Rivningslov

I ansökan ges en redogörelse för hur rivningsarbetet ordnas. För ett egnahemshus och en ännu större byggnad anges också förutsättningarna för att behandla rivningsavfallet samt för att utnyttja användbara byggnadsdelar.

Rivningsanmälan

Om rivningen inte kräver rivningslov, underrättas skriftligt om rivningen av en byggnad i Lupapiste 30 dagar innan rivningsarbetet inleds.

Byggnadstillsynsmyndigheten kan inom nämnda tid kräva en lovsansökan ifall ett lov pågrund av allmänt intresse eller grannarnas rättskydd är nödvändigt.

Gör så här

Redogör i ansökan för hur rivningsarbetet arrangeras och byggavfallet hanteras samt om användbara delar kan återanvändas. Lämna ansökan in till kommunens byggnadstillsyn.

Rivningslov söks elektroniskt via tjänsten Lupapiste i Sibbo.

För vem och på vilka villkor

Rivning av en byggnad förutsätter att en ansvarig arbetsledare godkänns ifall det inte gäller ett litet rivningsarbete.

Rivningstillstånd behövs inte om gällande bygglov eller annat myndighetsbeslut förutsätter att byggnaden skall rivas. Tillståndet behövs inte heller för rivning av en ekonomibyggnad eller annan mindre byggnad om det inte är fråga om till exempel en byggnad som är historiskt betydande eller arkitektoniskt värdefull.

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma tillstånd som för näringsidkare etablerade i Finland.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

För att riva en byggnad eller en del av en byggnad inom ett områden med detaljplan behövs i regel ett rivningstillstånd. Kommunens byggnadstillsyn beslutar om tillståndet. Om rivningstillstånd ska ansökas också för objekt utanför detaljplanens område, om byggförbud gäller på området eller om så föreskrivs i generalplanen.

Även om det inte behövs tillstånd för rivningen, ska en rivningsanmälan lämnas in till byggnadstillsynen 30 dagar innan arbetet inleds.

Markanvändnings- och bygglag http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990132

E-tjänst