Ansökan, klientavgift och uppsägning

Ofta ställda frågor om klientavgiften

Varför kommer avgiftsbesluten så ofta?

Det uppstår avgiftsbeslut alltid då det görs förändringar i barnets uppgifter. Ifall det sker förändringar i familjen (t.ex. ny sambo eller make/maka eller ett barn fyller 18 år), får familjen ett nyt avgiftsbeslut. Ifall barnets servicebehov och timgräns förändras, inverkar detta på klientavgiften och familjen får ett nytt avgiftsbeslut. Även förändringar i lagen eller indexförändringar påverkar klientavgiften då inkomstgränserna förändras. Alla dessa förändringar medför ett nytt avgiftsbeslut.

Vilka inkomster påverkar avgiften för småbarnspedagogik?

 • Förvärvsinkomster från huvudsyssla och bisyssla (brutto) samt semesterpenning
 • Naturaförmåner, t.ex. bil- och telefonförmån
 • Föräldrapenning, moder- och faderskapspenning
 • Hyresinkomster (från vilka vederlagen har dragits av)
 • Inkomster från företagsverksamhet samt personlig inkomst från yrkesutövning, startpeng
 • Inkomster av jord- och skogsbruk
 • Underhållsbidrag och pensioner (gällande det barn som deltar i småbarnspedagogik)
 • Arbetslöshetsdagpenning och arbetsmarknadsstöd
 • Olycksfallsförsäkringens och sjukförsäkringens dagpenning
 • Partiell vårdpenning och flexibel vårdpenning
 • Utbildningsstöd
 • Stipendier som inte beviljats på grund av studier

 

Vilka inkomster beaktas inte?

 • Barnbidrag och hemvårdsstöd
 • Handikappbidrag
 • Bostadsbidrag
 • Ersättningar för kostnader för sjukvård och undersökningar som betalas på basis av olycksfallsförsäkring
 • Studiepenning, vuxenutbildningsstöd, bostadstillägg i anslutning till studiestöd
 • Sysselsättningspenning och reseersättning som betalas som utkomststöd
 • Fpa:s rehabiliteringsförmån och ersättning för uppehälle enligt rehabiliteringspenningsförmåner
 • Stipendier som betalas på grund av studier

 

Som avdrag från inkomster beaktas betalade underhållsbidrag samt sådan förmån (sytning), som i samband med överlåtelse av fastighet förbehålls för viss tid eller på livstid och som skall utges i pengar.

 

När kommer fakturan för småbarnspedagogik och när är betalningsdagen?

Faktureringen för småbarnspedagogik sker alltid i efterskott. D.v.s. att fakturan för novembermånad skickas ut i början av december och förfallodagen är den sista vardagen i december. För att undvika onödig postning av pappersfakturor, uppmanas familjerna att sköta faktureringen via den egna bankens e-faktura tjänst.

Vad betyder faktureringens 12:e månad?

Småbarnspedagogik faktureras för elva (11) kalendermånader i året. Ifall barnets vård har börjat 1.8 eller tidigare, är det följande årets julimånad avgiftsfri. Oberoende av ifall barnet är på plats eller ledig. Ifall barnets vård har börjat 1.9 eller senare, faktureras julimånad efter det behov barnet har behov av att delta i det dejourerande daghemmets verksamhet. Ifall barnet inte har något vårdbehov i juli, blir månaden avgiftsfri för familjen.

Vad bildar gottgörelse på fakturan?

Enligt lagen om småbarnspedagogik, gottgörs ifall barnet på grund av sjukdom är frånvarande alla verksamhetsdagar under en kalendermånad. Då debiteras ingen avgift för månaden i fråga. Om barnet på grund av sjukdom är frånvarande mer än tio (10) verksamhetsdagar under en kalendermånad, debiteras hälften av månadsavgiften. Om barnet är frånvarande av en annan orsak än sjukdom under en hel kalendermånad, debiteras hälften av månadsavgiften. Ifall barnet deltar i verksamheten ens en enda dag, faktureras klientavgiften för hela månaden. Höst-, jul- och sportlov har inte en gottgörande inverkan på faktureringen. Frånvaro på sommaren, ses över varje sommar separat.

Förändringar i familjeförhållanden

Ifall det sker förändringar inom familjen (ny make/maka, sambo, äktenskap, skiljsmässa eller flytt isär), meddela om detta och om eventuella adressförändringar i eDaisyKlientavgiften beräknas enligt den familjs inkomster där barnet bor enligt Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

 

När borde vi ansöka om plats i småbarnspedagogiken?

Lämna in en ansökan fyra (4) månader innan behovet av en plats i småbarnspedagogiken. Ansök i eDaisy. Om behovet av dagvård inte kan förutses på grund av plötslig sysselsättning, start av utbildning eller på grund av flytt till annan ort, ska ansökan om en plats i småbarnspedagogiken lämnas in så fort som möjligt. Alltid senast två (2) veckor innan platsen behövs.