Täkttillstånd för marksubstanser

I Sibbo fungerar byggnads- och miljöutskottet som tillståndsmyndighet i enlighet med marktäktslagen.

För täkt av substanser för husbehov behövs inte alltid ett egentligt tillstånd, men det finns ändå alltid skäl att vara i kontakt med miljövårdsmyndigheten gällande till exempel anmälningsplikten för sådan verksamhet.

Gör så här

Ansök om tillstånd enligt marktäktslagen för bortforsling, lagring på plats och förädling av marksubstans. Ansök skriftligen om tillstånd hos den kommunala miljövårdsmyndigheten.

Bifoga en täktplan till tillståndsansökan med detaljerade uppgifter om täktverksamheten och miljövården.

Ansök om tillstånd via Lupapiste-tjänsten. Du kan också skicka ansökan med bilagor samt anmälan om täktvolymer till miljöövervakningen i Sibbo kommun, primärt elektroniskt till adressen miljo@sibbo.fi.

Bifoga följande dokument:

 • utredning om äganderätten till området
 • täktplan, som innehåller:
 • beskrivning av den nuvarande situationen i täktområdet
 • beskrivning av täktmetoderna
 • miljökonsekvenser och miljövårdsåtgärder
 • landskapsvård och eftervård
 • plankartor
 • bifogade kartor (utdrag ur fastighetsregistret, utdrag ur planen m.m.)
 • utredning om hörande av grannar
 • utredning om vägförbindelser och vägrätter
 • beskrivning av grundvattenförhållandena

För vem och på vilka villkor

Även marktäkt till husbehov bör anmälas, om man redan har tagit eller har för avsikt att ta mer än 500 kubikmeter fast mått marksubstans på samma täktområde. I sådana fall anmäls den övervakande myndigheten var täktområdet ligger samt hur mycket marksubstans man har för avsikt att ta.

Om näringsidkaren har etablerat sig i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller tjänster i Finland berörs näringsidkaren av samma förpliktelser som näringsidkare som etablerat sig i Finland.

Betalningsinformation

Tjänsten är avgiftsbelagd

För tjänsten uppbärs en avgift enligt Sibbo kommuns marktäktstaxa.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

För att ta marksubstanser, det vill säga sten, grus, sand, lera och mylla för bortforsling, lagring på plats eller förädling, krävs tillstånd enligt marktäktslagen.

Om täktverksamheten i samma verksamhetsområde omfattar samtidig stenbrytning och stenkross behövs i allmänhet förutom marktäktstillstånd även miljötillstånd. Du kan ansöka om tillstånd med en tillståndsansökan, varvid ansökningarna behandlas tillsammans och avgörs genom samma beslut.

Om projektet utöver marktäktstillståndet även omfattar behov av andra miljötillstånd, kan du be tillståndsmyndigheten samordna tillståndsförfarandena så att behandlingsskedena för de olika tillståndsförfarandena genomförs samtidigt.

Innehavaren av marktäktstillståndet ska årligen göra en anmälan om mängden och arten av marksubstans som tagits. Anmälan görs i första hand på en elektronisk anmälningsblankett.

Lag om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden https://finlex.fi/sv/laki/alkup/2019/20190764

E-tjänst

Länkar