TM 2 Tallmo centrum, södra delen

Detaljplan

Målet är att området utgör ett mångformat, relativt tätt och effektivt genomfört bostadsbetonat område för ca 1600-2000 invånare nära Tallmo blivande tätortscentrum och tågstationen. Genom detaljplanen blir det möjligt att bygga ett lärocenter som betjänar hela tätorten samt en huvudmatargata i nord-sydlig riktning från Mårtensbyvägen till Kervovägen och genomförandet en första järnvägsunderfart som ansluter till den här gatuförbindelsen

Det ungefär 46 hektar stora planeringsområdet är beläget mellan Tallmo nuvarande bycentrum och slalomcentret, i huvudsak på ett skogbevuxet backområde. Området gränsar i öster till egnahemsbosättningen längs Tallomvägen, i söder till Tallmovägen och i norr till Kervo-Borgå-banan. Dessutom ingår den nya matargatuförbindelsen från Mårtensbyvägen till Kervovägen i planområdet.

Genom effektivt byggande och en tät struktur skapas förutsättningar för goda kollektvtrafikförbindelser (i första skedet för busstrafiken och på längre sikt för en tågförbindelse mellan Kervo-Nickby) och för att färdas till fots och med cykel.

Vad händer nu

Detaljplanen för södra delen av Tallmo centrum var framlagd som utkast 3.6. -23.8.2019. Planutkastet gav elva utlåtanden och två invånaråsikter.

Planprojektet TM 2 kopplar till sitt läge och planeringsmål kraftigt samman med banprojektet KeNi (=inledningen av persontrafik på Kervo-Nickby banavsnitt) och med Tallmo framtida station. Dels i anslutning till det här och dels på basen av erhållen respons har nya utrednings- och planeringsbehov framkommit, vilka måste lösas innan planlösningen kan utarbetas vidare till planförslag.

Arbetet med TM 2 -planen hamnar nu att vänta på att utredningarna och planerna i anslutning till KeNi-banan blir färdiga. Under tiden är avsikten att befrämja utvecklingen av Tallmo på områdena kring det befintliga byacentret och områdena norr om det (Tallmobågens inre del och egnahemshustomterna längs Blekdalsvägen), vilka inte är så kraftigt kopplade till det kommande banprojektet.

Tidigare behandlingsskeden

Planutkastet och beredningsmaterialet framlagt

Markanvändningssektionen beslutade vid sitt möte 13.5.2019 lägga fram beredningsmaterialet (planutkastet med tillhörande material) i enlighet med MarkByggL 62 § och MarkByggF 30 §.

Protokollsutdrag (pdf)

Detaljplaneutkastet var framlagt under tiden 3.6-23.8.2019

 Kungörelse 29.5.2019 (pdf)

Detaljplanekarta, utkast (pdf)
Beskrivning (pdf)

Beskrivningens bilagor:
1. Program för deltagande och bedömning, uppdaterat 13.5.2019 (pdf)
 2. Promemoria från startskedets myndighetssamråd (pdf)
3. Förminskning av plankartan (pdf)
4. Beteckningar och bestämmelser (pdf)
5. Referensplanens illustrationer, skede 1 och 2  (pdf)
6. Uppföljningsblankett (pdf)

Startskedet

Torsdagen den 15.6.2017 arrangerades en planeringskväll i Talma Ski sommarrestaurang.

Under kvällen kunde man bekanta sig med den preliminära referensplanen för södra delen av Tallmo centrum. Övriga teman var Tallmos image och varumärke samt webbkommunikation.
Bekanta dig med presentationsmaterialet via länkarna nedan:

Utgångspunkter för planeringen: delgeneralplan och idéplan (pdf)
Referensplan för södra delen av Tallmo centrum: illustration (pdf)
Referensplan för södra delen av Tallmo centrum: illustrationer (pdf)
Tallmos image och varumärke: Plock ur enkätresultaten (pdf)
Framtidens Tallmo: Vilket ord tycker du beskriver framtidens Tallmo? (pdf)
Webbkommunikation i planeringen av Tallmo (pdf)

Detaljplanearbetet kungjordes anhängigt 30.11.2016

TM 2 Kungörelse (pdf)
TM 2 Program för deltagande och bedömning (pdf)

Växelverkan

Beredningsskedets växelverkan

Invånartillfället om planarbetet hölls 5.6.2019 i TalmaSki sommarrestaurang.

Under tillställningen kunde man bekanta sig med planberedningsmaterialet och referensplanen som ligger till grund för planutkastet. Förutom kommentarerna om planutkastet gav intressenterna planläggarna ord på vägen för utarbetandet av områdets byggsättsanvisningar. Via länkarna nedan kan man bekanta sig med presentationsmaterialet.

Utgångspunkter för planeringen (pdf)
Referensplan 12.3.2019 (pdf)
Planeringens tidtabell och information (pdf)

Ord på vägen för områdets byggsätt:

Hurdana hus i Tallmo? (pdf)

Hurdan takform är mest önskad i området? (pdf)
Vilka färger? och hurdant byggmaterial gillar du? (pdf)

Sammandrag av invånarkvällens feedback 5.6.2019 (pdf)

Kontaktperson

planläggningschef  Eric Roselius
+358 40 153 1037

e-postadress: fornamn.efternamn@sibbo.fi

Prenumererera på e-postmeddelande

Om du vill ha information till din e-post om hur detaljplanen framskrider, skicka ett meddelande till dennis.soderholm(at)sibbo.fi.
Du får till din e-post info om bl.a. planens framskridande