Ansökan, klientavgift och uppsägning

Ansökan till kommunal småbarnspedagogik

Lämna in en ansökan fyra (4) månader innan behovet av småbarnspedagogik i eDaisy. Om behovet av dagvård inte kan förutses på grund av plötslig sysselsättning, start av utbildning eller p.g.a. flytt till annan ort, ska ansökan om en plats i småbarnspedagogiken lämnas in så fort som möjligt. Senast två (2) veckor innan platsen behövs.

En ansökan till småbarnspedagogik kan lämnas in året om. Enda undantaget utgör ansökan till språkbad som ska lämnas in före slutet av mars.

Ansökan till privat småbarnspedagogik

Ansök till den privata småbarnspedagogiken med den privata serviceproducentens egna ansökningsblankett.

 

Ansök till ett daghem som fungerar med servicesedel:

 1. Ansök om en dagvårdsplats för barnet senast fyra (4) månader för behovet av småbarnspedagogik. Ansök direkt hos serviceproducenten.
 2. Efter att daghemsplatsen blivit bekräftad, ansök om en servicesedel i eDaisy. Meddela samtidigt familjens inkomster.
 3. Alternativt kan du meddela att du betalar högsta klientavgiften. Kommunen behöver inkomstutredningen för att kunna göra beslut om servicesedeln.

Servicesedeln beviljas då familjen lämnat in all ovan nämnd information och den privata serviceproducenten bekräftat inledandet av småbarnspedagogiken.

Då familjen får plats i ett privat daghem, upphör ansökningsprocessen till kommunal småbarnspedagogik.
Beslut om beviljad servicesedel meddelas i eDaisy. Programmet skickar ett meddelande till din e-post då beslutet meddelats.

Daghem i Sibbo som fungerar med servicesedel:

 • Box barnträdgård
 • Daghemmet Arken
 • Nickby barnträdgård
 • Norlandia – Kaisla
 • Norlandia – Talma
 • Pilke liikuntapäiväkoti Söderkulla

 

Ansök till ett daghem som fungerar med stöd för privat vård:

 1. Ansök om en dagvårdsplats för barnet senast fyra (4) månader för behovet av småbarnspedagogik. Ansök direkt hos serviceproducenten.
 2. Stöd för privat vård och kommuntillägg ansöks hos Fpa på blankett WH 1r. Stödet utbetalas direkt till serviceproducenten.
 3. Den privata serviceproducenten prissätter sina tjänster själv och fakturerar kunden själv.

Då familjen får plats i ett privat daghem, upphör ansökningsprocessen till kommunal småbarnspedagogik.

Daghem i Sibbo som fungerar med stöd för privat vård:

 • Kuus daghem
 • Lehmuslinnan päiväkoti
 • Musiikkipäiväkoti Poco

 

Ansök till privat familjedagvård

Familjen kan välja en privat familjedagvårdare för sitt barn och få stöd för privat vård av Fpa.

En privat familjedagvårdare måste vara godkänd av kommunen. Samma lagar och regler gäller den privata familjedagvårdaren som den kommunala. Kommun övervakar, vägleder och samarbetar med de privata familjedagvårdarna.

Då barnet börjar i småbarnspedagogiken

När barnet har beviljats en plats inom småbarnspedagogiken måste du bekräfta att ni tar emot platsen. Placeringen och faktureringen börjar automatiskt från och med det datum som fastställts i beslutet. Om ni inte tar emot platsen som beviljats barnet, ska ni informera daghemmet / förskolan / familjedagvårdaren om detta så snart som möjligt, senast två veckor innan inledningsdatum. För en plats som inte sägs upp, debiteras halva månadsavgiften. Beslutet över beviljad plats förfaller inom en vecka efter inledningsdatum, ifall inte barnet har börjat på daghemmet / i förskolan / hos familjedagvårdaren. Behandlingstiden för en ny ansökan är fyra månader.

 

När barnet börjar inom småbarnspedagogiken ska ni sköta om följande praktiska saker:

• Inledande samtal och bekantningsperiod på enheten
• Elektronisk anmälan av vårdtider
• Inkomstutredning

Att förflytta sig från hemmet och bli en del av en barngrupp är en stor förändring i barnets liv. För att stödja barnet i denna förändring använder Sibbo kommun sig av en gemensam modell inom hela kommunen för inledandet av småbarnspedagogiken.

 

Inledande samtal hemma hos barnet
Innan småbarnspedagogiken inleds vill vi gärna träffa vårdnadshavarna och barnet i form av ett inledande samtal som hålls hemma hos barnet. Under samtalet har vårdnadshavarna en möjlighet att berätta saker om barnet som hjälper pedagogerna att lära känna barnet och familjen. Under samtalet skapas grunden för ett gott samarbete, vilket främjar en trygg start för barnet. Alternativt, kan det inledande samtalet också hållas på daghemmet / i förskola / hos familjedagvårdaren. Båda vårdnadshavarna kan delta i det inledande samtalet tillsammans med barnet/barnen och det är bra att reservera ca 1,5 timme tid för samtalet.

 

Första besöket på daghemmet / i förskolan / hos familjedagvårdaren
Innan småbarnspedagogiken inleds önskar vi att ni kontaktar barnets blivande enhet och kommer överens om ett första besök. Under det första besöket får ni träffa personalen, bekanta er med lokalerna och fylla i vårdtidsavtalet. Samtidigt bestäms datumet för det inledande samtalet och tidtabellen för bekantningsperioden.

 

Bekantningsperiod på daghemmet / i förskolan / hos familjedagvårdaren
Ur barnets synvinkel är detta den viktigaste delen av hela bekantningsprocessen och det är bra att reservera 1–2 veckor tid för processen innan småbarnspedagogiken inleds. Barnet har lättare att anpassa sig till den nya omgivningen när hen på förhand får bekanta sig med verksamheten i lugn och ro tillsammans med vårdnadshavarna. Vi önskar att ni aktivt deltar i dagens olika situationer tillsammans med barnet. Vårdnadshavarens aktivitet och uppmuntran hjälper barnet att anpassa sig till gruppen.

 

Elektronisk anmälan av vårdtider
I Sibbo anmäls vårdtiderna elektroniskt. Vårdnadshavarna anmäler alltid barnets vårdtider på förhand i DaisyFamily. Anvisningar om anmälan av vårdtider hittar du här.

 

Inkomstutredning
Senast då småbarnspedagogiken inleds ska familjen lämna in en inkomstutredning för fastställande av klientavgiften. Anvisningar om klientavgifterna och inkomstutredningen finns på denna sida.

Klientavgift för förskoleundervisning

Förskoleundervisning alla skoldagar 4 h/ dag är gratis. Kompletterande småbarnspedagogik på morgonen före förskolan och på eftermiddagen efter förskolan, är avgiftsbelagd. Klientavgiften beräknas enligt nedan:

Förskola Timbaserad småbarnspedagogik:
fyra timgränser
Avgift
%
Högsta avgiften
euro / mån
Förskola 4h
Förskola 4h I genomsnitt 15h/vecka,
max 63h/mån
45% 129,60e
Förskola 4h I genomsnitt 25h/vecka,
max 105h/mån
60% 172,80e
Förskola 4h I genomsnitt 34h/vecka,
max 147h/mån
80% 230,40e

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Förskoleundervisning 4h/dag är gratis.
 • Förskoleundervisning 4h/dag och kompletterande småbarnspedagogik ända upp till 3h/dag, motsvarar 45% av månadsavgiften för heltid i småbarnspedagogiken.
 • Förskoleundervisning 4h/dag och kompletterande småbarnspedagogik 3-5h/dag, motsvarar 65% av månadsavgiften för heltid i småbarnspedagogiken.
 • Förskoleundervisning 4h/dag och kompletterande småbarnspedagogik mer än 5h/dag, motsvarar 80% av månadsavgiften för heltid i småbarnspedagogiken.

Klientavgift för småbarnspedagogik

I daghemmen och i familjedagvården faktureras klientavgiften procentuellt på basis av familjens storlek och bruttoinkomster.

Klientavgiften 1.8.2021

Lagen om klientavgiften inom småbarnspedagogiken förändrades 1.8.2021. Då sänktes klientavgiften inom småbanspedagogiken genom en höjning av inkomstgränserna som ligger till grund för avgifterna med 31 %. Detta medförde en sänkning av flera familjers klientavgift.

Klientavgiftens inkomstgränser

Familjens storlek/ antal personer Bruttoinkomstgräns för lägsta avgiften €/mån Betalningsprocent % Bruttoinkomstgräns för högsta avgiften €/mån
2 2798 10,70 5485
3 3610 10,70 6297
4 4099 10,70 6786
5 4588 10,70 7275
6 5075 10,70 7762

 

 

Avgiften för familjens yngsta barn är som mest 288 €/mån. Avgiften för familjens andra barn är 40 % av det första barnets avgift, som mest 115 €/mån. Avgiften för familjens följande barn, är alltid 20 % av det yngsta barnets avgift.

Om familjens storlek är större än 6, höjs den inkomst enligt vilken dagvårdsavgiften bestäms med 189 euro för varje följande av familjens minderåriga barn.

Avgiftsräknare

Du kan beräkna din familjs klientavgift inom småbarnspedagogiken fr.o.m. 1.8.2021 med hjälp av Undervisnings- och kulturministeriets riktgivande avgiftsräknare https://minedu.fi/sv/raknare-for-klientavgifter. Även i programmet eDaisy finns en avgiftsräknare med vilken du kan räkna ut ett estimat på klientavgiften för småbarnspedagogik för din familj. Du observerar väl, att avgiftsräknarna endast ger ett estimat av värdet på tjänsten.

Servicebehovet och klientavgiften

Klientavgiften påverkas av det månatliga och det dagliga servicebehovet:

En tabell med fem kolumner: 1.Nuvarande servicebehov, 2.Nuvarande avgift i procent, 3. Ny timbaserad småbarnspedagogik: fyra timgränser, 4. Ny avgift i procent, 5.Högsta avgift euro per månad.

 

 

 

 

 

 

 

 

Avgift för skiftesvård

Vid bestämmande av avgiften för skiftesvård, används följande timantal och klockslag. Om barnet är i småbarnspedagogiken:

 • mellan kl 6.30 och 17.30, en (1) verksamhetsdag
 • efter kl 17.30 och perioden har pågått i mer än 10 timmar, en (1) verksamhetsdag
 • mellan kl 22 och kl 6.30, en (1) verksamhetsdag
 • 24-timmar fortgående period, två (2) verksamhetsdagar
 • mer än 24-timmar fortgående period, tre (3) verksamhetsdagar

Övriga avgifter

  • För deltagande i tillfällig, heltidverksamhet debiteras 25,90 € / dag / barn.
  • Öppen småbarnspedagogik, dvs. klubbverksamhet debiteras enligt barnets närvaro per vecka:
   1-2 gånger i veckan = 30 euro/termin
   3-4 gånger i veckan = 60 euroa/termin

Servicesedel för privat småbarnspedagogik

Servicesedeln är ett sätt att stöda kommuninvånarna använda privata daghemstjänster. Ifall familjen ansöker om servicesedel, kan de inte samtidigt få stöd för privat vård av Fpa. Familjer som erhåller servicesedel kan inte samtidigt använda sig av öppna småbarnspedagogikens tjänster.

Servicesedelns värde är inkomstbunden. Inkomstgränserna är desamma som för klientavgiften för kommunal småbarnspedagogik. Syskonrabatt beviljas enligt principerna för klientavgifter inom småbarnspedagogik.

 

Ansök till ett daghem som fungerar med servicesedel:

 1. Ansök om en dagvårdsplats för barnet senast fyra (4) månader för behovet av småbarnspedagogik. Ansök direkt hos serviceleverantören.
 2. Efter att daghemsplatsen blivit bekräftad, ansök om en servicesedel i eDaisy Meddela samtidigt familjens inkomster.
 3. Alternativt kan du meddela att du betalar högsta klientavgiften. Kommunen behöver inkomstutredningen för att kunna göra beslut om servicesedeln.

Servicesedeln beviljas då familjen lämnat in all ovan nämnd information och den privata serviceleverantören bekräftat inledandet av småbarnspedagogiken. Beslut om beviljad servicesedel meddelas i eDaisy. Programmet skickar ett meddelande till din e-post då beslutet meddelats.

 

Klientavgift

Den privata serviceproducenten prissätter sina tjänster själv och fakturerar kunden själv. Kommunen betalar servicesedelandelen direkt till den privata serviceproducenten.

Familjen betalar för den privata servicen samma klientavgift som för kommunal småbarnspedagogik. Dessutom har den privata serviceproducenten möjlighet till att debitera 0 – 30 euro / barn / månad högre klientavgift.

Inkomstutredning

Inkomstutredning och avgiftsbeslut

Avgiftsbeslutet grundar sig alltid på en utredning av inkomsten. Uppgifter om inkomsten ska lämnas in senast då barnet börjar i småbarnspedagogiken. Gör inkomstutredningen i eDaisy.

Ifall inga uppgifter om inkomsten lämnas in, debiteras den högsta avgiften för småbarnspedagogik. Klientavgiften justeras en gång per år i augusti, innan det nya verksamhetsåret börjar.

Om familjens inkomst eller andra omständigheter förändras, kan avgiftsbeslutet justeras tidigast från den månad då uppgiften om inkomsten eller någon annan motsvarande utredning har lämnats in.

En avgift som har fastställts vid avsaknad av inkomstuppgifter, korrigeras inte retroaktivt.

Som familjens inkomster beaktas de skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster, inkomster som är befriade från skatt samt inkomster som ersätter förvärvsinkomster, för så väl serviceanlitaren samt för den i samma hushåll levande äkta makan/maken eller sambon.

 

Inkomstuppgifter för fastställandet av klientavgift

 • Löntagare: den senaste lönekalkylen av vilken framgår influtna inkomster samt naturaförmåner.

 • Studerande: kopia av studiestödsbeslutet, av vilken framgår summan av studiestödet.

 • Ensamförsörjare: kopia på underhållsbeslutet.

 • Sociala förmåner: kopia på beslut och utbetalning (t.ex. sjukdagpenning, moderskaps- och föräldrapenning eller arbetslöshetsdagpenning, rehabiliteringspenning, rehabiliteringsstöd, pensioner).

 • Kapitalinkomster: kopia på inkomstverifikat (t.ex. hyresinkomst, dividendinkomst).

 • Företagare:

  • Kopia på beskattningsbeslutet från senast fastställda beskattning,
  • Kopia på senast fastställda resultaträkning och balansräkning (inte aktiebolag).

Meddela om förändringar

Familjen är skyldig att meddela (skriftligt med bilagor), om familjens inkomst förändras väsentligt (över 10 %), om arbets- eller studiesituationen eller familjens storlek förändras.

För justering av klientavgiften lämnas alltid en ny inkomstutredning med bilagor.

Hur gemensam vårdnad påverkar klientavgiften

Ifall barnets vårdnadshavare bor på olika adresser, men småbarnspedagogik för barnet ordnas endast i en kommun, fastslås avgiften utgående från inkomsterna i den familj där barnet enligt befolkningsdatasystemet är bosatt.

Valet av timgräns samt frånvarons inverkan på klientavgiften

Gottgörelse för frånvaro på basis av lagen om klientavgifter:

  • Om barnet på grund av sjukdom är frånvarande alla verksamhetsdagar under en kalendermånad, debiteras ingen avgift för månaden i fråga.
  • Om barnet på grund av sjukdom är frånvarande mer än tio (10) verksamhetsdagar
   under en kalendermånad, debiteras hälften av månadsavgiften.
  • Om barnet är frånvarande av annan orsak än sjukdom under en hel kalendermånad, debiteras hälften av månadsavgiften.
  • Klientavgiften debiteras för högst 11 kalendermånader under verksamhetsåret (1.8.-31.7.)

Daghemsföreståndaren har rätt att vid behov be om ett läkar- eller hälsovårdarintyg för sjukfrånvaron.

Avgiftsfrihet under sommartiden i Sibbo

 1. Den avgiftsfria månaden är juli förutsatt att barnet börjat i småbarnspedagogiken före 1.9 det föregående året. En inflyttande familj ska meddela ifall barnet varit inom kommunal småbarnspedagogik i någon annan kommun under verksamhetsåret (enligt lagen om klientavgifter).
 2. Ifall barnet inte deltar i småbarnspedadgogiken under tiden 1.6-31.7, debiteras ingen klientavgift för perioden. Förutsatt att vårdnadshavaren meddelat om frånvaron i sommarförfrågan på våren.
 3. Året då barnet börjar inom förskoleundervisningen, har familjen möjlighet att säga upp barnets plats inom småbarnspedagogiken och börja förskoleundervisning och kompletterande småbarnspedagogik enligt lagen om grundläggande utbildning. Ingen avgift debiteras för frånvarotiden.

Under sommarfrånvaron behålls barnets plats inom den kommunala småbarnspedagogiken i kraft och familjen kan inte för samma tid erhålla barnavårdsstöd av Fpa. För att erhålla stöd, måste platsen inom småbarnspedagogiken sägas upp.

 

Vårdtidsavtal och vårdtidsuppföljning p.g.a. skiftarbete 

Ett vårdtidsavtal uppgörs för alla barn som deltar i småbarnspedagogik. I avtalet antecknas den överenskomna tiden för småbarnspedagogik i månaden. Vårdtidsavtalet skrivs tillsammans med daghemsföreståndaren eller förman för familjedagården då barnet börjar i småbarnspedagogiken. Ifall barnets behov för småbarnspedagogik förändras, skrivs ett nytt vårdtidsavtal. Ifall behovet förändras mitt i en kalendermånad, gäller den nya vårdtiden från början av följande kalendermånad.

 

Då vårdnadshavarna definierar barnets dagar inom småbarnspedagogiken, är det bra att observera följande:

 • Barnets behov av småbarnspedagogik / avtalade dagar skrivs ned i vårdtidsavtalet som undertecknas av vårdnadshavarna.
 • Barnets närvarodagar meddelas i förväg elektroniskt i eSmåbarnspedagogik, senast två (2) veckor innan vårdbehovet. Meddelandet är bindande.
 • Ifall dagarna i småbarnspedagogiken överskrider det avtalade, upphör avtalet att gälla och en normal, full månads avgift debiteras. Underskridning av dagar gottgörs inte.
 • Familjens semester, frånvaro på grund av barnets sjukdom eller annan sporadisk frånvaro, räknas  inte till regelbunden frånvaro och avtalade dagar i småbarnspedagogiken kan inte ändras på grund av detta.
 • Ifall en avtalad dag i småbarnspedagogiken måste ändras på grund av vårdnadshavarens arbetsschemaförändring, kan vårdnadshavaren komma överens om en flytt av vårddagen tillsammans med daghemsföreståndaren eller förman för familjedagvården.

 

Meddelande av vårdtid för barn i kommunens småbarnspedagogik

DaisyFamily kan du boka barnets vårdtider, följa med den reserverade/förverkligade vårdtiden, kontrollera barnets basuppgifter, sköta kontakten med daghemmets personal samt fylla i barnets plan för småbarnspedagogik. 

 I DaisyFamily ska vårdnadshavarna

 • Reservera motsvarande mängd timmar för barnet i DaisyFamily i enlighet med den mängd timmar som maximalt har kommit överens om för varje kalendermånad enligt timgränserna (kan vara kortare och längre enskilda dagar). Faktureringen sker på basis av den överenskomna timgränsen 
 • Ifall denplanerade vårdtiden överskridsbildas den fakturerade tiden av de yttersta tidsparen (planerad reservation + överskridning).  Om barnets vårdtid överskrider den maximala timgränsen för ifrågavarande månad, höjs klientavgiften till följande timgräns.
 • Vårdnadshavarna ser de aktuella vårdtidsreserveringarna, vårdtidsuppföljningen samt timgränsen för faktureringen DaisyFamily.   
 • Vårdtidsreserveringarnalåser sig alltid en och en halv vecka före, på torsdag kl. 12, för de kommande tre veckorna. T.ex.måndag 19.4 låser sig på torsdag 8.4 kl. 12.00. (Skiftesvården har en skild låsningstidtabell, som daghemmet informerar om separat.)  

 

Anvisningar om anmälan av vårdtider hittar du här.

Familjedagvårdens betalningsgottgörelse

Då den egentliga familjedagvårdsplatsen inte är tillgänglig p.g.a. en orsak som beror på
familjedagvårdaren

Som reservvårdplats fungerar det daghem som man kommit överens om med familjen. Vårdtiderna på reservvårdsplatsen är desamma som på den ordinarie vårdplatsen.

Vårddagar som är avgiftsfria är de dagar då familjedagvård inte kan erbjudas på grund av t.ex. familjedagvårdarens semester och barnet inte utnyttjar sin reservdagvårdsplats, utan familjen ordnar vården själv.

 

Ansök om betalningsgottgörelse:

 • Familjen måste ansöka on betalningsgottgörelse elektroniskt med blanketten Ansökan om betalningsgottgörelse för familjedagvård. Ansökan måste göras senast den 2:a dagen följande månad. Senare inkomna betalningsgottgörelser går inte att behandla. De avgiftsfria dagarna gottgörs i den aktuella kalendermånadens faktura .

Avgiften gottgörs inte ifall barnet inte behöver reservvård under den tid vårdaren är
frånvarande (t.ex. infaller barnets semester samtidigt eller dagarna är på förhand överenskomna som lediga dagar).

 

I övrigt följer familjedagvårdens frånvaron samma principer som för småbarnspedagogiken.

Annullering eller uppsägning av en kommunal plats i småbarnspedagogiken

Annullering av en plats i småbarnspedagogik

Meddela daghemmets föreståndare om en annullering så fort som möjligt. Detta görs lättast per e-post eller per telefon.

Ifall familjen inte tar emot en ansökt och belviljad plats för barnet i småbarnspedagogiken, och platsen inte blir annullerad senast två (2) veckor innan det i beslutet fastställda startdatumet, debiteras barnets vårdnadshavare hälften av den på basis av klientavgiftslagen bestämda månadsavgiften. Ett beslut om om en erhållen plats uphör att gälla en vecka efter angett startdatum, ifall barnet inte börjar i småbarnspedagogiken och platsen inte blir annullerad.

 

Uppsägning av en plats i kommunal småbarnspedagogik

En plats i småbarnspedagogiken måste sägas upp innan vården tar slut. Platsen sägs upp innan den sista vårddagen i eDaisy. Faktureringen slutar på uppsägningsdagen.

 

Flytt till en annan ort

Platsen i småbarnspedagogik kan anlitas till slutet av den månad då flytten från Sibbo sker.

 

Uppsägning av en privat dagvårdsplats

En privat plats i småbarnspedagogiken, sägs upp i barnets daghem/ hos familjedagvårdaren. Dessutom måste

 • en servicesedelkund säga upp servicesedeln hos kommunen. Detta sker innan den sista vårddagen i eDaisy. Oftast är uppsägningstiden för en privat dagvårdsplats minst en månad, men du kan diskutera uppsägningstidens längd med den privata serviceproducenten.
 • en kund med stöd för privat vård, meddela Fpa genom deras kundtjänst om uppsägningen av platsen i småbarnspedagogik.

 

En överflyttning från privat till kommunal eller kommunal till privat småbarnspedagogik

Kom ihåg att säga upp den tidigare platsen, ifall du byter serviceproducent (t.ex. från ett kommunalt daghem till ett privat daghem).

Inom den kommunala småbarnspedagogiken finns ingen uppsägningstid, men en uppsägning kan inte göras retroaktivt. Då du planerar en flyttning, kan det vara värt att notera att det inom den privata småbarnspedagogiken oftast är minst en månads uppsägningstid. Både en kommunal och en privat plats sägs upp elektroniskt (antingen till kommunen eller till Fpa).

Ofta ställda frågor om klientavgifterna

Varför kommer avgiftsbesluten så ofta?

 • det uppstår avgiftsbeslut alltid då det görs förändringar i barnets uppgifter. Ifall det sker förändringar i familjen (t.ex. ny sambo eller make/maka eller ett barn fyller 18 år), får familjen ett nyt avgiftsbeslut. Ifall barnets behov från t.ex. heldagsvård förändras till deltidsvård eller familjen ingår ett nytt avtal om mindre servicebehov, inverkar detta på klientavgiften och familjen får ett nytt avgiftsbeslut. Även förändringar i lagen eller indexförändringar påverkar klientavgiften då inkomstgränserna förändras. Alla dessa förändringar medför ett nytt avgiftsbeslut.

 

Vilka inkomster påverkar avgiften för småbarnspedagogik?

 • Förvärvsinkomster från huvudsyssla och bisyssla (brutto) samt semesterpenning
 • Naturaförmåner, t.ex. bil- och telefonförmån
 • Föräldrapenning, moder- och faderskapspenning
 • Hyresinkomster (från vilka vederlagen har dragits av)
 • Inkomster från företagsverksamhet samt personlig inkomst från yrkesutövning, startpeng
 • Inkomster av jord- och skogsbruk
 • Underhållsbidrag och pensioner (gällande det barn som deltar i småbarnspedagogik)
 • Arbetslöshetsdagpenning och arbetsmarknadsstöd
 • Olycksfallsförsäkringens och sjukförsäkringens dagpenning
 • Partiell vårdpenning och flexibel vårdpenning
 • Utbildningsstöd
 • Stipendier som inte beviljats på grund av studier

 

Vilka inkomster beaktas inte?

 • Barnbidrag och hemvårdsstöd
 • Handikappbidrag
 • Bostadsbidrag
 • Ersättningar för kostnader för sjukvård och undersökningar som betalas på basis av olycksfallsförsäkring
 • Studiepenning, vuxenutbildningsstöd, bostadstillägg i anslutning till studiestöd
 • Sysselsättningspenning och reseersättning som betalas som utkomststöd
 • Fpa:s rehabiliteringsförmån och ersättning för uppehälle enligt rehabiliteringspenningsförmåner
 • Stipendier som betalas på grund av studier

Som avdrag från inkomster beaktas betalade underhållsbidrag samt sådan förmån (sytning), som i samband med överlåtelse av fastighet förbehålls för viss tid eller på livstid och som skall utges i pengar.

 

När kommer fakturan för småbarnspedagogik och när är betalningsdagen?

Faktureringen för småbarnspedagogik sker alltid i efterskott. D.v.s. att fakturan för novembermånad skickas ut i början av december och förfallodagen är den sista vardagen i december. För att undvika onödig postning av pappersfakturor, uppmanas familjerna att sköta faktureringen via den egna bankens e-faktura tjänst.

 

Vad betyder faktureringens 12:e månad?

 • Småbarnspedagogik faktureras för elva (11) kalendermånader i året. Ifall barnets vård har börjat 1.8 eller tidigare, är det följande årets julimånad avgiftsfri. Oberoende av ifall barnet är på plats eller ledig. Ifall barnets vård har börjat 1.9 eller senare, faktureras julimånad efter det behov barnet har behov av att delta i det dejourerande daghemmets verksamhet. Ifall barnet inte har något vårdbehov i juli, blir månaden avgiftsfri för familjen.

 

Vad bildar gottgörelse på fakturan?

 • Enligt lagen om småbarnspedagogik, gottgörs ifall barnet på grund av sjukdom är frånvarande alla verksamhetsdagar under en kalendermånad. Då debiteras ingen avgift för månaden i fråga. Om barnet på grund av sjukdom är frånvarande mer än tio (10) verksamhetsdagar
  under en kalendermånad, debiteras hälften av månadsavgiften. Om barnet är frånvarande av en annan orsak än sjukdom under en hel kalendermånad, debiteras hälften av månadsavgiften. Ifall barnet deltar i verksamheten ens en enda dag, faktureras klientavgiften för hela månaden. Höst-, jul- och sportlov har inte en gottgörande inverkan på faktureringen. Frånvaro på sommaren, ses över varje sommar separat.

 

Ändringar i familjeförhållanden

Ifall det sker förändringar inom familjen (ny make/maka, sambo, äktenskap, skiljsmässa eller flytt isär), meddela om detta och om eventuella adressförändringar i eDaisyKlientavgiften beräknas enligt den familjs inkomster där barnet bor enligt Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

 

När borde vi ansöka om plats inom småbarnspedagogiken?

 • Lämna in en ansökan fyra (4) månader innan behovet av småbarnspedagogik. Ansök i eDaisy. Om behovet av dagvård inte kan förutses på grund av plötslig sysselsättning, start av utbildning eller p.g.a. flytt till annan ort, ska ansökan om en plats i småbarnspedagogiken lämnas in så fort som möjligt. Senast två (2) veckor innan platsen behövs.

Stöd för hemvård av barn och kommuntillägget i Sibbo

Familjen kan välja hemvårdsstöd om familjen har minst ett barn under 3 år. Stöd kan beviljas genast efter att föräldrapenningperioden upphört.

Hemvårdsstöd kan också utbetalas för ett barn över 3 år, om familjen har andra barn under 3 år. Hemvårdsstödet upphör senast när det yngsta barnet fyller 3 år.

Vad består stödet av?

 • lagstadgad vårdpenning
 • lagstadgat vårdtillägg som påverkas av familjens inkomster
 • kommuntillägget i Sibbo

 

Stöd för hemvård av barn Lakisääteinen hoitoraha euroa / kk Lagstadgat vårdtillägg som påverkas av familjens inkomster euro / mån Kommuntillägget i Sibbo*
Familjens yngsta barn under 3 år 338,34 Betalas för endast ett barn i familjen, max. 181,07 euro / mån 200 euro / mån / familjens yngsta barn
Övriga barn under 3 år 101,29 40 euro / mån / varje barn under skolålder
Övriga barn över 3 år eller under skolåldern 65,09 40 euro / mån / varje barn under skolålder
Villkor för kommuntillägg:

 1. Alla barn under skolålder vårdas hemma, undantaget deltagande i förundervisning 4h/dag.
 2. Kommuntillägg betalas inte under föräldrapenningperioden.
 

* Kommuntillägget för hemvårdsstöd av barn i Sibbo sker enligt prövning och fastställs av Bildningsutskottet.

Serviceproducent för privat småbarnspedagogik