Avvikande från kommunens miljövårdsbestämmelser (kvarlämning av en ur bruk tagen oljebehållare)

Kommunens miljövårdsmyndighet kan av särskilt skäl och i enskilda fall bevilja tillstånd att avvika från miljövårdsbestämmelserna.

Ansökan kan gälla undantag från skyldigheten att avlägsna en ur bruk tagen behållare ur marken. Du kan ansöka om avvikelse, om avlägsnandet av behållaren i tekniskt hänseende är mycket svårgenomförbart eller skulle förorsaka skador på annan egendom.

Gör så här

Gör din ansökan för avvikande från kommunens miljövårdsbestämmelser via Lupapiste-tjänsten.

Kvarlämnande av oljecistern i jorden: Anvisning till att lämna in ansökan på Lupapiste

  1. Logga in på Lupapiste
  2. Tryck på ”Ansökan” i högra hörnet på sidan
  3. Ange adressen eller välj önskat ställe på kartan
  4. Tryck ”Fortsätt”
  5. Välj ”Verksamhet som har miljökonsekvenser”
  6. Välj ”Undantag från kommunens miljöskyddsföreskrifter”
  7. Välj ”Kvarlämnande i jorden av olje- eller kemikaliecistern som tagits ur bruk”
  8. Välj ”Ansökan” och fyll i de uppgifter som behövs

Har du problem med att göra ansökan via Lupapiste-känsten eller övriga frågor, kontakta miljöövervakningen via adressen miljo@sibbo.fi.

För vem och på vilka villkor

Miljövårdsmyndigheten kan i sitt beslut ge kompletterande anvisningar och bestämmelser.

Betalningsinformation

Tjänsten är avgiftsbelagd

För handläggningen av ansökan uppbärs en avgift enligt Sibbo kommuns miljövårdsmyndighets gällande taxa.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

E-tjänst