Anmälan till skolan

Foto: Suvi Suovaara

Målet med den grundläggande utbildningen är att stöda barn och ungas utveckling, samt att ge hen nödvändiga kunskaper och färdigheter.

Undervisningsinnehållet och de praktiska arrangemangen styrs av de nationella grunder för läroplanen för den grundläggande utbildningen vilka utarbetats av Utbildningsstyrelsen (2014) och de lokala läroplaner och läsårsplaner vilka utarbetats utgående från dessa.

Gör så här

Elever i årskurserna 1–9 som börjar skolan i Sibbo eller byter skola anmäls till skolan via tjänsten Mina tjänster.

Anmälan till skolan för läsåret 2024–2025

Anmälan till årskurs 1 i Sibbo ska göras under tiden 21.11–10.12.2023. Vårdnadshavarna bekräftar barnets skolplats eller anhåller alternativt om sekundär skolplats elektroniskt i Wilma på adressen https://sipoo.inschool.fi.

De vårdnadshavare som har barn i förskoleåldern och inte har användarkoder till Wilma får ett brev hemskickat vecka 47. Brevet innehåller information om barnets primära skolplats enligt hemadressen och anvisningar om hur platsen ska tas emot.

Om anmälan inte är gjord vänligen kontakta Utbildningssektorns planerare Mikaela Hutukka.

Introduktionsbesök till skolorna ordnas i slutet av våren. Information om besöken meddelas via Wilma.

Beslut om närskola och möjligheten att ansöka om en plats i sekundär skola

Beslutet om närskola för elever som börjar i första klass hösten 2024 delges i Wilma i februari-mars. Ansökan om en plats i sekundär skola ska lämnas in senast 31.3.2024 och beslutet delges under april månad. Nästa möjlighet att ansöka om en plats i sekundär skola är senast 31.5.2024 och besluten delges under juni månad.

Om ni nyligen har flyttat eller kommer att flytta till Sibbo

Om ni nyligen har flyttat eller kommer att flytta till Sibbo, kan vårdnadshavarna anmäla barnet till skolan på Sibbo kommuns webbplats i webbtjänsten Mina tjänster. Välj först "Utbildning" och sedan ”Anmälan till grundläggande utbildning för inflyttare". Webbtjänsten Mina tjänster kan användas också då användarkoderna till Wilma saknas.

Barnets kommande skola kontaktar vårdnadshavarna då de fått besked om en ny elev. Vårdnadshavarna får Wilma-koder av skolan och kan efter det till exempel anmäla barnet till morgon- och eftermiddagsverksamhet eller anhålla om skolskjuts. Om barnet vill besöka skolan eller ni har frågor gällande skolstarten kan ni kontakta skolans rektor.

Anmälan till grundskolan för elever i avtalskommuner

Sibbo kommun erbjuder svenskspråkig grundläggande undervisning åt elever bosatta i Träskända, Borgnäs, Mäntsälä och Kervo i enlighet med avtal uppgjorde mellan kommunerna. Ansökan till svenskspråkig utbildning görs via Mina tjänster-portalen. Välj "Utbildning" och därifrån "Ansökan till svenskspråkig grundläggande utbildning (Avtalskommuner)".

Mer information om anmälan till skolan:

Planerare Mikaela Hutukka, tfn 040 191 4293, mikaela.hutukka(at)sibbo.fi

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Den grundläggande utbildningen är utbildning i enlighet med läroplanen, som stöder elevernas utveckling som människor och medlemmar i samhället samt lär ut nödvändiga kunskaper och färdigheter. Den ger alla samma behörighet till fortsatta studier på andra stadiet.

Barn som stadigvarande bor i Finland blir läropliktiga det år de fyller sju år. Läropliktigheten upphör när de har avlagt lärokurserna i den grundläggande utbildningen eller när det har gått tio år sedan läroplikten började. Läroplikten kan förlängas på grund av en skada eller sjukdom. Vuxna kan avlägga den grundläggande utbildningens lärokurser till exempel på ett vuxengymnasium eller en folkhögskola och ett arbetarinstitut.

Lag om grundläggande utbildning http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980628

Serviceställen