Handläggning av ansökan

Beredningen av ansökan påbörjas, då ansökan är beredningsbar, det vill säga då ansökan i sin helhet är sakenligt ifylld och alla de bilagor som behövs, finns tillgängliga i Lupapiste. En ansökans behandlingstid beräknas från och med att ansökan är beredningsbar.

Ett bygglov bereds i samarbete med ett mångprofessionellt team. Diskussionsfönstret i tjänsten Lupapiste fungerar som sökandens och lovhandläggarens kommunikationskanal. Bl.a. begäran om korrigering och komplettering av handlingar, skickas den här vägen till sökanden/huvudplaneraren.

Utlåtanden

Via Lupapiste ber byggnadstillsynen om utlåtanden av andra myndigheter enligt innehållet i byggprojektet. Myndigheterna som inom kommunen ger utlåtanden är bl.a. planläggningen, miljövården och vattenverket. De externa myndigheterna omfattar bl.a. räddningsmyndigheten, miljö- och hälsoskyddet och Borgå museum.

Lov som beviljats

Lov beviljas då förutsättningarna för ett positivt beslut uppfylls. Då ett lov har beviljats, blir lovet synligt i Lupapiste-tjänsten.

Lovbeslutens anslagsförteckningar finns framlagda för en viss tid på kommunens anslagstavla och på byggnadstillsynens webbplats. Byggandet får inledas först då bygglovet vunnit laga kraft, om inte rätt att inleda byggandet före beslutet vunnit laga kraft, har utfärdats mot en säkerhet. Rätt att inleda byggandet, före det vunnit laga kraft, skall sökas i samband med lovansökan, genom att ange detta i själva projektbeskrivningen på Lupapiste.

Förlängning av lov

Förlängningar ska sökas i Lupapiste eller med en blankett. Om förlängning söks via Lupapiste, ska längden på förlängningen anges i år tydligt i ansökan (se byggnadstillsynstaxan). Även en kort beskrivning om projektets situation ska bifogas.

Bygglovet är giltigt i fem år, förutsatt att byggandet påbörjats inom tre år. Tiden börjar löpa när beslutet vinner laga kraft.

Har byggnadsarbetena inte påbörjats inom tre år eller slutförts inom fem år, har tillståndet förfallit. Om rättsliga förutsättningar för byggandet föreligger kan giltighetstiden förlängas med högst två år. Om arbetena inte slutförts inom fem år kan tiden förlängas med högst tre år åt gången. Ansökan om förlängning av bygglovets giltighetstid görs på blankett "Ansökan om förlängning av ett bygglov".

Gör så här

Beslutet finns på tjänsten Lupapiste efter beslutsdagen.

Läs mera information via länken "Byggnadstillsynstaxan".

För vem och på vilka villkor

Ett beviljat bygglov ger rätt att uppföra en byggnad eller utföra en annan åtgärd. Innan byggandet eller en annan åtgärd kan inledas, måste lovet ha vunnit laga kraft. Att ett lov är i laga kraft, innebär att besvärstiden gått ur och inga besvär har gjorts om beslutet. Fristen för att söka ändring är vanligen 14 eller 30 dagar.

Ett lovbeslut är ofta förenat med lovvillkor, som måste följas vid byggandet.

Betalningsinformation

Tjänsten är avgiftsbelagd

Avgiften för rätt att inleda byggande före det vunnit laga kraft, bestäms i byggnadstillsynstaxan. Storleken på säkerhetsavgiften fastställs enligt byggprojektets omfattning. Säkerhetsavgiften returneras då lovet vunnit laga kraft.