Modellen för utgångspunkten för beredningen av Sibbos nya generalplan är nu klar

Strukturmodellsyntesen ”Ett särpräglat och hållbart Sibbo 2050” har nu valts som grund för utkastet till generalplan, som utarbetas till följande i samband med generalplaneringen. Strukturmodellsyntesen är en vision av Sibbo år 2050. Den beskriver bland annat tyngdpunkterna för framtidens boende, service och arbetsplatser samt utvecklingsbehoven för motion och rekreation.

Strukturmodellsyntesen har avbildats i sammanställningskartan och i tre tematiska kartor. Du kan bekanta dig med sammanställningskartorna och de tematiska kartorna via denna länk.

I modellen har kartan markerats med tre tätorter, sju objekt för ett levande byanätverk och nio tyngdpunktsområden för utveckling av näringar. Även andra byar har granskats, och de utvecklas bland annat inom ramarna för nuvarande och framtida delgeneralplaner. I modellen beskrivs Nickby och Söderkulla som huvudcentrum för service och Tallmo som en tätort med vardaglig service.

De tre särpräglade tätorterna beskrivs omfatta mångsidigt boende, service, företagsverksamhet samt förbindelser för hållbar trafik och närnatur med friluftsleder. Alla byarnas livskraft främjas genom att möjliggöra tillväxt i byarna med stöd från den nuvarande bystrukturen samt genom att bevara byaktigheten och den starka relationen till naturen.

Tyngdpunkterna för trafik, natur och rekreation på kartan

På kartan illustreras även kollektivtrafikens huvudförbindelser, kollektivtrafikens övriga förbindelser, Kervo–Nickby-banan, Östersundoms spårväg och huvudförbindelser för cykling. Busstrafiken kompletterar spårtrafiken i hela Sibbo. Det finns en gång- och cykelförbindelse mellan Nickby och Söderkulla.

I strukturmodellsyntesen visas även centrala objekt för naturförbindelser och rekreation på kartan. Naturen och grönområdena beskrivs som resurser för Sibbo. Tyngdpunkterna för turismen anses vara i rekreations- och idrottsobjekt, skärgården och Sibbo storskog. Även vida skogar, behov för grönförbindelser och vattendragsförbindelser med utvecklingsbehov har markerats på kartan.

Befolkningstillväxten betonas först i Nickby och Tallmo

I modellen presenteras dessutom målet för befolkningsutvecklingen till år 2050. Modellen möjliggör en årlig tillväxt på cirka 2 procent i Sibbo.

Ända till år 2035 betonas en betydande del av befolkningstillväxten i Sibbo i Nickby och Tallmo, vilket möjliggör befolkningsunderlaget som förutsätts för tågtrafiken på Kervo–Nickby-banan. Efter år 2035 påskyndas befolkningstillväxten i Söderkulla. Dessutom kan tillväxten riktas mot Östersundom med stöd av den eventuella spårtrafiken.

Kommunens mål för tillväxt och befolkningstillväxten som möjliggörs av den nya generalplanen kommer preciseras i samband med utarbetandet av utkastet till generalplan.

Till följande fortsätter planarbetet med beredning av utkast

Strukturmodellsyntesen har skapats utifrån tre olika alternativa strukturmodeller samt responsen till dem. De alternativa strukturmodellerna var framlagda och Sibboborna hade möjlighet att kommentera dem i juni–september i fjol.

Då ordnades flera invånarmöten om strukturmodellerna och sammanlagt 237 personer deltog i dem. Dessutom var en webbenkät om modellerna öppen och 200 personer svarade på den. Invånarna lämnade in femton åsikter till registreringen och myndigheter samt föreningar lämnade in sexton utlåtanden.

En sammanställning utarbetades utifrån de olika strukturmodellerna samt responsen till dem hösten 2023. Sammanställningen har ännu finslipats och bearbetats utifrån beslutsfattarnas kommentarer. I modellen har till exempel en huvudförbindelse för kollektivtrafiken mellan Tallmo och Bastukärr markerats och läget för bybeteckningen för Myras-Vimpelboda har reviderats.

Till följande bereds utkastet till generalplan utifrån strukturmodellsyntesen. Målet är att lägga fram utkastet och för invånarna att ha möjlighet att kommentera det i slutet av året eller i början av nästa år.

En kulturmiljö- och byggnadsarvsutredning som omfattar hela kommunen är på gång som bäst. På grund av utredningen rör forskare sig i terrängen och fotograferar objekt i april–september. Du kan läsa mer om utredningen via denna länk.

Dessutom har generalplanens naturutredning inletts. I naturutredningen utreds först naturvärdena i Sibbo utgående från befintliga naturutredningar och naturdatamaterial samt terrängsbesiktningar. Efter det lokaliseras vilka objekt som behöver en noggrannare naturutredning med hjälp av utredningen och strukturmodellsyntesen.

Vilken Generalplan för Sibbo 2050?

Med generalplanen som siktar på år 2050 förutses och styrs markanvändningen i kommunen under de kommande årtiondena. Generalplanen som håller på att utarbetas är en generell plan för markanvändningen och trafiken i hela Sibbo. Den nya generalplanen kommer att ersätta den nuvarande planen, Generalplan för Sibbo 2025.

Generalplanen samordnar olika funktioner, såsom boende, tjänster, arbetsplatser och grönområden. Generalplanen bestämmer över riktningen för kommunens tillväxt och utveckling på en generell nivå och styr utarbetandet av detaljplaner och annan noggrannare planering.

Du kan bekanta dig närmare i generalplanearbetet på generalplanens webbplats på webbadressen www.sipoo.fi/sv/generalplan.

Häng med i planarbetets svängar

Om du vill ha mer information om generalplanens aktuella skeden eller tillställningar i din e-post, anmäl dig till generalplanens e-postlista genom att fylla i denna webblankett. Du kan också fylla i blanketten på generalplanens webbplats, där du kan också följa planarbetet och dess framskridande.

Länkar:

Ärendet på kommunstyrelsens föredragningslista
Generalplanens webbplats
Meddelande 26.3.2024: Fältarbeten för Sibbo generalplan 2050 inleds – forskarna rör sig i terrängen och fotograferar objekt

Senast uppdaterad 06.05.2024