TM 2 Talman keskustan eteläosa

Asemakaava

Alueesta on tavoitteena muodostaa Talman tulevan taajamakeskuksen ja juna-aseman läheinen, monimuotoinen sekä varsin tiivis ja tehokkaasti toteutettu asumispainotteinen alue noin 1600-2000 asukkaalle. Asemakaavalla mahdollistetaan koko taajamaa palvelevan oppimiskeskuksen rakentaminen sekä Martinkyläntieltä Keravantielle suuntautuvan pohjois-eteläsuuntaisen pääkokoojakadun ja tähän katuyhteyteen liittyvän ensimmäisen radanalituksen toteuttaminen

Noin 46 hehtaarin laajuinen suunnittelualue sijaitsee Talman nykyisen kyläkeskuksen ja laskettelukeskuksen välisellä, pääosin metsäisellä mäkialueella. Alue rajautuu idässä Talmantien varren omakotiasutukseen, etelässä Talmantiehen ja lännessä Vanikonrinteen asutukseen ja pohjoisessa Kerava-Porvoo rataan. Lisäksi kaava-alueeseen kuuluu Martinkyläntieltä Keravantielle suuntautuva uusi kokoojakatuyhteys sekä osa Talmantiestä.

Alueen tehokkaalla rakentamisella ja tiiviillä rakenteella tulee luoda edellytyksiä hyvien joukkoliikenneyhteyksien järjestämiselle (ensi vaiheessa bussiliikenteelle ja pidemmällä aikavälillä junayhteydelle välillä Kerava-Nikkilä) sekä kävellen ja pyöräillen kulkemiseen.

Tässä ollaan nyt

Talman keskustan eteläosan asemakaava (TM 2) oli luonnoksena nähtävillä 3.6.-23.8.2019 välisen ajan. Kaavaluonnoksesta saatiin 11 lausuntoa ja kaksi asukasmielipidettä.

TM 2-kaavahanke kytkeytyy sijaintinsa ja suunnittelutavoitteidensa osalta vahvasti KeNi-ratahankkeeseen (= henkilöraideliikenteen käynnistäminen Kerava-Nikkilä rataosuudella) ja Talman tulevaan asemaan. Tähän liittyen ja osin luonnoksesta saadun palautteen pohjalta on noussut esiin vielä uusia selvitys- ja suunnittelutarpeita, jotka tulee tehdä ennen kuin kaavaratkaisua voidaan työstää eteenpäin kaavaehdotukseksi.

TM 2-kaavatyö jää siten nyt odotuttamaan KeNi-rataan kytkeytyvien selvityksien ja suunnitelmien valmistumista. Sillä aikaa on tarkoitus edistää Talman kehittämistä olemassa olevan kyläkeskuksen ja sen pohjoispuolisilla alueilla (Talmankaaren sisäosa ja Laaksotien varren ok-tontit), jotka eivät ole niin voimakkaasti kytköksissä tulevaan ratahankkeeseen.

Aiemmat käsittelyvaiheet

Kaavaluonnosaineisto nähtäville

Maankäyttöjaosto päätti kokouksessaan 13.5.2019 asettaa asemakaavan valmisteluaineiston (sis. kaavaluonnos ja sitä koskeva aineisto) nähtäville MRL:n 62 §:n ja MRA:n 30 §:n mukaisesti.

TM 2 Ote pöytäkirjasta Maajaos 13.5.2019 § 45 (pdf)

Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 3.6.-23.8.2019.

TM 2 Kuulutus 29.5.2019 (pdf)

TM 2 Asemakaavakartta, luonnos (pdf)
TM 2 Selostus (pdf)

Selostuksen liitteet:
TM 2 liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 13.5.2019 (pdf)
TM 2 liite 2. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio (pdf)
TM 2 liite 3. Kaavakartan pienennös (pdf)
TM 2 liite 4. Merkinnät ja määräykset (pdf)
TM 2 liite 5. Viitesuunnitelman havainnekuvat, vaihe 1 ja 2 (pdf)
TM 2 liite 6. Seurantalomake (pdf)

 

Aloitusvaihe

Torstaina 15.6.2017 järjestettiin suunnitteluilta TalmaSkin kesäravintolassa.

Tapahtumassa oli mahdollisuus tutustua Talman keskustan eteläosan asemakaavan alustavaan viitesuunnitelmaan. Muita aiheita olivat Talman imago ja brändi sekä verkkoviestintä. Alla olevien linkkien kautta pääset tutustumaan esittelyaineistoihin.

TM 2 Suunnittelun lähtökohdat: osayleiskaava ja ideasuunnitelma (pdf)
Talman keskustan eteläosan viitesuunnitelma: havainnekuva (pdf)
Talman keskustan eteläosan viitesuunnitelma: visualisointikuvia (pdf)
Talman imago ja brändi: poimintoja tutkimuksista (pdf)
Tulevaisuuden Talma: Mikä sana kuvaa mielestäsi tulevaisuuden Talmaa (pdf)
Verkkoviestintä Talman suunnittelussa (pdf)

 

Asemakaavatyö kuulutettiin vireille 30.11.2016.

TM 2 Kuulutus (pdf)
TM 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

 

 

 

Vuorovaikutus

Valmisteluvaiheen vuorovaikutus

Kaavatyötä koskeva yleisötilaisuus pidettiin 5.6.2019 TalmaSkin kesäravintolassa.

Tilaisuudessa oli mahdollisuus tutustua kaavaluonnosaineistoon ja sen pohjaksi tehtyyn viitesuunnitelmaan. Kaavaluonnoksesta saatujen kommenttien ohella, keräsimme tilaisuudessa osallisilta evästyksiä alueen rakentamistapaohjeiden laadintaan. Alla olevien linkkien kautta pääset tutustumaan esittelyaineistoihin.

Suunnittelun lähtökohdat (pdf)
Viitesuunnitelma 12.3.2019 (pdf)
Suunnittelun aikataulu ja tiedotus (pdf)

 

Evästyksiä alueen rakentamistapaan:
Minkälaisia taloja Talmaan? (pdf)

Mikä kattomuoto olisi alueen taloissa toivotuin? (pdf)
Mitä värejä? ja Mistä rakennusmateriaaleista pidät? (pdf)

Yhteenveto asukasillan 5.6.2019 palautteesta (pdf)

Yhteyshenkilö

kaavoituspäällikkö Eric Roselius

Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Tilaa sähköpostitiedote

Jos haluat tietoa tämän asemakaavan etenemisestä sähköpostiisi, lähetä viesti dennis.soderholm(at)sipoo.fi. Saat sähköpostitse tiedon mm. kaavan nähtävilletulosta.