna fordon utan markägarens tillstånd. Om det i terrängen ordnas regelbundna tävlingar eller träningar med motorfordon, ska tillstånd också sökas hos kommunens miljömyndigheter. Tillstånd ska även sökas om en enskild tillställning förväntas medföra betydande olägenheter för bl.a. natur, bosättning, allmän rekreation och fiske.

Tillstånd behövs inte om området redan har miljötillstånd eller om områdets ändamål enligt detaljplanen uttryckligen är att använda motorfordon.

Terrängtrafiklag https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/1995/19951710

E-tjänst